Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Implementace problematiky zdraví do pregraduálního vzdělávání pedagogů
Název práce v češtině: Implementace problematiky zdraví do pregraduálního vzdělávání pedagogů
Název v anglickém jazyce: Implementation of health issues in the undergraduate education of teachers
Klíčová slova: osobnost učitele, zdraví, zdraví učitele, determinanty zdraví, zdravotní gramotnost, syndrom vyhoření
Klíčová slova anglicky: teacher's personality, health, teacher´s health, determinants of health, health literacy, burnout
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.02.2016
Datum zadání: 01.02.2016
Datum a čas obhajoby: 22.05.2017 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:17.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2017
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studentka vyhledá a rozpracuje relevantní odbornou literaturu a další informační zdroje. Vypracuje analýzu a komparaci různých přístupů k problematice zdraví, životního stylu a nutričného chování studentů připravujících se na povolání učitele. Navrhne, připraví a realizuje kvantitativní empirické šetření. Provede analýzu dat a jejich interpretaci, v diskusi propojí výsledky šetření s teoretickými poznatky. Následně navrhne edukativní projekt podpory zdraví v učitelské přípravě a ověří jej v praxi.
Veškeré zásadní kroky studentka průběžně konzultuje s vedoucí práce. Formální úprava práce bude odpovídat požadavkům Opatření děkana č. 8/2015 a Přílohy č. 3 k Opatření děkana 8/2015
Seznam odborné literatury
1.DYTRTOVÁ, R., KRHUTOVÁ, M. Učitel – Příprava na profesi. Praha : Grada Publishing, a.s. 2009. ISBN 978-80-247-2863-6.
2.HOLČÍK, J. Systém péče o zdraví a zdravotní gramotnost. Brno : Masarykova univerzita. 2010. ISBN 978-80-210-5239-0.
3.HOLEČEK, V. Psychologie v učitelské praxi. Praha : Grada Publishing, a.s. 2014. ISBN 978-80-247-3704-1.
4.KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie zdraví. Praha : Portál. 2001. ISBN 80-7178-551-2.
5.MAREŠ, J. Pedagogická psychologie. Praha : Portál. 2013. ISBN 978-80-262-0174-8.
6.POSCHKAMP, T. Vyhoření – rozpoznání, léčba, prevence. Brno : Edika. 2013. ISBN 978-80-266-0161-6.
7.PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha : Portál. 2002. ISBN 80-7178-632-4.
8.PRŮCHA, J. Učitel – Současné poznatky o profesi. Praha : Portál. 2002. ISBN 80-7178-621-7.
9.PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Sedmé, aktualizované a rozšířené vydání. Praha : Portál. 2013. ISBN 978-80-262-0403-9.
10.ŘEHULKA, E., ŘEHULKOVÁ, O. Učitelé a zdraví 1. Brno : Psychologický ústav AV ČR. 1998. ISBN 80-902653-0-8.
11.ŘEHULKA, E., ŘEHULKOVÁ, O. Učitelé a zdraví 2. Brno : Psychologický ústav AV ČR. 1999. ISBN 80-902653-2-4.
12.STOCK, CH. Syndrom vyhoření a jak jej zvládnout. Praha : Grada Publishing, a.s. 2010. ISBN 978-80-247-3553-5.
13.ZVÍROTSKÝ,M. Úvod do zdravotní gramotnosti pro pedagogy. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta. 2009. ISBN 978-80-7290-431-0.
Předběžná náplň práce
Cílem diplomové práce je zjistit, jak se staví budoucí učitelé ke zdraví a zda jsou připraveni předávat informace o problematice zdraví svým žákům. Současně odhaluje, jakým způsobem připravuje pedagogická fakulta budoucí učitele, co se týče otázky zdraví a jeho podpory. Teoretická část se věnuje osobnosti učitele, obecně otázce zdraví, ale i konkrétně zdraví učitelů, determinantům zdraví, otázce zdravotní gramotnosti a také syndromu vyhoření. Praktická část je zaměřena na výzkumné šetření osobních postojů budoucích učitelů ke zdraví a jejich informovanosti v tomto směru. Výstupem práce je navržení volitelného předmětu, jehož zařazení do studijního programu na pedagogických fakultách může poskytnout studentům možnost získání potřebných informací týkajících se zdraví v návaznosti na rozvíjení zdravotní gramotnosti žáků v jejich budoucí učitelské profesi.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this thesis is to find out how the future teachers adopt a stance on health and if they are ready to pass the information on health issues of their pupils. Currently reveals how faculty of education prepares future teachers in terms of health issues and his support. The theoretical part devote to teacher's personality, general health issue, but also specifically teacher´s health, the determinants of health, the issue of health literacy and burnout. The practical part is focused on research of personal attitudes of future teachers towards health and their awareness in this direction. The outcome of this work is to propose an elective subject, whose inclusion in the program of study at faculties of education can give students the opportunity to obtain the necessary information relating to health in relation to the development of health literacy among students in their future teaching profession.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK