Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stravovací návyky žáků Hotelové školy v Teplicích
Název práce v češtině: Stravovací návyky žáků Hotelové školy v Teplicích
Název v anglickém jazyce: Hotel school students eating habits in Teplice
Klíčová slova: Stravovací návyky, škola, školní jídelna, rodina, výživová doporučení, adolescence, poruchy příjmu potravy, pestrost, finanční dostupnost
Klíčová slova anglicky: eating habits, school, school canteen, family, nutrition recommendations, adolescence, eating disorders, variety of foods, financial availability
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.02.2016
Datum zadání: 09.02.2016
Datum a čas obhajoby: 23.05.2017 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R217, 217, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:23.03.2017
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2017
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Zdůvodnění výběru tématu: Můj zájem o zdravé stravování. Výuka předmětu potraviny a výživa na Hotelové škole.

2. Formulace problému, který bude v práci řešen: Vhodnými výzkumnými metodami bude zjišťováno, jaké znalosti mají studenti o zdravém stravování, co to pro ně obnáší a čemu dávají přednost. Jestli znají důsledky špatného stravování.

3. Cíl práce: Cílem BP je zjistit, jak se studenti Hotelové školy v Teplicích stravují a jaké mají znalosti o zdravé výživě.

4. Charakteristika metod:
V teoretické části budou shrnuty dosavadní poznatky týkající se toto problému.
V praktické části se budou formou dotazníkového šetření porovnávat postoje adolescentů k vlastnímu zdraví v závislosti na prostředí, ze kterého respondenti pocházejí.

5.Struktura práce: V teoretické části práce se budu zabývat zdravím stravováním a důsledky jeho nedodržování. V praktické části budu vhodnými výzkumnými metodami zjišťovat znalosti studentů o zdravém stravování. Získaná data vyhodnotím a shrnu v závěru. Na základě výsledků vyvodím doporučení.
Seznam odborné literatury
1. FOŘT, P. Co jíme a pijeme. 1. vyd. Praha: Olympia, a.s., ISBN 80-7033-814-8

2. MAŘÍKOVÁ, H. a kol. Proměny současné české rodiny. 1. vyd. Praha: SLON, 2000. 170 s. ISBN 80-85850-93-1.

3. KRCH, F. D.; Marádová, E. Poruchy příjmu potravy: příručka pro učitele. Výchova ke zdraví. Praha: VÚP a MŠMT ČR, 2003.V 21851

4. NEJEDLÝ, B. Školák, nápoje a sladkosti. Výživa a potraviny, 54 (6), s. 90-91, 1999. ISSN 1211-846X

5. TLÁSKAL, P. Výživa dítěte ve školním věku a adolescenci. 2003. In: NEVORAL, J. Výživa v dětském věku. Jinočany: H&H, 2003. ISBN 80-86-022-93-

6. MACEK P., Adolescence, Praha: Portál, 2003, ISBN 9788071787471

7. PIŤHA, J., POLEDNE, R., Zdravá výživa pro každý den, Praha: Grada Publishing a.s, 2009, ISBN 9788024724881

8. FIALA, J., KUKLA, L. Co chutná a nechutná dospívajícím, a co skutečně jedí – preference a konzumace. Výživa a potraviny. 2012, č. 5. ISSN 1211-846X.
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zabývá stravovacími návyky žáků Hotelové školy v Teplicích.
V rámci práce jsou řešeny znalosti žáků o zdravém stravování, co pro ně zdravé stravování obnáší a jakému stravování dávají přednost. Cílem je získání a zpracování dat o stravování v rodinách a ve škole. Teoretická část práce zahrnuje nejdůležitější informace týkající se školy, rodiny, výživových doporučení a poruch příjmu potravy. Praktická část je věnována výzkumnému šetření na vybrané Hotelové škole v Teplicích, kde pracuji. Je zaměřena na stravovací návyky v závislosti na prostředí, ze kterého studenti pocházejí.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis is focused on eating habits of Hotel school´s students in Teplice. This thesis will deal with the fact if the students have enough knowlege about healthy diet, what does it mean to them and what is their preference. The aim is gaining and processing information about eating habits in families and school. Theoretical part includes the most important facts connected with school, family, nutrition recommendations and eating disorders. Practical part is supported by the research from Hotel school in Teplice, where I have been teaching. This part is focused on eating habits depending on students family background.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK