Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ošetřovatelská péče o pacientku s karcinomem prsu s intravenózním portem
Název práce v češtině: Ošetřovatelská péče o pacientku s karcinomem prsu s intravenózním portem
Název v anglickém jazyce: Nursing care of a patient with breast cancer with intravenous port
Klíčová slova: intravenózní port, karcinom prsu, chemoterapie, edukace, ošetřovatelská péče
Klíčová slova anglicky: intravenous port, breast cancer, chemotherapy, education, nursing care
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: Mgr. Veronika Di Cara, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.03.2016
Datum zadání: 16.03.2016
Datum a čas obhajoby: 05.09.2017 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2017
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01821)
Oponenti: Mgr. Miluše Kulhavá
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student vypracuje práci dle Manuálu, příslušných Opatření děkana.
Seznam odborné literatury

• WARD, Jeremy P. T. Základy fyziologie. 1. vyd. Praha: Galén, 2010, 164 s. ISBN 97880-7262-667-0.

• NAŇKA, Ondřej, ELIŠKOVÁ, Miloslava. Přehled anatomie. 2. vyd. Praha: Galén, 2009, 416 s. ISBN 978-80-7262-612-0.

• BÁRTOVÁ, Jarmila. Patologie pro bakaláře. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2004, 170 s. ISBN 978-80-246-0794-8.

• VOKURKA, Martin, et al. Patofyziologie pro nelékařské směry. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2014, 305 s. ISBN 978-80-246-2032-9.

• HERDMAN, T. Heather. Ošetřovatelské diagnózy. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, 584 s., ISBN 978-80-247-4328-8.

• KOBILKOVÁ, Jitka, et al. Základy gynekologie a porodnictví. 1. vyd. Praha: Galén, 2005, 368 s. ISBN 80-7262-315-X.

• VALENTA, Jiří et al. Základy chirurgie. 2. vyd. Praha: Galén, 2007, 277 s. ISBN 978-80-7262-403-4.

• ŠTĚPÁNEK, Martin. Implantabilní porty Celsite nejen v onkologii. [online]. Braunoviny, 2014. [cit. 2015-11]. Dostupný z: http://braunoviny.bbraun.cz/implantabilni-porty-celsite-nejen-v-onkologii

• MACHÁČKOVÁ, Růžena, RABOVÁ, Jarmila. Komplexní péče o pacientky s karcinomem prsu. [online]. SestraIN, 2/2010. [cit. 2015-12-24]. Dostupný z: http://ucebna.net/mod/resource/view.php?id=297

• CHARVÁT, Jiří, CHLUMSKÝ, Jaromír. Intravenózní implantabilní portkatétry v klinické praxi. [online]. Praktický lékař, 2007, Roč. 87, č. 6, s. 328-333. Dostupný z: http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=584376
(tento článek mi nejde zobrazit, jak si ho získala?)

• LABUDÍKOVÁ, Monika et al. Intravenózní implantabilní porty v hematoonkologii. [online]. Medicína pro praxi, 2009, roč. 6, č. 5, s. 281-283. [cit. 2016-01-02]. Dostupný z: http://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=703434• KAPLAN, Zdeněk et at. Intravenózní portové systémy u onkologických pacientů Masarykova onkologického ústavu. [online]. Klinická onkologie, 2007, Roč. 20, č. 3, s. 269-272. Dostupné z: http://is.gd/bNi13q

• MIHALIKOVÁ, Veronika, SKOPALÍKOVÁ, Šárka. Intravenózní porty - není se čeho bát! [online]. Sestra, 2011, roč. 21, č. 2, s. 29. [cit. 2016-01-02]. Dostupné z: http://zdravi.e15.cz/clanek/sestra/intravenozni-porty-neni-se-ceho-bat-458207

• PŘEDOTOVÁ, Jana. Venózní port z pohledu zdravotníka a z pohledu klienta. [online]. České Budějovice, 2014 [cit. 2016-02-20]. Master's thesis. University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Health and Social Studies. Thesis supervisor Mgr. Helena Michálková, Ph.D. Dostupné z: http://theses.cz/id/h6ofpt/

• BICEROVÁ, Věra. Ošetřovatelská péče o intravenózní porty na onkologickém oddělení. [online]. České Budějovice, 2015 [cit. 2016-02-20]. Bachelor's thesis. University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Health and Social Studies. Thesis supervisor Mgr. František DOLÁK, Ph.D. Dostupné z: http://theses.cz/id/4waajd/

• KOZÁKOVÁ, Irena. Edukace onkologických pacientů v problematice venózních portů a hodnocení jejich spokojenosti s implantovaným podkožním portem v průběhu intenzivní léčby. [online]. Olomouc, 2010 [cit. 2016-02-20]. Master's thesis. Palacký University Olomouc, Fakulta zdravotnických věd. Thesis supervisor Jaromír Hubáček Dostupné z: http://theses.cz/id/4577mj/

• STEJSKALOVÁ, Alena. Ošetřovatelská péče o pacienta s implantovaným venózním portem. [online]. Pardubice, 2014. [cit. 2016-01-10]. Bakalářská práce, Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií, vedoucí práce Čermáková Kateřina. Dostupné z: https://dk.upce.cz/handle/10195/58229

• ŠEBELOVÁ, Hana. Míra informovanosti pacientů s implantovaným portem. [online]. Pardubice, 2012. [cit. 2016-01-12]. Diplomová práce, Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií, vedoucí práce Vaňásek Jaroslav. Dostupné z: http://dspace.upce.cz/handle/10195/45659

• HRÁDELOVÁ, Lýdia. Kanylace, centrální a periferní vstupy na onkologii. [online]. Pardubice, 2010. [cit. 2016-01-13]. Diplomová práce, Universita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií, vedoucí práce Čermáková Kateřina. Dostupné z: http://dspace.upce.cz/handle/10195/36672

• CHARVÁT, Jiří. Fraktura katetru intravenózního portkatetru zavedeného do pravostranné vena subclavia infraklavikulárním přístupem. Kazuistika. [online]. Klinická onkologie. 2004; 17(4): 136-138. [cit. 2016-01-10]. Dostupné z: http://www.linkos.cz/casopis-klinicka-onkologie/hledani-clanku/skupina/a/zobrazit/ids/259/


• NOVÁKOVÁ, Martina. Práce sestry s intravenózním portem při aplikaci chemoterapie. [online]. Sestra, 10/2006. [cit. 2016-01-12]. Dostupné z: http://zdravi.e15.cz/clanek/sestra/prace-sestry-s-intravenoznim-portem-pri-aplikaci-chemoterapie-273995

• FRICOVÁ, Jitka. Indikace, komplikace a výhody intravenózních implantabilních portů. [online]. Medical Tribune, 23/2013. [cit. 2016-01-14]. Dostupné z: http://www.tribune.cz/clanek/31546


• CANCER.NET, EditorialBoard, Catheters and Ports in CancerTreatment. /online/. / 2015/ Dostupný z http://www.cancer.net/navigating-cancer-care/how-cancertreated/chemotherapy/catheters-and-ports-cancer-treatment

• DIAGN INTERV RADIOL, International radiology, ErhanBarbaros, Subcutaneousvenous port implantation in adultpatients: a single center experience. /online/ . /2006/ Dostupný z http://www.dirjournal.org/sayilar/10/buyuk/pdf_DIR_77.pdf

• VASCULAR et ENDOVASVULAR SURGERY, Risk Factors and PossibleMechanismsofIntravenous Port CatheterMigration. /online/. /2012/ Dostupný z http://www.ejves.com/article/S1078-5884(12)00179-7/abstract

• ANGIOLOGY, Surov, Alexey, Intravenous Port CatheterEmbolization: Mechanisms, ClinicalFeatures, and Management. /online/. / 2008/ Dostupný z http://ang.sagepub.com/content/59/1/90.short

Předběžná náplň práce
Pro mou bakalářskou práci jsem si vybrala kazuistiku pacientky z onkologického pracoviště s indikací k chemoterapii pro onemocnění karcinomu prsu. V první části práce se zaměřuji na anatomické a fyziologické aspekty týkající se prsu a prsní žlázy a na obecné postupy při onemocnění karcinomem prsu. V druhé části chci prezentovat ošetřovatelskou péči o pacientku se zavedeným intravenózním portem v průběhu její léčby.
Cílem práce je demonstrovat práci sestry s pacientkou, která má zaveden žilní port a jak se správně o port starat, aby mohl sloužit své funkci. Také chci popsat, co tento port přináší pacientce i zdravotníkům. Onkologických nemocí je čím dál víc a porty se v současnosti hodně používají. Jejich správné použití a správná péče o ně je velmi důležitá. Sestry by měly být informovány, jak pečovat o tyto žilní vstupy a jak edukovat pacienty.
Zaměřila jsem se především na opakovaný odběr krve z tohoto portu a použití portu pro chemoterapii. V závěru práce je popsáno vyjádření pacientky a zdravotnického personálu se spokojeností s tímto intravenózním systémem a případné komplikace plynoucí s používáním při chemoterapii a odběru krve. Pro získání informací jsem použila metodu rozhovoru.
Práce může být užita pro studijní účely a pro zlepšení sesterské péče o porty v ČR.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
For my bachelor‘s thesis I have chosen case study of the patient from oncology department with the indications for chemotherapy for breast cancer. In the first part I focus of the anatomical and physiological aspects related to breast and mammary gland and general procedures for diseases of breast cancer. In the second part I want to present nursing care for a patient with an established intravenous port during the treatment.
The aim is to demonstrate the nurses' work with the patient, who has introduced venous port and how to properly take care of the port to serve its function. I also want to describe what this port brings the patient and health professionals. Oncological diseases is becoming more and ports are currently widely used. Their proper use and proper care of them is very important. Nurses should be aware of how to care for venous these inputs and how to educate patients.
I focused mainly on repeated blood sampling from this port and port use for chemotherapy. The conclusion is described expression of the patient and medical staff satisfaction with the intravenous system and possible complications arising with the use during chemotherapy and blood sampling.
My work can be used for educational purposes and for the improvement of nursing care for the ports in the Czech Republic
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK