Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Československá škola a její učitel v letech 1948- 1989
Název práce v češtině: Československá škola a její učitel v letech 1948- 1989
Název v anglickém jazyce: Czechoslovak school and its teacher in the period 1948-1989
Klíčová slova: učitel, základní škola, školská legislativa, orální historie komunistický režim, každodennost,
Klíčová slova anglicky: teacher, basic school, school´s legislation, oral history, communistic regime, everyday life
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.02.2016
Datum zadání: 03.02.2016
Datum a čas obhajoby: 21.05.2018 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R210, 210, 2. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:19.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce je historického charakteru. Metodologicky sse bude opírat o historicko srovnávací nalýzu, analýzu pramenů a metody orální historie.
DP se zabývá studiem běžného života učitelů na základních školách v letech 1948-1989 v Československu. Využije studia a analýzy textů vycházejících z legislativních zdrojů, chrakteristiky školní učitelské každodennosti v odborných i učitelských časopisech a v další odborné literatuře. Práce využije také vzpomínek pamětníků, kteří dobu mezi léty 1948-1989 bezprostředně zažili a v této době v základních školách působili. Vzpomínky budou konfrontovány s fakty získanými studiem tištěných pramenů.Seznam odborné literatury
KALINOVÁ, Lenka. K sociálním dějinám Československa v letech 1969-1989. Praha: Vysoká škola ekonomická, Národohospodářská fakulta, 1999. 102 s. Studie z hospodářských dějin; č. 12. ISBN 80-7079-311-2.
KAPLAN, Karel a PALEČEK, Pavel. Komunistický režim a politické procesy v Československu. 2. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2008. 253 s., xvi s. obr. příl. ISBN 978-80-7364-049-1.
UHLÍŘOVÁ, Jana. Hledání cesty profesionalizace učitelů primární školy v letech 1948-1989. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013. 87 s. ISBN 978-80-7290-641-3.
VANĚK, Miroslav a kol. Orální historie: metodické a „technické“ postupy. 1.vyd. Olomouc: Universita Palackého, 2003. 78s. Skripta. ISBN 80-244-0718-3.


Předběžná náplň práce

Práce je historického charakteru. Metodologicky sse bude opírat o historicko srovnávací nalýzu, analýzu pramenů a metody orální historie.
DP se zabývá studiem běžného života učitelů na základních školách v letech 1948-1989 v Československu. Využije studia a analýzy textů vycházejících z legislativních zdrojů, chrakteristiky školní učitelské každodennosti v odborných i učitelských časopisech a v další odborné literatuře. Práce využije také vzpomínek pamětníků, kteří dobu mezi léty 1948-1989 bezprostředně zažili a v této době v základních školách působili. Vzpomínky budou konfrontovány s fakty získanými studiem tištěných pramenů.Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis is about everyday life of elementary school in the years 1948-1989 in the Czechoslovakia. The thesis studies texts of legislative sources and materials about elementary school in other professional literature. It uses oral history method too. This method helps us to gain subjective memories of urban's and rural's teacher.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK