Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Strategie digitálního marketingu-kombinace kanálů digitálních médií
Název práce v češtině: Strategie digitálního marketingu-kombinace kanálů digitálních médií
Název v anglickém jazyce: Digital Marketing Strategies - Combination of Digital Media Channels
Klíčová slova: digitální média, sociální média, sociální sítě, marketing, digitální marketing, marketing na sociálních médiích, komunikační strategie, komunikace, mobilní operátor, T-Mobile, Vodafone, O2
Klíčová slova anglicky: digital media, social media, social networks, marketing, digital marketing, social media marketing, communication strategy, communication, mobile operator, T-Mobile, Vodafone, O2
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ing. David Klimeš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.02.2016
Datum zadání: 16.02.2016
Datum a čas obhajoby: 07.02.2017 09:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6, H012, 12, Hollar - místn. č. 012
Datum odevzdání elektronické podoby:01.01.2017
Datum proběhlé obhajoby: 07.02.2017
Oponenti: PhDr. Filip Huněk, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
BEELEN, Paul. Advertising 2.0. 2006. Dostupný z:
http://www.asiaing.com/advertising-2.0-by-paul-beelen.html

BENKLER, Yochai. The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom. New Haven: Yale University Press, 2006. ISBN 978-0-300-12577-1.

CLEMENTE, Mark. Slovník marketingu. Brno: Computer Press. 2004. 378 s. ISBN: 80-251-0228-9

CROSBIE, Vin. What is 'New Media'? 2006. Dostupný z: http://rebuildingmedia.corante.com/archives/2006/04/27/what_is_new_media.php.

FORTUNATI, Leopoldina. Mediatization of the net and internetization of the mass media. Gazette. 2005. Vol 67(1).

JAOKAR, Ajit, JACOBS, Brian, MOORE, Alan, AHVENAINEN, Jouko. Social Media Marketing: How data analytics helps to monetize the user base in telecoms, social networks, media and advertising in a converged ecosystem. London: Futuretext Ltd, 2009. ISBN: 9780955606977.

JENKINS, Henry. Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. New York: New York University Press, 2006. ISBN13:9780814742815.

KOTLER, Philip. ARMSTRONG, Gary. Marketing. Praha: Grada Publishing. 2006.
855 s. ISBN: 80-247-0513-3

McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál. 2002. ISBN 80-7178-714-0

O’REILLY, Tim. What Is Web 2.0, Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software. Dostupný z: http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html.

PIRES, G. Guilherme., STATON, John. and RITA, Paulo. The internet, consumer empowerment and marketing strategieS. European Journal of Marketing, vol. 40, no. 9/10, pp. 936-949. 2006.

STRAUSS, Judy. (2006) E-marketing, Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall.

STUCHLÍK, Petr. DVOŘÁČEK, Martin. Marketing a reklama na Internetu. Praha:
Grada Publishing. 1998. 198 s. ISBM: 80-7169-630-7

VAN DIJK, Jan. The Network Society: Social Aspects of New Media.Sage. London; Thousand Oaks, Calif. : SAGE Publications, 2006. ISBN 1-4129-0868-X (pbk).
WIND, Jerry., MAHAJAN, Vijay. Digital marketing. New York : John Wiley & Sons, Inc., 2001. ISBN 0471361224.

YIN, Robert K. Case Study Research: Design and Methods. 5th Edition. Sage Publications. California, 2014. ISBN 978-1-4522-4256-9
Předběžná náplň práce
Diplomová práce „Strategie digitálního marketingu – kombinace kanálů digitálních médií“ zkoumá, jakým způsobem tři telekomunikační operátoři, kteří dominují českému trhu – společnosti T-Mobile Czech Republic, O2 Czech Republic a Vodafone Czech Republic – využívají kanály digitálních médií pro svou komunikaci se zákazníky. Konkrétně zjišťuje a popisuje, jaké kanály společnosti do své marketingové komunikace zapojují, jakým způsobem je využívají a proč se je rozhodly do své komunikační strategie integrovat. Dále také zkoumá, jak společnosti tyto digitální kanály propojují a jak se dají vzájemně kombinovat tak, aby vznikla účinná strategie digitálního marketingu. Pomocí případové studie byly zkoumány marketingové aktivity těchto firem. Bylo zjištěno, že každá z firem využívá pro svou marketingovou komunikaci podobný set kanálů digitálních médií, ale pracuje s nimi nepatrně odlišně. Na základě těchto zjištění byly identifikovány tři konkrétní strategie – Strategie rozmanitého obsahu, Strategie interaktivních kanálů a Strategie standardizovaného obsahu. Každá ze strategií má své výhody a nevýhody, které byly popsány a strategie byly vzájemně porovnány. Provedeným výzkumem bylo zároveň zjištěno, že je vhodnější zabývat se studiem digitálních kanálů jako celku, nikoli jednotlivě, protože jejich funkce závisí na tom, jak jsou kombinovány s jinými kanály. Z výzkumu také vyplynulo, že interaktivita, jakožto požadavek ze strany zákazníků a uživatelů digitálních médií, začíná v určité míře prostupovat do všech kanálů digitálních médií, které obvykle nejsou považovány za kanály interaktivní. Výsledky této práce by případně mohly pomoci menším společnostem s omezenými zdroji tím, že jim poskytne postřehy o tom, jak mohou být v rámci marketingové komunikace jednotlivé digitální kanály používány a kombinovány.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The diploma thesis „Digital Marketing Strategies - Combination of Digital Media Channels“ examines how the three telecom operators dominating the Czech market – T-Mobile Czech Republic, O2 Czech Republic and Vodafone Czech Republic – use the digital media channels within the communication with the customers. More specifically, it identifies and describes which channels do the companies involve into their marketing communication, how do they use them and why they have integrated them into the communication strategy. It also examines how the companies interconnect these digital media channels and how the channels can be combined to form an effective digital media strategy. By using the method of case study the companies´ digital marketing activities were examined. It was found out that each company uses for its marketing communication the similar set of digital media channels, but the usage is different across the companies studied. Based on these findings I have identified three specific strategies – Diversified Content Strategy, Interactive Channel Strategy and Standardized Content Strategy. Each of the strategies has its advantages and disadvantages, which have been described and the strategies were compared. The findings also indicate that it is better to study the digital media channels as a whole, rather than individually, since their function necessarily depends on how they are combined with the other channels. The research also showed that interactivity, as a demand of the customers and users of digital media, starts to spread in some extent to other digital media channels, which are not usually considered to be interactive. The results of this thesis could potentially help smaller companies with limited resources by providing them with insights on how the digital media channels can be used and combined be within the company´s marketing communication.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK