Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Plavecký výcvik dětí s diagnózou astma bronchiale
Název práce v češtině: Plavecký výcvik dětí s diagnózou astma bronchiale
Název v anglickém jazyce: Swimming training for children diagnosed with asthma bronchiale
Klíčová slova: astma bronchiale, děti s diagnózou astma bronchiale, plavání, plavecký výcvik, spirometrie
Klíčová slova anglicky: bronchial asthma, children with asthma, swimming, swimming training, spirometry
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Irena Svobodová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.02.2016
Datum zadání: 10.02.2016
Datum a čas obhajoby: 14.09.2017 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R118, 118, Doktorandská místnost, 1. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:19.06.2017
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2017
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PaedDr. Marie Hronzová
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Studium odborné literatury k dané problematice
2. Formulace kapitol - úvod, cíle, úkoly, výzkumné otázky, metody
3. Stanovení pracovní hypotézy
4. Zpracování teoretické části práce
5. Realizace výzkumné části práce
6. Vyhodnocení získaných údajů
7. Formulace závěrů práce
8. Pracovní verze DP
Seznam odborné literatury
Bělková, T. Didaktika plavecké výuky. Praha: Karolinum, 1994
Čechovská, I. Plavání dětí s rodiči. Praha : Grada Publishing, 2007
Čechovská, I. - Miler, T. Plavání. Praha : Grada Publishing, 2008
BĚLKOVÁ,T. et.al. Plavání. Zdokonalovací plavecká výuka. Praha : Svoboda, 1998.
BĚLKOVÁ, T. Zdravotní a léčebné plavání. Praha : Univerzita Karlova, 1994.
BĚLKOVÁ, T. Zdravotní a léčebné plavání.Praha : Karolinum, 1994.
Janda, V.,Véle,F.,Poláková,Z.Funkce hybného systému:Fysiologie a patofysiologie hybnosti a kinesiologie z hlediska rehabilitace.Praha , SZN,1966.
Neumannová,K, Kolek,V. Asthmabronchiale a chronická obstrukční plicní nemoc: možnosti komplexní léčby z pohledu fyzioterapeuta. Praha:Mladá fronta 2012.
HENDL, J. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha : Karolinum, 1999.
Předběžná náplň práce
Cílem práce je sledovat průběh plaveckého výcviku u dětí s diagnózou astma bronchiale. Práce bude reflektovat působení vodního prostředí a výcviku na četnost záchvatů i nemocnost jedinců s uvedenou diagnózou.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim is to monitor the progress of swimming training of children diagnosed with asthma . Work will reflect the effect of the water environment and training on seizure frequency and morbidity of individuals with a given diagnosis .
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK