Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Wohlmutova varhanní kruchta v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha
Název práce v češtině: Wohlmutova varhanní kruchta v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha
Název v anglickém jazyce: Wohlmut's organ choir in St. Vitus, Wenceslaus and Adalbert cathedral in Prague
Klíčová slova: Varhanní kruchta, renesance, Bonifác Wohlmut, architektura, chrám sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Pražský Hrad
Klíčová slova anglicky: Organ choir, Renaissance, Wohlmut Boniface, architecture, St . Vitus, Wenceslaus and Adalbert, Prague Castle
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.01.2016
Datum zadání: 22.01.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.02.2016
Datum a čas obhajoby: 16.06.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.04.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:19.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2016
Oponenti: PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1 Úvod
1.1 Zhodnocení pramenů a literatury
1.2 Renesanční architektura v Praze v polovině 16. století
1.3 Stavební vývoj chrámu sv. Víta,Václava a Vojtěcha v Praze před požárem 1541
2 Bonifác Wohlmut, dvorní architekt na dvoře Ferdinanda I.
2.1 Varhanní kruchta Bonifáce Wohlmuta a její význam v katedrále sv. Víta,Václava a Vojtěcha
2.2 Stav katedrály po dostavbě kruchty a věže v 16. století
3 Novodobá dostavba katedrály a změna původního situování kruchty
4 Závěr
Seznam odborné literatury
ALBERTI 1956 — Leone Battista ALBERTI: Deset knih o architektuře. Praha 1956
BLAŽÍČEK/KROPÁČEK 1991 — Oldřich Jakub BLAŽÍČEK / Jiří KROPÁČEK: Slovník pojmů z dějin umění. Praha 1991
BŮŽEK 2006 — Václav BŮŽEK: Ferdinand Tyrolský mezi Prahou a Innsbruckem: Šlechta z českých zemí na cestě ke dvorům prvních Habsburků. České Budějovice 2006
ČELAKOVSKÝ/KALOUSEK/RIEGER/STUPECKÝ 1907 — Jaromír ČELAKOVSKÝ / Josef KALOUSEK / Bohuš RIEGER / Josef STUPECKÝ: O královském hradě pražském. Praha 1907
ČORNEJOVÁ / RAK / VLNAS — Ivana ČORNEJOVÁ / Jiří RAK / Vít VLNAS 2012: Habsburkové v českých dějinách. Praha 2012
FREJKOVÁ 1941 — Olga FREJKOVÁ: Palladianismus v české renesanci. Praha 1941
FUČÍKOVÁ / BUKOVINSKÁ / MUCHKA 1988 — Eliška FUČÍKOVÁ / Beket BUKOVINSKÁ / Ivan MUCHKA: Umění na dvoře Rudolfa II. Praha 1989.
FUČÍKOVÁ 2003 — Eliška FUČÍKOVÁ: Příběh královské zahrady. In: Příběh pražského hradu. Praha 2003
HAMANNOVÁ 1996 — BRIGITTE HAMANNOVÁ: Habsburkové. Životopisná encyklopedie. Praha 1996
HERAIN 1908 –– Jan HERAIN: Wohlmuth (slov. heslo). In: Ottův slovník naučný, ilustrované encyklopedie všeobecných vědomostí, XXVII. díl. Praha 1908
HEROLD 1884 — Edvard HEROLD: Malebné cesty po Praze. Praha 1884
HEROUT 1994 — Jaroslav HEROUT: Slabikář návštěvníků památek. Pardubice 1994
HOŘEJŠÍ/KRČÁLOVÁ/NEUMANN/POCHE/VACKOVÁ 1979 — Jiřina HOŘEJŠÍ / Jarmila KRČÁLOVÁ / Jaromír NOUMANN / Emanuel POCHE / Jarmila VACKOVÁ: Renaissance Art in Bohemia. Praha 1979
HUYGHE 1970 — René HUYGHE: Encyklopedie umění renesance a baroku. Praha 1970
CHOTĚBOR/LUKEŠ/ONDŘEJ/VÁVROVÁ 1993 — Petr CHOTĚBOR / Zdeněk LUKEŠ / Jan ONDŘEJ / Věra VÁVROVÁ: In: CHOTĚBOR (ed.): Zahrady Pražského hradu. Praha 1993
CHOTĚBOR 2005 — Petr CHOTĚBOR: Pražský hrad: Podrobný průvodce. Praha 2005
JANÁK 1952 — Pavel JANÁK: Úprava míčovny na Pražském hradě. In: Architektura ČSR XI., 1952
JANÁK 1952 — Pavel JANÁK: Architekt a památka. In: Architektura ČSR XI., 1952
KIBIC 1993 — Karel KIBIC: Dějiny architektury 3. Architektura renesanční a barokní. Praha 1993
KOULA 1888 — Jan KOULA: Míčovna. Zprávy spolku architektů a inženýrů v království českém. XXII. ročník. Praha 1888
KOŘÁN 1960 — Ivo KOŘÁN: Knihovna architekta Bonifáce Wolmuta. In: Umění VIII, 1960
KRČÁLOVÁ 1976 — Jarmila KRČÁLOVÁ: Centrální stavby české renesance. Praha 1976
KRČÁLOVÁ 1989 — Jarmila KRČÁLOVÁ: Renesanční architektura v Čechách a na Moravě. In: Praha 1989
KUTHAN/ROYT 2011 –– Jiří KUTHAN / Jan ROYT: Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Svatyně českých patronů a králů. Praha 2011
LEJSKOVÁ-MATYÁŠOVÁ 1960 — Milada LEJSKOVÁ-MATYÁŠOVÁ: Florisův cyklus sedmera svobodných umění a jeho odezva v české renesanci. In: Umění VIII, 1960
MARTINDALE 1972 — Andrew MARTINDALE: Člověk a renesance. Praha 1972
MATĚJČEK 1929 — Antonín MATĚJČEK: Dějepis umění, IV. díl. Umění nového věku II. Praha 1929
MORÁVEK 1929 — Jan MORÁVEK: Pražský hrad. Praha 1929
MORÁVEK 1946 — Jan MORÁVEK: Průvodce Pražským hradem. Praha 1946
MORÁVEK/WIRTH 1947 — Jan MORÁVEK / Zdeněk WIRTH: Pražský hrad v renesanci a baroku 1490–1790. Praha 1947
MUCHKA 2001 — Ivan Prokop MUCHKA: Architektura renesanční. Praha 2001
PALLADIO 1958 — Andrea PALLADIO: Čtyři knihy o architektuře. Praha 1958
PÁNEK 2003 — Jaroslav PÁNEK: Výprava české šlechty do Itálie v letech 1551– 1552. České Budějovice 2003
PODLAHA 1911 — Antonín PODLAHA: Posvátná místa království českého: Dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvát. soch, klášterů i jiných pomníků katolické víry a nábožnosti v království Českém. Díl V. Praha 1911
PODLAHA 1921 — Antonín PODLAHA: Plány a kresby chované v kanceláři správy hradu Pražského. In. Památky archeologické XXXII. Praha 1921
POCHE 2001 — Emanuel POCHE: Prahou krok za krokem. 3. aktualizované a doplněné vydání. Praha 2001
PREISS 1986 — Pavel PREISS: Italští umělci v Praze: Renesance, manýrismus, baroko. Praha 1986
RUTH 1903 — František RUTH: Kronika královské Prahy a obcí sousedních, I. díl. Praha 1903
RUTH 1904 — František RUTH: Kronika královské Prahy a obcí sousedních, II. díl. Praha 1904
SVÁTEK 1899 — Josef SVÁTEK: Ze staré Prahy. Praha 1899
ŠAMANKOVÁ 1961 — Eva ŠAMANKOVÁ: Architektura české renesance. Praha 1961
VANČURA 1976 — Jiří VANČURA: Hradčany, Pražský hrad. Praha 1976
VLČEK 2000 –– Pavel VLČEK In: VLČEK (ed.): Umělecké památky Prahy. Pražský hrad a Hradčany. Praha 2000
VLČEK 2004 — Pavel VLČEK: Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách. Praha 2004
VITRUVIUS 1979 — Marcus Pollio VITRUVIUS: Deset knih o architektuře. Praha 1979
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce se zabývá architektonickou podobou varhanní kruchty, situované v chrámu sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě, která byla zrealizována mezi lety 1556–1561 podle návrhu Bonifáce Wohlmuta. Hlavním cílem této práce je především důkladná formální analýza tohoto díla; dále přiblížení funkce kruchty a její zasazení do významového kontextu sledovaného katedrálního prostoru, stejně tak i zařazení této kruchty do širšího rámce stavebních realizací spojených s osobností Bonifáce Wohlmuta. Varhanní kruchta zde bude představena v celkovém umělecko-historickém kontextu dané doby.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis deals with the architectural form of the organ choir loft, located in the St.Vitus,Wenceslaus and Adalbert cathedral at Prague Castle. It was realized between 1556-1561 according to Boniface Wohlmut´s design. The main aim of this thesis is a particular formal analysis of the organ choir loft. Secondary target features approach of the organ choir functions and it´s position in the context of the specific cathedral space. It also features inclusion of this organ choir to a wider construction portfolio connected with Boniface Wohlmut. The organ choir will be presented in overall art and historical context of the examined period.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK