Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Metabolická kontrola buněčného cyklu u bakterií.
Název práce v češtině: Metabolická kontrola buněčného cyklu u bakterií.
Název v anglickém jazyce: Metabolic control of bacterial division.
Klíčová slova: metabolická kontrola, buněčný cyklus, (p)ppGpp, katabolická represe, DnaG primáza, FtsZ, glykolýza, TCA cyklus
Klíčová slova anglicky: metabolic control, cell division, (p)ppGpp, catabolic repression, DnaG primase, FtsZ, glycolysis, TCA cycle
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: RNDr. Irena Lichá, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.11.2016
Datum zadání: 09.01.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:15.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2017
Oponenti: RNDr. Radovan Fišer, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Aby bakterie přežily v proměnlivém nutričním prostředí, musí být schopny rychle modulovat mimo jiné i proces buněčného dělení. Současné objevy ukazují, že tento proces je úzce spjat s některými metabolickými enzymy glykolýzy a TCA cyklu a energetickým stavem buněk. Cílem práce je vypracovat rešerši na dané téma a shrnout nové trendy ve výzkumu regulace buněčného cyklu u bakterií na úrovni jedné buňky v odezvě na nutriční fluktuace a energetický stav jednotlivých buněk. Aktuálnost tématu vychází s recentního článku v Trends in Microbiology.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
To survive in the changing nutritional environment bacteria must be able to rapidly modulate inter alia, the process of cell division. Recent discoveries indicate that this process is closely associated with certain metabolic enzymes of glycolysis and the TCA cycle and the energy state of the cell. The aim is to draw up recherche on this topic and summarize the new trends in research of cell cycle regulation in bacteria at the single cell level in response to fluctuations in the nutritional and energy state of the individual cells. Topicality of the theme is based on the article recently published in Trends in Microbiology.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK