Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kompenzační cvičení jako doplněk tréninkového plánu dětí mladšího školního věku v krasobruslení
Název práce v češtině: Kompenzační cvičení jako doplněk tréninkového plánu dětí mladšího školního věku v krasobruslení
Název v anglickém jazyce: Compensation exercise like a supplement of young school age children in figure skating
Klíčová slova: Krasobruslení, trénink, kompenzační cvičení, svalový test
Klíčová slova anglicky: Figure skating, training, compensatory exercise, muscle test
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Laboratoř sportovní motoriky (51-600800)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Václav Bunc, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.02.2016
Datum zadání: 12.02.2016
Datum a čas obhajoby: 13.09.2017 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:21.08.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:24.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2017
Oponenti: PhDr. Jitka Vařeková, Ph.D., MBA
 
 
 
Předběžná náplň práce
Abstrakt

Název: Kompenzační cvičení jako doplněk tréninkového plánu dětí mladšího školního věku v krasobruslení

Cíle: Hlavním cílem této práce je zpracování rešerže a na základě toho upozornit na svalové dysbalance a jejich následná oslabení a hypermobilitu u dětí mladšího školního věku v krasobruslení. Na základě těchto oslabení vytvořit zásobník uvolňovacích, strečinkových a posilovacích cviků, které lze použít v tréninkových podmínkách.

Metody: V mé práci jsem použila svalový test dle Jandy, což je analytická metoda, která byla zaměřena v principu k určení síly jednotlivých svalových skupin. V jednotlivých testech neměříme jen svalovou sílu hlavního svalu ale navíc vyšetřujeme a analyzujeme provedení celého pohybu. Testování se zúčastnilo sedm krasobruslařek v mladším školním věku.

Výsledky: Metoda použitá v této je použitelná pro vybraný soubor. Naměřená data byla srovnána a vyhodnocena dle literatury. Byl vytvořen systém hodnocení svalových dysbalancí pro krasobruslařky mladšího školního věku. Bylo prokázáno, že na tento určitý soubor probandů lze použít tato cvičení, kompenzovat jednostranné zatížení a lze upravit trénink tak, aby kompenzační cvičení byla součástí tréninku. Dále se mi povedlo navrhnout program, který vede ke snížení těchto oslabení pro tuto vybranou skupinu probandů.

Klíčová slova: Krasobruslení, trénink, kompenzační cvičení, svalový test
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Abstract

Title: Compensatory exercise as a complement to the training schedule for children of younger school age in figure skating

Objectives: The main aim of this work is to highlight muscle dysbalance and their subsequent weakening and hypermobility in younger school age children in figure skating. Based on these weaknesses, create a stack of release, stretching and exercise exercises that can be used under any circumstances.

Methods: In my work, I used a Janda muscle test, an analytical method that was focused on determining the strength of each muscle group. In individual tests, we are not only measuring the muscular strength of the main muscle, but we also investigate and analyze the performance of the whole movement. I was based on qualitative and quantitative values.

Results: The measured data were compared and evaluated according to the literature. The impact of one-sided load in the long-term sports practice of figure skating was confirmed. It has also been shown that these exercises can be used for this particular set of probands to compensate for unilateral loading and adjust the training so that compensatory exercises are part of the training. Furthermore, I managed to design a program that would reduce these weaknesses for this selected group of probands.

Keywords: Figure skating, training, compensatory exercise, muscle test
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK