Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Informační chování zdravotních sester
Název práce v češtině: Informační chování zdravotních sester
Název v anglickém jazyce: Nurses’information behaviour
Klíčová slova: informační chování, informační potřeba, informační zabezpečení, zdravotní sestry, ošetřovatelská péče, Institut klinické a experimentální medicíny
Klíčová slova anglicky: information behaviour, information need, information provision, nurses, nursing care, Institute of Clinical and Experimental Medicine
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.05.2016
Datum zadání: 30.05.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.09.2016
Datum a čas obhajoby: 19.06.2017 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:04.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Helena Lipková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je zjistit proč a jak vyhledávají zdravotní sestry pracující v Institutu klinické a experimentální medicíny informace související s jejich oborovým zaměřením a jak s nimi posléze pracují. Bude stručně nastíněna ošetřovatelská péče a pracovní náplň zdravotních sester, dále pak jejich motivace k vyhledávání informací a jejich orientace v informačních zdrojích. Výzkum bude probíhat v podobě kvalitativních strukturovaných rozhovorů se zdravotními sestrami. Závěr práce bude věnován shrnutí zjištěných informací z rozhovorů a vyhodnocení kvality informačního zabezpečení v praxi.

Bakalářská práce bude vytvořena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty.
Seznam odborné literatury
HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 3. vyd. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-26202196.
CASE, Donald Owen. Looking for information: a survey of research on information seeking, needs, and behavior. 2nd ed. London: Elsevier, 2007. Library and information science. ISBN 9780123694300. Dostupné také z: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0702/2006050838-d.html
PLEVOVÁ, Ilona. Ošetřovatelství I. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3558-0.
PLEVOVÁ, Ilona. Ošetřovatelství II. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3558-0.
JANEČKOVÁ, Hana a Helenea HNILICOVÁ. Úvod do veřejného zdravotnictví. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-592-9.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK