Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vztah mezi rentgenovou třídou sluneční erupce a geomagneticky indukovaným proudy
Název práce v češtině: Vztah mezi rentgenovou třídou sluneční erupce a geomagneticky indukovaným proudy
Název v anglickém jazyce: Relation between the X-ray class of solar flare and geomagnetically induced currents
Klíčová slova: sluneční erupce -- geomagnetická bouře -- geomagneticky indukované proudy
Klíčová slova anglicky: solar flare -- geomagnetic storm -- geomagnetically induced currents
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Astronomický ústav UK (32-AUUK)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Michal Švanda, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Cílem práce je vlastní výzkum, zda je možné sestavit empirický statistický model provazující rentgenovou třídu proběhlé erupce s amplitudou geomagneticky indukovaných proudů v pozemní infrastruktuře (např. silových vedení elektřiny nebo produktovodech). Řešitel v literatuře vyhledá, existují-li škálovací vztahy mezi rentgenovou třídou erupce, celkovým množstvím energie uvolněné při erupci, kinetickou energií výronu hmoty do koróny, velikostí poruchy geomagnetického pole a indukovaného geoelektrického pole. Řešitel poté tyto vztahy prováže a pokud to bude možné, sestaví empirický model svazující počáteční a koncové veličiny. Dále bude diskutovat robustnost a statistickou úroveň platnosti tohoto modelu. Řešitel bude pracovat s odbornou literaturou a provede i vlastní výzkum na základě dostupných pozorování/měření z kosmických družic i pozemních stanic.
Seznam odborné literatury
Dle pokynů vedoucího práce
Předběžná náplň práce
Bouřlivé projevy sluneční aktivity -- erupce -- jsou spojeny s výrony horkého slunečního materiálu do koróny. Tento oblak vysokou rychlostí cestuje meziplanetárním prostorem a narazí-li na magnetosférický obal Země, vyvolá tzv. geomagnetickou bouři. Průvodním jevem mohutných geomagnetickýh bouří je indukce elektrických proudů na dálkových vedeních silové elektřiny nebo na produktovodech, přičemž tyto tzv. geomagneticky indukované proudy mají na zařízení obvykle poškozující vliv. Příkladem budiž mnoho událostí zaznamenaných v literatuře, např. výpadek rozvodné sítě v Québecu v březnu 1989 nebo rozsáhlé celosvětové problémy během tzv. Haloweenských bouří v říjnu a listopadu 2003. Cílem práce je vlastní výzkum, zda je možné již z rentgenové klasifikace proběhnuvší erupce odhadnout amplitudu geomagnetických indukovaných proudů. Model bude možné přímo ověřit z archivních pozorování a měření.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK