Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv pH na iniciaci virové infekce
Název práce v češtině: Vliv pH na iniciaci virové infekce
Název v anglickém jazyce: Effect of pH on initiation of viral infection
Klíčová slova: virus, konformace, pH, receptor, endocytóza,
Klíčová slova anglicky: virus, conformation, pH, receptor, endocytosis,
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: RNDr. Hana Španielová, Ph.D.
Řešitel: Mgr. Petr Vomáčka - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.02.2016
Datum zadání: 28.11.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:15.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2017
Oponenti: RNDr. Jana Šmahelová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Viry vstupují do hostitelských buněk pomocí endocytózy. Nízké pH v endosomech iniciuje konformační změny ve strukturních proteinech virionů. Tyto změny, které destabilizují kapsidy nebo vedou k fůzi virových a endosomálních membrán jsou obvykle nutné pro účinné zahájení infekce.
Látky, které snižují vnitrobuněčné pH také snižují infektivitu virů, u kterých je infekce na pH závislá. Naopak, mírně kyselé extracelulární prostředí při infekci zvyšuje infektivitu mnoha virů. Tato bakalářská práce by měla přehledně shrnout publikovaná data ukazující důležitost pH při infekci u různých virových čeledí a popsat molekulární mechanismy, které mohou vysvětlit efekty, které má nízké pH na virovou infekci.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Viruses enter host cells by endocytosis. The low pH of endosomes triggers conformational changes in structural proteins of virions. These changes that destabilize capsids or mediate fusion of the viral and endosomal membranes are usually required for successful initiation of infection.
Drugs that increase intracellular pH have been shown to decrease infectivity of pH-dependent viruses. On contrary, the mildly acidic environment during initiation of infection increases infectivity of many viruses. This bachelor thesis should focus on the publised data for different viral families that describe the relevance of pH balance during viral infection and describe the putative molecular mechanism(s) that underlay low-pH effect on viral infection.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK