Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Markovo evangelium v českých překladech Bible
Název práce v češtině: Markovo evangelium v českých překladech Bible
Název v anglickém jazyce: Mark’s gospel in the Czech Bible translations
Klíčová slova: Bible - překlady - Markovo evangelium - starší česká literatura
Klíčová slova anglicky: Bible - translations - Mark`s Gospel - Czech old literature
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Karel Starý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.02.2016
Datum zadání: 12.02.2016
Datum a čas obhajoby: 21.05.2018 00:00
Místo konání obhajoby: Myslíkova 7, Praha 1, M204, seminární místnost
Datum odevzdání elektronické podoby:20.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se zaměří na porovnání překladu vybraného textu Bible v různých českých redakcích. Jako vhodný text se jeví Markovo evangelium díky svým specifickým vlastnostem. Práce shrne základní informace o povaze Markova evangelia, jeho postavení mezi synoptickými evangelii i v rámci celého Nového zákona. Jádro práce bude spočívat v průzkumu překladatelské strategie, volby výrazů, způsobu práce překladatelů s neznámými výrazy, toponymy, antroponymy apod., zajímavé podněty mohou přinést dobové komentáře obsažené v raně novověkých humanistických verzích.
Seznam odborné literatury
Kyas, Vladimír. Česká bible v dějinách národního písemnictví. Vyd. 1. Studium, sv. 96. Praha : Řím: Vyšehrad ; Křesťanská akademie, 1997.
Kyas, Vladimír. K staročeským termínům z oblasti filologie. LF 99, 1976, 86–102.
Kyas, Vladimír. Jazykové rozdíly Nového zákona v překladu Blahoslavově a v bIbli Kralické z roku 1593. SaS 9, 1943, 193–300.
Kyas, Vladimír. První český překlad Bible. Rozpravy ČSAV, řada spol. věd. roč. 81, 1971, seš. 1.
Polemika v komentářích aneb Kdo měl číst Bibli svatováclavskou. Jiří M. Havlík. HOP. Historie - Otázky - Problémy Roč. 5, č. 2 (2013), s. 83-93.
Brož, Luděk. K závislosti Kralických na starších versích české bible. Theologia evangelica 2, 1949, 162–164.
Daňková (Bohatcová) Mirjam. Blahoslavův Nový zákon z roku 1564, ČČM 116, 1947, 84–89.
Karafiát, Jan. Rozbor kralického Nového zákona co do řeči i překladu, Praha 1878.
Michálek, Emanuel. K vlastním jménům v nejstarší české bibli. Acta onomastica 36, 1995, 151–154.
Spunar, Pavel. První staročeský překlad bible v kulturním kontextu 14. století. religio 1, 1993, 39–45.
Vašica, Josef. Staročeské evangeliáře, Praha 1931.
Vašica, Josef. Staročeský překlad bible, sb. Boble a český národ, Brno 1935, 122–138.
Vintr, Josef. Komentáře v české barokní bibli Svatováclavské, LF 117, 1988, 87–95
Předběžná náplň práce
Student sestaví bibliografii pramenů a sekundární literatury týkající se českých biblických překladů.
Dál bude excerpovat Markovo evangelium jako celek (celistvost textu, pojetí překladu, komentáře) a srovná pojetí jednotlivých biblických redakcí od střědověku po raný novověk; na konkrétních příkladech by měl ukázat lišící se verze, interpetovat motivovanost těchto případných změn (kulturně, jazykově aj.). Vhodné bude vybrat si jednu až dvě kapitoly a na nich prozkoumat mikrokompoziční postupy užité při překladu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Firstly, the student will collect the bibliography of relevant suitable sources and secondary literature relevant for Czech biblical translations. Next, he will excerpt Mark`s Gospel as a whole (the coherence of the text; the concept of the translation; commentaries etc.); then he will compare concepts of various individual Czech biblical editions from medieval time up to early modern period; he also should unveil the difference of various versions of translations, interpret the motivation of these possible changes (e.g. cultural, linguistically background etc.). Finaly, he can select one or two chapters and try investigate them to find various different procedures and methods used for translations.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK