Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Skupinový portrét v digitální době a jeho zpracování ve výtvarné výchově
Název práce v češtině: Skupinový portrét v digitální době a jeho zpracování ve výtvarné výchově
Název v anglickém jazyce: Group portrait in digital era and its use in art education.
Klíčová slova: Fotografie, portrét, skupinový portrét, digitální obraz, sociální sítě, výtvarná výchova, fotografie ve výuce
Klíčová slova anglicky: Photography, group portrait, digital image, social networks, art education, photography in education
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Linda Arbanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.01.2016
Datum zadání: 12.01.2016
Datum a čas obhajoby: 23.05.2018 12:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R325A, 325A, posluchárna VV, 3. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:20.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. MgA. Sylva Francová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V diplomové práci se zabývejte portrétní fotografií jako fenoménem, umožňujícím nejen věrně zachycovat skutečnost, ale i s ní manipulovat. Zabývejte se tvorbou digitálního obrazu s možností manipulace s fotografiemi a bezprostřední reakcí diváků na tyto obrazy, které umožňují sociální sítě. Tematicky se zaměřte na žánr skupinového portrétu. Sledujte, jakým způsobem ovlivňuje online prostředí vnímání a tvorbu skupinových portrétů u dnešních žáků a studentů.
Didaktickou část koncipujte jako prostor pro hru s kompozicí a aranžovanými prvky obrazu nejen na základě inspirací výtvarným uměním. Sestavte sérii úkolů pracujících se skupinovým portrétem a sociálními sítěmi. Zaměřte se na vliv vizuálních online podnětů na žáky a možnosti jejich zapojení do výuky výtvarné výchovy. V rámci výtvarné části vytvořte ucelený soubor prací navazující na teoretická východiska textové části práce.
Seznam odborné literatury
BELL, Julian. Zrcadlo světa: nové dějiny umění. Vyd. 1. Praha: Argo, 2010, 496 s. ISBN 978-802-5702-802.
BIRGUS, Vladimír a Jan MLČOCH. Česká fotografie 20. století: průvodce. Editor Vladimír Birgus, Jan Mlčoch. Praha: KANT, 2005, 163 s. ISBN 80-862-1789-2.
CÍSAŘ, Karel. Co je to fotografie?. Vyd. 1. Praha: Herrmann, 2004, 365 s. ISBN 80-239-5169-6.
KENT, Sarah. Kompozice: základní průvodce teorií a technikou vyvážení prvků v obraze. 1. vyd. Bratislava: Perfekt, 1996, 64 s. ISBN 80-804-6045-0.
KUNEŠ, Aleš a Tomáš POSPĚCH. Teorie fotografie: Výběr z teoretických textů k dějinám fotografie [online]. Opava: Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta Institut tvůrčí fotografie, 2003 [cit. 2014-03-08]. Dostupné z: http://itf.fpf.slu.cz/studenti/citanka.pdf
RUHRBERG, Karl a Klaus HONNEF. Umění 20. století: [malířství, skulptury a objekty, nová média, fotografie]. Editor Ingo F Walther. Köln: Taschen, 2011, 2 sv. ISBN 978-3-8365-3519-9.
SONTAGOVÁ, Susan. O fotografii. V Praze a Litomyšli, v Brně: Paseka; Barrister & Principal, 2002, 61 l. ISBN 80-7185-471-9.
Sociální studia: Nová média v perspektivě sociálních věd. Brno: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, 2009, 2009(2). ISSN 1214-813X.
WALKER RETTBERG, Jill. Seeing Ourselves Through Technology: how We Use Selfies, Blogs and Wearable Devices to See and Shape Ourselves. 1. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014. ISBN 978-1-137-47666-1.
BARABÁSI, Albert-László. V pavučině sítí. Vyd. 1. V Praze: Paseka, 2005, 274 s. Fénix (Paseka). ISBN 8071857513.
ANDERSON, Chris. The long tail: why the future of business is selling less of more. Rev. and updated ed. New York: Hyperion, c2008, xii, 267 p. ISBN 9781401309664.
BARTHES, Roland. Světlá komora: poznámka k fotografii. Vyd. 2., upr., (Ve Fra 1.). Praha: Fra, 2005, 123 s. ISBN 80-866-0328-8.
BARTHES, Roland. Mytologie. 2. vyd. v českém jazyce. Praha: Dokořán, 2011, 170 s. Bod (Dokořán). ISBN 978-80-7363-359-2.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK