Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Uzdravování ve Skutcích apoštolů
Název práce v češtině: Uzdravování ve Skutcích apoštolů
Název v anglickém jazyce: Healing in the Acts of the Apostles
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV)
Vedoucí / školitel: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.03.2016
Datum zadání: 01.03.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.03.2016
Datum a čas obhajoby: 27.06.2017 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.04.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:26.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2017
Oponenti: Mgr. Angelo Scarano, Th.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Výběr textů ke studovanému tématu
2. Základní klasifikace textů podle typu zázraků
3. Základní jazykový rozbor a literární analýza
4. Studium komentářů a další odborné literatury
5. Provedení exegeze vybraných textů
6. Souhrnné zhodnocení
Seznam odborné literatury
EXEGETICKÉ (KRITICKÉ) KOMENTÁŘE
SHNABEL J. ECKHARD, Zondervan Exegetical Commentary on the New Testament - Acts, Michigan – Zondervan, 2012.
FITZMAYER A. JOSEPH, S.J., The Anchor Bible, The Acts of the Apostles, A Nev Translation with Introduction and Commentary, New York, 1998.
DARRELL L. BOCK, Baker exegetical commentary on the New testament, Acts, Grand Rapids, 2007.
WILLIAM H. WILLIMON, Acts, Interpretation, A Bible Commentary for teaching and Preaching, Atlanta, Georgia, John Knox Press, 1988.
BARRETT C. K., The international critical commentary on the Acts of the Apostles in two volemess, Edinburgh, T. &T. Clark, 1998.
PERVO I. RICHARD, Hermeneia, a Critical and Historical Commentary on the Bible, Acts: A Commentary, Philadelphia, Fortress, 2009.

KOMENTÁŘE DALŠÍ
MARTIN FRANCIS (ED.), ODEN C. THOMAS (GEN. ED.), Christian Commentary on Scripture, New testament V – Acts, Downers Grove: Inter Varsity Press, 2006.

SEKUNDÁRNÍ LITERATURA
BROWN, R.E., An Introduction to the New Testament, Doubleday, New York, 1997.
HECKEL ULRICH, POKORNÝ PETR, úvod do nového zákona, přehled literatury a teologie, Praha, Vyšehrad, 2013.
HENGEL, M., Evangelista Lukáš -první křesťanský dějepisec, Praha, Vyšehrad, 1994.
MCBRIDE, ALFRED O. PRAEM., The Gospel of the Holy Spirit, New York, Arena Letters, 1992.
NOVOTNÝ ADAM, Biblický slovník, Praha, Kalich, 1992
PRUŽINSKY ŠTEFAN, Skutky svätých apoštolov, Metropolitná rada Pravoslávnej církvi na Slovensku, Prešov, 1996.
TICHÝ, L., Úvod do Nového zákona, MCM, Olomouc, 1992.
Předběžná náplň práce
Diplomová práce Uzdravování ve Skutcích apoštolů, se zabývá analýzou a exegezí šesti perikop, v nichž autor popisuje uzdravení konkrétních osob. V první kapitole je krátce nastíněn používaný pojem „uzdravení“. Nejprve jako „znamení“, poté jako „důkaz kredibility apoštolů a jejich kázání a konečně ve smyslu „pomocného nástroje šíření evangelia“.
Následující stěžejní kapitola práce se věnuje exegezím jednotlivých perikop. Jedná se o uzdravení chromého u Krásné brány (Sk 3,1-10), následuje spojené příběhy Eneáše a Tabity (Sk 9,32-43). Zbylá tři zázračná vyprávění jsou pojednána v exegezích o uzdravení chromého v Lystře (Sk 14,8-12), oživení Eutycha v Troadě (Sk 20,7-12) a uzdravení Publiova otce na Maltě (Sk 28,7-10).
Závěrečná kapitola se věnuje shrnutí a zamyšlení nad účelem jednotlivých zázračných skutků, a zároveň jejich porovnání s podobnými případy v synoptických evangeliích. Toto srovnání se týká především hlavního zdroje zázračné síly, typů nemoci a sociálního postavení zmíněných nemocných osob.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The master thesis “Healing in the Acts” is concerned with the analysis and the exegesis of six pericopes, in which the author describes the healing of particular people. In the first chapter the notion of healing is briefly outlined, at first as a “sign”, further as a “proof of the credibility of the apostles and their sermons”, and at last in the sense of “the auxiliary tool of the spreading of the gospel”.
The following fundamental chapter of the thesis is devoted to exegesis of particular pericopes: healing of lame man by Beautiful Gate (Acts 3,1-10), followed by the joint healing of Eneas and Tabitha (Acts 9,32-43). The last three stories are part of exegesis of the healing of disabled man in Lystra (Acts 14,8-12), resurgence of Eutyches in Troas (Acts 20,7-12) and healing of Publius' father on Malta (Acts 28,7-10).
The last chapter is focused on the summary and reflection of the purpose of the individual miraculous acts, as well as their comparison with the similar cases in synoptic gospels (such a comparison is concerned particularly with the main source of the miraculous power, types of diseases and social status of the above mentioned sick people).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK