Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Činnost metodiků prevence na vybraných středních školách
Název práce v češtině: Činnost metodiků prevence na vybraných středních školách
Název v anglickém jazyce: Activity of methodists of prevention at selected secondary schools
Klíčová slova: prevence, adiktologie, metodik prevence, preventivní aktivity, drogy
Klíčová slova anglicky: prevention, addictology, methodist of prevention, preventive activities, drugs
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Veronika Blažková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.02.2016
Datum zadání: 10.02.2016
Datum a čas obhajoby: 15.01.2020 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R218, 218, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:06.12.2019
Datum proběhlé obhajoby: 15.01.2020
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V práci bude řešen problém rizikového chování mládeže na vybraných středních školách se zaměřením na primární prevenci, preventivní programy a činnost metodiků prevence.
Cíl práce: objasnit základní pojmy týkající se primární prevence na středních školách, vymezit činnost školního metodika prevence. Porovnat Preventivní programy vybraných středních škol, na co klade jaká škola důraz a sledovat cesty ke splnění bodů Preventivního programu.
Charakteristika metod: Strukturovaná interview se školními metodiky prevence o jejich činnosti na vybraných středních školách různého zaměření.
Porovnání Preventivních programů vybraných středních škol, na co klade jaká škola důraz a jaké jsou cesty k plnění jednotlivých bodů programu.

Seznam odborné literatury
TYŠER, Jiří. Školní metodik prevence: soubor materiálů. Vyd.1. Most: Hněvín, 2006, 103 s. ISBN 80-86654-17-6.
CIKLOVÁ, Kateřina. Rizikové chování ve škole s vazbou na legislativní úpravu: rádce školního metodika prevence. 2. vydání. Ostrava: EconomPress, 2016. ISBN 978-80-905065-9-6.
BÁRTÍK, Pavel, MIOVSKÝ, Michal, ed. Primární prevence rizikového chování ve školství: [monografie] Praha: Sdružení SCAN, c2010. ISBN 978-80-87258-47-7.


Předběžná náplň práce
Teoretická část: Co je to prevence a na jaké typy ji dělíme, kdo je to školní metodik prevence a co je náplní jeho činnosti, co je to Preventivní program, druhy a formy preventivních programů/aktivit na vybraných středních školách, nejčastější druhy rizikového chování mládeže ve školství a jejich prevence.
Praktická část: Metodika průzkumného šetření. Charakteristika vybraných středních škol. Analýza odpovědí školních metodiků prevence z jednotlivých interview na vybraných středních školách různého zaměření.
Závěr: Vyhodnocení získaných poznatků z jednotlivých interview se školními metodiky prevence a porovnání několika preventivních programů (na které jevy klade která škola důraz a jaké jsou cesty ke splnění bodů programu)

Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Theoretical part: What’s prevention and which types of prevention we devide it, who’s the school methodist of prevention and what’s contents of his activity, what’s Preventive program, types and forms of preventive programs/activities at selected secondary schools, most frequent risk behavior of youth in education system and thein prevention.
Practical part: Survey methodology. Characteristics of selected secondary schools. Analysis of the answers of school methodologists of prevention from individual interviews at selected secondary schools of different orientation.
Finally part: Evaluation of the acquired knowledge from individual interviews with the school methodists of prevention and comparing of several preventive programs (which school put emphasis on which phenomens and what are the ways to meet the points of the program)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK