Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Formativní hodnocení na 1. stupni ZŠ
Název práce v češtině: Formativní hodnocení na 1. stupni ZŠ
Název v anglickém jazyce: Assesment for learning at a primary schoool
Klíčová slova: Hodnocení, osobnostní pojetí žáka, třídní klima, hodnotící normy, sebehodnocení, vrstevnické hodnocení, kritéria, cíle učení, motivace, klíčové kompetence.
Klíčová slova anglicky: Assessment, personal approach to a pupil, classroom climate, evaluation norms, self-assessment, peer-assessment, criteria, learning objectives, motivation, core competencies.
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Helena Hejlová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.02.2016
Datum zadání: 22.02.2016
Datum a čas obhajoby: 24.05.2017 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2017
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce bude mít teoreticko - empirický charakter.

Cílem je shromáždit a analyzovat příklady dobré praxe využívající cíleně formativní hodnocení žáků v různých podobách.Posoudit v této souvislosti zejména dovednosti začínajícího učitele používat kriteriální hodnocení. Porovnat se zahraničními prameny a zkušenostmi.
Seznam odborné literatury
Vališová, A.; Kasíková, H. Pedagogika pro učitele
Kolář, Z.; Šikulová, R. Hodnocení žáků.
Schimunek, P.F. Slovní hodnocení žáků.
Slavík, J. Hodnocení v současné škole.
Košťálová, H; Miková, J.; Stang, J. Školní hodnocení žáků a studentů.
Mareš, J. Styly učení žáků a studentů.
Hrabal, V., Pavelková, I. Jaký jsem učitel.
Lukášová, H. Učitelské sebepojetí a jeho zkoumání.
Vágnerová, M. Vývojová psychologie.
Čáp, J; Mareš, J. Psychologie pro učitele.
Brown, G.T.L.; Harris, L.R. The future of self-assesment in classroom practice: Reframing self-assesment as a core componency.
Goood, T.L. 21st Century Education.A reference Handbook: Curriculum-Based Assesment.
Goood, T.L. 21st Century Education.A reference Handbook: Portfolio Assesment.
Předběžná náplň práce
V teoretické části pojednat:
Význam a účel formativního hodnocení ve vzdělávací koncepci orientované na žáka v ČR a v zahraničí.
Rozpracovat zejména podmíněnost kriteriálního hodnocení, včetně aktivní participace žáků s ohledem na jejich věkové zvláštnosti.

V praktické části provést výzkumné šetření:
1. zaměřené na zjišťování vlivu formativního hodnocení na učení žáků a na přebírání odpovědnosti za své učení.
2. zaměřené na připravenost absolventů učitelství pro 1.stupeň na tuto podobu hodnocení, posoudit v této souvislosti význam teoretické a praktické přípravy.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK