Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Statistical analysis of natural and induced seismicity catalogues
Název práce v češtině: Statistická analýza katalogů přirozené a indukované seismicity
Název v anglickém jazyce: Statistical analysis of natural and induced seismicity catalogues
Klíčová slova: indukovaná seismicita, rozlišování druhů zemětřesení, statistická seismologie, zemětřesné roje
Klíčová slova anglicky: induced seismicity, earthquake types disriminitation, statistical seismology, earthquake swarms
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Vedoucí / školitel: Mgr. Leo Eisner, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.02.2016
Datum zadání: 22.02.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:21.08.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:21.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2017
Oponenti: RNDr. Petra Adamová, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: prof. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Kandidát začne rešerží rozlišení rojové a tektonické aktivity z katalogů zemětřesení. Cílem této fáze bude vybrat několik kriterií, která budou indikovat rojovost jevů v katalozích na rozdíl od tektonických zemětřesení, která mají typický hlavní otřes a dotřesy. Dále uplatní tato kriteria na několik katalogů přirozených zemětřesení tektonického původu a porovná je s aplikací na katalogy zemětřesení s vyvolanými jevy. Výsledné pozorování odlišností se kandidát případně pokusí zdůvodnt jednoduchými geomechanickými vysvětleními.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK