Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv autoevaluace na inovaci školního vzdělávacího programu obchodní akademie
Název práce v češtině: Vliv autoevaluace na inovaci školního vzdělávacího programu obchodní akademie
Název v anglickém jazyce: Impact of self-evaluation on innovation of the school educational program business academy
Klíčová slova: autoevaluace, školní vzdělávací program, inovace, vzdělávání, ředitel, obchodní akademie
Klíčová slova anglicky: self-evaluation, school educational program, innovation, education, headmaster, business academy
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.09.2015
Datum zadání: 02.09.2015
Datum a čas obhajoby: 24.05.2016 08:00
Místo konání obhajoby: Myslíkova 7, Praha 1, M006, velká posluchárna
Datum odevzdání elektronické podoby:10.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (SMG) (OSZD004SM)
Oponenti: doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Formou případové studie bude analyzován autoevaluační proces v konkrétním obchodní akademii a zjišťován vliv autoevaluace na případné inovace školního vzdělávacího programu.
Práce bude vypracována v souladu s Opatřením děkanky a dalšími relevantními předpisy PedF UK Praha
Seznam odborné literatury
KAŠPAROVÁ, J. a kol. Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU. 1. vyd. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2008. ISBN 978-80-85118-12-4.
LHOTKOVÁ, I., TROJAN, V., KITZBERGER, J. Kompetence řídících pracovníků ve školství. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2012. 104 s. ISBN 978-80-7357-899-2.
PRŮCHA, J. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. 3. aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2012. 192 s. ISBN 978-80-7178-999-4.
PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. 7., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Portál, 2013. 400 s. ISBN 978-80-262-0403-9.
TROJANOVÁ, I. Ředitel a střední management školy: průvodce pro ředitele a střední management ZŠ a SŠ. 1. vyd. Praha: Portál, 2014. 176 s. ISBN 978-80-262-0591-3.
TROJAN, V. Pedagogický proces a jeho řízení. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 92 s. ISBN 978-80-7478-539-9.
WALTEROVÁ, E. Školství – věc (ne)veřejná: názory veřejnosti na školu a vzdělávání. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2010. 307 s. ISBN 978-80-246-1882-1.

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie. Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 28. 6. 2007, č. j. 12 698/2007-23.
Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.
Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK