Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komplikace systémové trombolýzy u pacientů s CMP
Název práce v češtině: Komplikace systémové trombolýzy u pacientů s CMP
Název v anglickém jazyce: Complications of systemic thrombolysis in patients with stroke
Klíčová slova: CMP, trombolýza, Aktilýza, čas, intenzivní péče
Klíčová slova anglicky: stroke, thrombolysis, Actilyse, time, intensive care
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: Mgr. Veronika Di Cara, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.02.2016
Datum zadání: 27.02.2016
Datum a čas obhajoby: 04.09.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2018
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (B01602)
Oponenti: Mgr. Miluše Kulhavá
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce musí odpovídat Opatření děkana č. 10/2010 a Manuálu pro vytvořená závěrečných kvalifikačních prací 1. LF UK a ÚTPO.
Seznam odborné literatury
DOBIÁŠ, Viliam, Táňa BULÍKOVÁ a Peter HERMAN. Prednemocničná urgentná medicína. 2., dopl. a preprac. vyd. Martin: Osveta, 2012. ISBN 978-80-8063-387-5.
HERZIG, Roman. Ischemické cévní mozkové příhody: průvodce ošetřujícího lékaře. 2. vyd. Praha: Maxdorf, c2014. 112 s. : il. (některé barev.), 1 portrét ; 19 cm. ISBN: 978-80-7345-373-2; cnb002660009.
KAPOUNOVÁ, Gabriela. Ošetřovatelství v intenzivní péči. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-1830-9.
KIM, Dae-Hyun, Hee-Joon BAE, Moon-Ku HAN, et al. Clinical Study: Direct admission to stroke centers reduces treatment delay and improves clinical outcome after intravenous thrombolysis. Journal of Clinical Neuroscience [online]. 2016,27, 74-79 [cit. 2016-04-26]. DOI: 10.1016/j.jocn.2015.06.038. ISSN 09675868.
NEUMANN, Jiří — TOMEK, Aleš — ŠKOLOUDÍK, David, et al. Doporučený postup pro intravenózní trombolýzu v léčbě akutního mozkového infarktu – verze 2014. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2014, roč. 77, č. 3, s. 381-385. ISSN: 1210-7859.
OMEK, Aleš. Neurointenzivní péče. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Mladá fronta, 2014. Edice postgraduální medicíny. ISBN 978-80-204-3359-6.
POKORNÝ, Jan. Lékařská první pomoc. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, c2010. ISBN 978-80-7262-322-8.
SEIDL, Zdeněk. Neurologie pro studium i praxi. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5247-1.
TSIVGOULIS G, KATSANOS AH, MAVRIDIS D, MAGOUFIS G, ARTHUR A a ALEXANDROV AV. Mechanical Thrombectomy Improves Functional Outcomes Independent of Pretreatment With Intravenous Thrombolysis. Stroke; A Journal Of Cerebral Circulation [online]. 2016 [cit. 2016-04-26]. ISSN 15244628. Dostupné z:http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cmedm&an=27094996&scope=site
WIDIMSKY, Petr. Review article – Special issue: Acute Ischemic Stroke. Cor et Vasa [online]. 2016, 58(2), e187 [cit. 2016-04-27]. DOI: 10.1016/j.crvasa.2015.11.009. ISSN 00108650.
Předběžná náplň práce
Úvod do problematiky a význam tématu:
Cévní mozkové příhody jsou v celosvětovém měřítku hodnoceny jako jedna z nejčastějších příčin úmrtí. V celkovém počtu cévních mozkových příhod tvoří převahu ikty ischemického charakteru a to více než v 80 % (Pokorný, 2010). Důležitá je dobrá informovanost veřejnosti o závažných projevech tohoto onemocnění a neprodlené telefonické kontaktování zdravotnické záchranné služby. Nenahraditelnou roli hraje také správné a včasné směřování pacienta na pracoviště disponující adekvátními možnostmi terapie. Včasné zahájení terapie je pro pacienty velmi zásadní, jelikož s časovými prodlevami dochází k ireverzibilnímu poškození mozku se všemi následky. Cílem je vždy co nejrychleji zprůchodnit příslušnou postiženou cévu pomocí mechanických, farmakologických nebo kombinovaných technik léčby. V současné době se v případě ischemických iktů aplikuje intravenózní systémová trombolýza preparátem Actilyse. Důležitým kritériem pro zahájení terapie je čas protože trombolytikum je možné aplikovat do 4,5h od vzniku příznaků (Doporučený postup pro intravenózní trombolýzu v léčbě akutního mozkového infarktu, 2014). Jako každá léčba i tato má své indikace, kontraindikace i rizika. Právě kritéria pro podání, komplikace a rizika této léčby jsem se rozhodla ve své práci analyzovat. Pacient s akutní ischemickou CMP (dále iCMP) musí být sledován na JIP nejen monitorovacími systémy, ale i vizuální kontrolou personálu. Sestry jsou v nepřetržitém kontaktu s pacientem a často právě ony zaznamenají a upozorní na změnu pacientova stavu a na první varovné příznaky. Ve své práci se budu podrobně a komplexně zabývat charakteristikou a problematikou ischemických iktů a péčí o pacienty s touto diagnózou.

Cíl práce a výzkumné otázky:
Hlavním cílem práce je analyzovat komplikace u pacientů s iCMP léčených intravenozním systémovým trombolytikem a vymezit role sestry na JIP v péči o tuto skupinu pacientů. Dalším cílem práce je zmapovat faktory ovlivňující výsledek léčby trombolýzou u pacientů s iCMP. Následně je mým cílem identifikovat problematiku rozpoznání změn stavu vědomí po aplikaci trombolýzy z pohledu sester.
Výzkumné otázky:
1.) Jaké komplikace jsou v případě aplikace intravenózní systémové trombolýzy nejčastější?
2.) V čem spočívá role sestry v péči o pacienta s ischemickým iktem na JIP?
3.) Jaké faktory ovlivňují celkový výsledek léčby trombolytikem?
4.) Jsou sestry schopné adekvátně reagovat na změny zdravotního stavu pacienta?

Metodologie (metoda, výzkumný vzorek):
Diplomová práce bude zpracována pomocí kvalitativně- kvantitativního výzkumného šetření, prováděném na výběrovém souboru pacientů na iktové jednotce. Výzkumnou technikou sběru dat bude retrospektivní analýza dat pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou. Výzkumný vzorek bude homogenní a tvořit ho budou pacienti, kterým byla aplikována intravenózní systémová trombolýza. Retrospektivní sběr dat bude probíhat za období 2014-2015. Kvalitativní výzkumná část práce bude vyhodnocena na základě rozhovorů se sestrami iktové jednotky. Metoda rozhovoru byla vybrána k získání informací o zkušenostech sester v dané problematice.

Předpokládaná implementace:
Analyzované výsledky budou podkladem pro vytvoření standardu péče o pacienty s ischemickou cévní mozkovou příhodou na jednotce intenzivní péče po aplikaci intravenózního systémového trombolytika preparátem Actilyse. Tento standard povede k získání vyšší kvality ošetřovatelské péče u pacientů s ischemickým iktem. Na základě zjištěných výsledků vznikne doporučení pro praxi. Výsledky budou prezentovány na odborném neurologickém semináři.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Introduction to the issue and the importance of the topic:
Stroke is on a global scale one of the the most common causes of death. In the total number of strokes prevail ischemic events and it is more than in 80% (Pokorný, 2010). Important is good public awareness of serious manifestations of this disease and early telephone contact of the EMS. An irreplaceable is also transport to the right facility with adequate therapy. It is fundamental for every patient to early initiate the treatment, since the time delays can develop in irreversible brain damage with all the consequences. The goal is fastest recanalization of an appropriate occluded vessel by mechanical, pharmacological or combined techniques of the treatment. Current treatment of ischemic strokes prefers administrations of systemic thrombolysis with substance called Actilyse. The time is an important key factor for initiation of the therapy, because the thrombolytic substance can be applied to 4,5 hours from the onset of the symptoms (Doporučený postup pro intravenózní trombolýzu v léčbě akutního mozkového infarktu, 2014). As every treatment, this one has indications, contraindications and risks. In this diploma thesis I decided to analyze criteria for administration, complications and risks Patients with acute ischemic stroke have to be monitored in the ICU, not only by using monitoring systems, as well as visual inspection of staff. Nurses are in continuous contact with the patient, and they are often the one, who detect and report complications and changes in patient's condition and first varing signs. In my diploma thesis I will give a detalied and complexed focus on characteristics and problems of ischemic stroke and analyse patient care with this diagnosis.

Goal of the thesis and research questions:
The main objective is to analyze complications in patients with ischemic stroke treated with intravenous thrombolytic therapy and define the role of nurses in taking care for this group of patiens in ICU. Another objective is to explore factors affecting outcome of the treatment with thrombolysis in patients with ischemic stroke. Next aim is to identify the issue of recognizing changes in the state of pacients consciousness after administration thrombolysis from the perspective of nurses.
Research questions:
1) What complications are the most common after administration intravenous systemic thrombolysis?
2) What is the role of nurses in care of patients with ischemic stroke in ICU?
3) What factors affect outcome of thrombolytic therapy?
4) Are the nurses able to adequately respond to the changes in the patient's condition?

Methodology (method, research sample):
This thesis will be analysed by using qualitative- quantitative research, conducted on a sample of patients on the stroke unit. The method of data acquisitions will be a retrospective analysis of patients with ischemic stroke. The research sample will be homogeneous, consisting of patiens, who received intravenous thrombolysis. Retrospective analyse will be conducted in 2014-2015. The qualitative part of the research work will be evaluated by interviews with nurses in stroke unit. The interview method was chosen to obtain informations about the experiences of nurses in this issue.

Estimated-implementation:
Analysed results will form the basis for creating a standard of care for patients with ischemic stroke in the ICU after administration of Actilyse- intravenous systemic thrombolysis. This standard will lead to a higher quality of nursing care for patients with ischemic stroke. The findings give recommendations for practice. The results will be presented at the neurological conference.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK