Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Koupě obchodního závodu - komparace českého a německého práva
Název práce v češtině: Koupě obchodního závodu - komparace českého a německého práva
Název v anglickém jazyce: Purchase of commercial establishment - a comparison of Czech and German law
Klíčová slova: Obchodní závod, Koupě závodu, Komparace českého a německého práva
Klíčová slova anglicky: Commercial establishment, Purchase of commercial establishment, Comparison of Czech and German law
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.
Řešitel: Mgr. Libuše Dočekalová - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.01.2016
Datum zadání: 24.11.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.01.2018
Datum a čas obhajoby: 08.01.2018 13:20
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 210, 210
Datum odevzdání elektronické podoby:19.12.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:24.11.2017
Datum proběhlé obhajoby: 08.01.2018
Oponenti: JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se věnuje srovnání české a německé právní úpravy koupě obchodního závodu cestou asset deal. Konkrétně se práce zabývá pojetím obchodního závodu z pohledu českého a německého práva, upozorňuje na rozdílné fungování mechanismu převodu závodu i nabývání vlastnického práva k němu a v neposlední řadě se zaměřuje na zhodnocení a komparaci postavení a rizik kupujícího a třetích stran při koupi obchodního závodu. První část práce rozebírá definici a vymezení obchodního závodu podle českého práva, vysvětluje jeho podstatu a povahu v právu německém, a to s přihlédnutím k tomu, že německé právo nezná legální definici obchodního závodu. V závěru kapitoly jsou pak vysvětleny podobné aspekty chápání závodu a zároveň je upozorněno na všechny rozdíly podstaty závodu v českém a německém právu. Druhá část diplomové práce se zabývá obchodním závodem jakožto objektem koupě, a to komparativní metodou. Věnuje se analýze dvou odlišných konstrukcí převodu obchodního závodu, přičemž dle českého práva se jedná o převod celku, který je porovnáván s převodem závodu jakožto souhrnu jednotlivých položek cestou singulární sukcese.
Třetí část práce má za úkol vymezit, v jakém postavení se při koupi obchodního závodu ocitá kupující, poukázáno je především na riziko převzetí dluhů náležejících k obchodnímu závodu a na převzetí vadného plnění. Vzhledem k tomu, že transakce se dotkne i věřitelů a dlužníků prodávajícího, tak zhodnocuji jejich pozici při prodeji obchodního závodu. Poukazuji na možná rizika, která všem těmto osobám hrozí, a nastiňuji, jak je zákon zmírňuje a chrání tak jejich postavení v rámci transakce.
Cílem práce je pak poukázat na odlišné možnosti způsobu chápání jednoho právního objektu v různých právních řádech a zároveň zanalyzovat dvě odlišné konstrukce převodu. Každá z nich má určité výhody a naopak jisté nedostatky, přínosem komparace je možnost přinést nové pohledy na problematiku koupě obchodního závodu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis compares assets deals under Czech and German law. It provides an analysis of the concept of a business undertaking from the point of view of Czech and German law, draws attention to the various transfer mechanisms of a business undertaking, and assesses and compares the position and risks of the purchaser and third parties when buying a business.
The first part of the thesis defines the concept of a business undertaking under Czech law and explains its nature under German law, taking into account that German law has no legal definition of a business undertaking. The chapter concludes with an explanation of the similar aspects of the understanding of a business undertaking in both countries, while also highlighting the differences under Czech and German law.
In the second part of the thesis, business undertakings as an object of purchase are examined by means of a comparative method. An analysis of the two different ways of structuring the transfer of a business undertaking is provided: transfer of the whole business undertaking vs its transfer as an aggregate of individual items through a singular succession.
The third part of the thesis is dedicated to the position of the purchaser, focussing mainly on the risk of assumption of debts pertaining to the business undertaking and the assumption of defective performance. As the transaction affects the seller's creditors and debtors, their position when selling a business is also evaluated. The possible risks for these persons are pointed out and the ways in which the law reduces those risks and protects the position of these persons within the transaction is outlined.
This thesis aims to highlight the different ways of understanding one legal object in two different jurisdictions, while also analysing two different structures of the transfer of business undertakings, each of which has certain advantages and disadvantages. This comparison should bring new insights into the issue of buying a business undertaking.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK