Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza jazykových a rétorických prostředků použitých v projevech doc. Martina Konvičky
Název práce v češtině: Analýza jazykových a rétorických prostředků použitých v projevech doc. Martina Konvičky
Název v anglickém jazyce: Analysis of linguistic and rhetorical devices used in speeches of doc. Martin Konvička
Klíčová slova: Kličová slova: persvazivní funkce, persvaze, manipulace, Martin Konvička, média, politický diskurs
Klíčová slova anglicky: Keywords: persuassive function, persuassion, manipulation, Martin Konvička, media, political discourse
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.02.2016
Datum zadání: 11.02.2016
Datum a čas obhajoby: 24.05.2018 10:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:27.03.2018
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student posbírá jazykový materiál psaných projevů M. Konvičky. V materiálu se zaměří na prostředky persvaze textů, ty popíše, vyhodnotí a interpretuje.
Seznam odborné literatury
Hirschová, M.: Pragmatika v češtině. Praha: Karolinum, 2013.
Machová, S. - Švehlová, M.: Sémantika a pragmatická lingvistika. Praha: UK PedF, 2000.
Schneiderová, S.: Mediální diskurz. In: Uličný, O. (ed.): Studie k Moderní mluvnici češtiny. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci 2013, s. 95–121.
Svobodová, J.: Soukromé versus veřejné v mediálním prostoru. Didaktické studie, č. 2, 2014, s. 62-74.
Svobodová, J.: Diskriminační a manipulativní strategie ve vybraném politickém blogu. Didaktické studie, č. 2, 2015, s. 72-90.

Další literatura bude zadávána během konzultací.
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zabývá analýzou persvazivních prostředků užitých v psaných projevech docenta Martina Konvičky. Teoretická část pojednává o politických strategiích v mediálním prostoru s přihlédnutím k historickému vývoji. Dále teoretická část obsahuje stručný popis působení krajně pravicových uskupení na české politické scéně a také historii působení Martina Konvičky na české politické scéně. V teoreticko-praktické části jsou na základě odborné literatury popsány jednotlivé typy persvazivních prostředků, jejichž přítomnost v předem určených textech Martina Konvičky je dokazována na příkladech. K zjištění užitých prostředků slouží hláskoslovná, morfologická, lexikální a syntaktická analýza, dále analýza argumentace a intertextových prostředků.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK