Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
„Instrukcí neb Krátké naučení mladému hospodáři“ Šimona Lomnického z Budče
Název práce v češtině: „Instrukcí neb Krátké naučení mladému hospodáři“ Šimona Lomnického z Budče
Název v anglickém jazyce: „Instrukcí neb Krátké naučení mladému hospodáři“ („A Short Instruction for a Young Farmer“) by Šimon Lomnický z Budče
Klíčová slova: Didaktická literatura, edice, jazyková specifika, střední čeština, kontroverse, legenda, „Žebrák“, naučení, rada, instrukcí, hospodář, transkripce, transliterace.
Klíčová slova anglicky: Edition, language specialities, middle czech language, controversion, legend, Begger, learning, advice, instructions, husbandman, transcription.
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: ThLic. Mgr. et Mgr. Tomáš Matějec, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.03.2012
Datum zadání: 21.03.2012
Datum a čas obhajoby: 12.09.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.08.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:15.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Alena Andrlová Fidlerová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce bude směřovat k edičnímu zpracování Lomnického Instrukcí. V souvislosti s tím bude úkolem diplomantky prozkoumat příslušné textové prameny a navrhnout přiměřené ediční zásady, shrnout výsledky dosavadního literárněhistorického poznání textu, případně se pokusit o jeho analysu v kontextu didaktického a mravoučného písemnictví.
Seznam odborné literatury
Prameny: Lomnický z Budče, Šimon: Instrukcí aneb Krátké naučení mladému hospodáři, Praha, 1597. Literatura: Dvorský, F.: O Šimonu Lomnické z Budče, in Časopis českého musea, 1884. Hejnic, J.: Kdy zemřel Šimon Lomnický z Budče, in Listy filologické, 1956. Kopecký, M.: Český humanismus, Praha : Melantrich, 1988. Pražák, E.: O mravněvýchovné próze Šimona Lomnického, in: Příspěvky k dějinám starší české literatury. Praha: Českoslovensá akademie věd, 1958. Riss, J.: Šimon Lomnický z Budče, in Časopis českého musea, 1863. Voit, P.: Šimon Lomnický z Budče a exempla v kontextu jeho mravněvýchovné prózy, Karolinum, Praha, 1991. Voit, P.: K pramenům Lomnického Instrukcí hospodáři mladému, in Miscelanea oddělení rukopisů a vzácných tisků, Praha, 1985. Editor a text, Paseka, Praha, 2006. Vintr, J.: Zásady transkripce českých textů z barokní doby, Listy filologické, 1998, roč. 121, s. 341–346. Daňhelka, J.: Směrnice pro vydávání starších českých textů, Husitský Tábor, 1985, roč. 8, s. 285–301.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK