Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The Harper Government, the Aboriginal Right to Self-Determination, and the Indian Act of 1876
Název práce v češtině: Harperova vláda, právo na sebeurčení původních obyvatel a Indiánský zákon z roku 1876
Název v anglickém jazyce: The Harper Government, the Aboriginal Right to Self-Determination, and the Indian Act of 1876
Klíčová slova: Kanada, původní obyvatelé, první národy, Indiánský zákon, právo na sebeurčení, právo na samosprávu, Stephen Harper, Idle No More
Klíčová slova anglicky: Canada, Aboriginal peoples, First Nations, Indian Act, right to self-determination, right to self-government, Stephen Harper, Idle No More
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ing. Magdalena Fiřtová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.05.2013
Datum zadání: 02.02.2016
Datum a čas obhajoby: 26.10.2016 00:00
Místo konání obhajoby: IMS FSV Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:09.09.2016
Datum proběhlé obhajoby: 26.10.2016
Oponenti: Mgr. Petr Anděl, Ph.D.
  Dr. phil. Lucie Kýrová, M.A.
 
 
Konzultanti: Mgr. Ing. Magdalena Fiřtová, Ph.D.
Seznam odborné literatury
Základní literatura (10 nejdůležitějších titulů):
Primární zdroje:
- “Indian Act”, Justice Laws Website, Government of Canada, http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/I-5/page-1.html, [2013-05-11].

- “Reforming First Nations Education: From Crisis to Hope”, Report of the Standing Senate Committee on Aboriginal Peoples, Senate of Canada, December 2011, http://www.parl.gc.ca/Content/SEN/Committee/411/appa/rep/rep03dec11-e.pdf, [2013-05-11].

- “Report of the Royal Commission on Aboriginal Peoples”, Government of Canada Web Archive, http://www.collectionscanada.gc.ca/webarchives/20071115053257/http://www.ainc-inac.gc.ca/ch/rcap/sg/sgmm_e.html, [2013-05-11].

- Simeone, Tonina, “Primer on Aboriginal Issues”, Social, Health and Cultural Affairs Section, Parliamentary Information and Research Service, September 22, 2011, http://carolynbennett.liberal.ca/files/2010/07/Primer-on-Aboriginal-Issues_EN.pdf, [2013-05-11].

Sekundární zdroje:
Monografie:
- Anaya, James, Indigenous Peoples in International Law (New York: Oxford University Press, 2004).

- Cairns, Alan, Citizens Plus: Aboriginal Peoples and the Canadian State (Vancouver: UBC Press, 2011).

- Flanagan, Thomas, First Nations? Second Thoughts (Montréal: MQUP, 2000).

- Foster, Hamar, Raven, Heather, Webber, Jeremy, Let Right Be Done: Aboriginal Title, the Calder Case, and the Future of Indigenous Rights (Vancouver: UBC Press, 2007).

- Ivison, Duncan, Political Theory and the Rights of Indigenous Peoples (Cambridge: Cambridge University Press, 2000).

- Kymlicka, Will, Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights (New York: Oxford University Press, 1996).

- Ross, Michael Lee, First Nations Sacred Sites in Canada's Courts (Vancouver: UBC Press, 2005).

- Schouls, Tim, Shifting Boundaries: Aboriginal Identity, Pluralist Theory, and the Politics of Self-Government (Vancouver: UBC Press, 2003).

- Smith, Rogers M., Civic Ideals: Conflicting Visions of Citizenship in U.S. History (New Haven: Yale University Press, 1997).

- Taylor, Charles, Multikulturalismus: Zkoumání politiky uznání (Praha: Filosofia, 2001).

- Warry, Wayne, Ending Denial: Understanding Aboriginal Issues (Toronto: University of Toronto Press, 2007).

Sborníky:
- Asch, Michael, ed., Aboriginal and Treaty Rights in Canada: Essays on Law, Equality, and Respect for Difference (Vancouver: UBC Press, 2002).

- Castellano, Marlene Brant, eds., "Renewing the Relationship: A Perspective on the Impact of the Royal Commission on Aboriginal Peoples" in Aboriginal Self-Government in Canada: Current Trends and Issues, John Hylton, ed. (Saskatoon: Purich Publishing, 1999).

- Chatterjee, Partha, Katznelson, Ira, eds., Anxieties of Democracy: Tocquevillean Reflections on India and the United States (New York: Oxford University Press, 2012).

Články:
- Fiřtová, Magdalena, „Kanada a původní obyvatelé: Harperova cesta k ekonomické soběstačnosti”, Mezinárodní politika 10 (2012), http://ustavmezinarodnichvztahu.cz/article/kanada-a-puvodni-obyvatele-harperova-cesta-k-ekonomicke-sobestacnosti, [2013-05-11].
Předběžná náplň práce
Současná vláda Stephena Harpera volá po "zodpovědnosti" a "soběstačnosti" původních obyvatel. Snaží se o změnu přístupu rovnocenného vyjednávání s původními národy, který zastávaly předchozí vlády Jeana Chrétiena a Paula Martina. Konzervativci se naopak kloní k asimilační politice a integraci původních obyvatel mezi ostatní obyvatelstvo. Zejména pak kladou důraz na jejich ekonomickou soběstačnost. Pro dosažení takového cíle je však třeba změnit současnou legislativu, kterou představuje zejména vysoce kontroverzní Indiánský zákon z roku 1876. Problematickou otázkou zůstává, jak provést potřebné reformy, aniž by došlo ke zhoršení již tak dosti složité situace původních obyvatel (vysoké procento nezaměstnaných apod.). Upozorňováno je rovněž na to, jakým způsobem Harperova vláda jedná nebo spíše nejedná s původními národy, což cestu ke změně výrazně komplikuje.Cílem této diplomové práce je analyzovat přístup kanadské konzervativní vlády Stephena Harpera k původním obyvatelům a její představy o změně či zrušení a případném nahrazení Indiánského zákona z roku 1876, jenž spolu s Kanadskou ústavou z roku 1982 ukotvuje práva původních národů. Hlavním záměrem je zjistit, zda přístup konzervativců povede ke zlepšení ekonomické situace původních obyvatel či naopak ještě prohloubí jejich socio-ekonomické problémy.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The current government of Stephen Harper calls for “responsibility” and “self-sufficiency” of Indigenous peoples. It seeks to change the approach of “equal negotiation” of the previous governments of Jean Chrétien and Paul Martin. Conservatives promote the integration of Native peoples into non-Aboriginal society. They particularly emphasize economic self-sufficiency of Native communities. In order to achieve this goal, it is necessary to change the current legislation, and most importantly the highly controversial Indian Act of 1876. The contentious issue is how to implement the necessary reforms without worsening the already difficult situation of Indigenous peoples (high unemployment rates, etc.). The problem also consists in the fact that the Harper Government does not consult Aboriginal peoples. The purpose of this thesis is to analyze the approach of the Canadian Conservative government of Stephen Harper toward Indigenous peoples and their opinion on the reform or replacement of the Indian Act of 1876, which along with the Canadian Constitution of 1982 anchors the rights of Indigenous peoples. The aim is to determine whether the approach of the Conservatives can improve the economic situation of Indigenous peoples or, vice versa, deepen their socio-economic problems.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK