Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Neziskové a příspěvkové organizace a jejich pozice ve formálním a neformálním vzdělávání
Název práce v češtině: Neziskové a příspěvkové organizace a jejich pozice ve formálním a neformálním vzdělávání
Název v anglickém jazyce: Non-profit organizations and their position in the Czech formal and informal Education
Klíčová slova: Neziskové organizace, příspěvkové organizace, granty
Klíčová slova anglicky: Non-profit organizations, contributory organizations, grants
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.01.2016
Datum zadání: 20.01.2016
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.11.2016
Datum a čas obhajoby: 24.05.2017 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PaedDr. Eva Valášková Vincejová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tématem diplomové práce je pozice neziskových a příspěvkových organizací v českém formálním i neformálním vzdělávání. V teoretické části bude zmapována pozice neziskových organizací ve formálním a neformálním vzdělávání. Pozornost bude věnována vymezení pojmů nezisková a příspěvková organizace, konceptům formálního a neformálního vzdělávání a zákonům upravujícím působení neziskových organizací v oblasti vzdělávání v České republice. V praktické části bude realizováno výzkumné šetření smíšeného typu založené na polostrukturovaných rozhovorech a dotazníku, zaměřené na postavení neziskových a příspěvkových organizací v oblasti vzdělávání z pohledu jejich ředitelů. Výzkum bude zjišťovat, jaké pozitivní i negativní jevy ovliňují ve formálním i neformálním vzdělávání činnost uvedených organizací a jak probíhá spolupráce se státními úřady.
Seznam odborné literatury
Frič, P., Goulli, R. Neziskový sektor v České republice. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2001. ISBN 80-86432-04-1.
Gavora, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno : Paido, 2000. ISBN 80-85931-79-6.
Pelikán, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha : Karolinum, 1998. ISBN 978-80-246-1916-3.
Hendl, J. Přehled statistických metod zpracování dat. Analýza a metaanalýza dat. Praha : Portál, 2004. ISBN 80-7178-820-1
Štverák, V. Obecná a srovnávací pedagogika. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1999. ISBN 80-246-0003-X.
Kasíková, H. Kooperativní učení a vyučování. Praha: Karolinum, 2001. ISBN: 978-80-246-0192-2
Petty, G., Teaching today. Publisher: Oxford University Press, ISBN: 9781408523148
Mareš, J., Průcha, J., Walterová E. Pedagogický slovník. Praha: Portál. 2003. ISBN: 80-7178-772-8
Anheier, H.K., Salamon, L.M. Nástup neziskového sektoru, mezinárodní srovnání. 1. vyd. Praha: Agnes, 1999. ISBN 80-902633-1- 3.
Data a fakta o neziskovém sektoru V ČR. Http://www.annojck.cz/ [online]. [cit. 2016-11-10]. Dostupné z:http://www.annojck.cz/wp-content/uploads/2015/03/ppov..eziskovem_sektoru_1.pdf
Zastřešující organizace v neziskovém sektoru v České republice: situace, témata a návrhy opatření. Http://www.vlada.cz [online]. [cit. 2016-11-10]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/dokumenty/studie_pospisilova_pro_web.pdf
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK