Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Včasná detekce patologického hráčství - průzkum mezi praktickými lékaři
Název práce v češtině: Včasná detekce patologického hráčství - průzkum mezi praktickými lékaři
Název v anglickém jazyce: Early Detection of Pathological Gambling - Survey among GPs
Klíčová slova: patologické hráčství; praktický lékař; intervence; prevence
Klíčová slova anglicky: pathological gambling; GP; intervention; prevention
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN (11-00611)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tereza Roznerová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.10.2017
Datum zadání: 30.10.2017
Datum a čas obhajoby: 12.09.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01638)
Oponenti: Mgr. Jaroslav Vacek, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Východiska:Bakalářská práce na téma „Včasná detekce patologického hráčství – průzkum mezi praktickými lékaři“, se zabývá problematikou patologického hráčství a klíčovou rolí praktických lékařů v této diagnostice. I patologické hráčství má vliv na zdraví jedince ‑ vliv stresu, bolesti zad a jiné. Proto je důležité, aby si tyto skutečnosti praktičtí lékaři propojili a pokusili se včas detekovat problém s pomocí screeningových nástrojů. Závěrečná práce je rozdělena na část teoretickou, která se zabývá problematikou patologického hráčství, vymezením pojmů, intervencí, dopady, prevencí a také i odbornými službami, a na část praktickou, která se zabývá samotným výzkumem.
Cíle:Cílem výzkumu je zhodnocení zájmu praktických lékařů o problematiku patologického hráčství u svých pacientů. Zároveň ale poskytuje podklad i pro další podrobnější výzkum v této oblasti.
Metoda:K získání dat byla využita metoda kvantitativního výzkumu formou online dotazníku vytvořeném ve formulářích Google, který byl rozeslán po e-mailovém kontaktu praktickým lékařům.
Výsledky:Z celkových výsledků vyplývá, že ačkoli si lékaři uvědomují rizika spojená s patologickým hráčstvím, jen malá část z nich využívá screeningové nástroje. Nízký zájem praktických lékařů může být v přímém kontaktu s nedostatečnými informacemi, které souvisí s touto problematikou či zhodnocením patologického hráčství v obci, kde provozují svoji lékařskou praxi, malým problémem.
Závěr:Z tohoto důvodu je důležité se více zaměřit na motivaci, a především vzdělání praktických lékařů v této problematice, a tím zajistit komplexní péči jedinci, který se již s touto problematikou může potýkat nebo se již nachází v riziku vzniku patologického hráčství.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Background:The Bachelor thesis "Early Detection of Pathological Gambling - Survey among GPs" deals with the issue of pathological gambling and the key role of GPs in this diagnosis. Pathological gambling also affects the health of an individual – causing stress, back pain and others. Therefore, it is important for GPs to realise this connection and then attempt to detect the issue early on with the help of screening tools. This thesis is divided into a theoretical part, dealing with the problems of pathological gambling, definition of concepts, interventions, impacts, prevention as well as professional treatments, and a practical part, which deals with the research itself.
Aim:The aim of the research is to evaluate the interest of GPs in the field of pathological gambling in their patients. At the same time, it provides the basis for more detailed research in this area.
Methods:A quantitative research method in the form of an online questionnaire created on Google forms, which was distributed by e-mail contact to GPs was used to obtain the data.
Results:Overall, results show that although GPs are aware of the risks associated with pathological gambling, only a small part of them use any screening tools. The low interest of GPs may be in direct relation with an inadequate amount of information about this issue or by concluding that the issue pathological gambling is a small problem in the place of their medical practice.
Conclusion:For this reason, it is important to focus on the motivation and education of GPs in this field and provide comprehensive care for individuals who may already be struggling with or are at risk of pathological gambling.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK