Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Aktivní slovní zásoba vybraných slovních druhů u dětí předškolního věku
Název práce v češtině: Aktivní slovní zásoba vybraných slovních druhů u dětí předškolního věku
Název v anglickém jazyce: Expressive vocabulary of selected parts of speech in children of preschool age
Klíčová slova: Předškolní věk, komunikace, jazykové schopnosti, vývojová dysfázie, aktivní slovní zásoba, hodnocení slovní zásoby
Klíčová slova anglicky: Preschool age, communication, language skills, specific language impairment, expressive vocabulary, evaluation of vocabulary
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.01.2016
Datum zadání: 28.01.2016
Datum a čas obhajoby: 11.09.2017 12:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:04.07.2017
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2017
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. Marie Komorná, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce se zaměřuje na problematikou aktivní slovní zásoby v předškolním věku. Hlavní cíl práce spočívá v analýze této oblasti u dětí s vývojovou dysfázií a dětí intaktních. V rámci výzkumného šetření je prováděn rozbor aktivní slovní zásoby na základě testu, vytvořeného k tomuto účelu. Pomocí testu lze hodnotit rozsah aktivního slovníku i kvalitu vyjadřování probandů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis is focused on the issue of expressive vocabulary in preschool age. The main goal is an analysis of this area in children with specific language impairment and in intact children. In the research survey the analysis of the expressive vocabulary is carried out by using a test which was created for this intent. With this test the evaluation of a range of expressive vocabulary and quality of expression is possible.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK