Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv věku rodičů na život potomka
Název práce v češtině: Vliv věku rodičů na život potomka
Název v anglickém jazyce: The effect of parental age on the offspring's life
Klíčová slova: rodičovský věk, rané rodičovství, pokročilý mateřský věk, pokročilý otcovský věk, zdraví potomka
Klíčová slova anglicky: parental age, early parenthood, advanced maternal age, advanced paternal age, health of the offspring
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107)
Vedoucí / školitel: Mgr. Radim Kuba
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.04.2016
Datum zadání: 25.11.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:14.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2017
Oponenti: RNDr. Šárka Kaňková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Různě staří rodiče se nezřídka chovají různým způsobem k potomkům. Významnou roli může hrát pracovní vytížení či SES rodiny, ale také např. fyzická kondice. Cílem práce by bylo zpracovat kvalitní literární rešerši, která by shrnula základní faktory a projevy odlišného přístupu rodičů k dětem dle jejich věku a následný vliv věku rodičů na život potomka.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Differently old parents often behave differently to their offspring. An important role can be played by workload or SES of the family, but also by physical fitness. The aim of this work was to create a quality literary research, summarizing the basic factors and manifestations of parents' different approach to children according to their age and consequent influence of the age of parents on the life of their offspring.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK