Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
„Co se děje pod zemí“ aneb Projekt na rozvoj souvislého vyjadřování a podporu porozumění předčítanému textu dětí předškolního věku
Název práce v češtině: „Co se děje pod zemí“ aneb Projekt na rozvoj souvislého vyjadřování a podporu porozumění předčítanému textu dětí předškolního věku
Název v anglickém jazyce: „What is happening underground“ or as we might call the project to develop a continuous expressing and the promoting understanding readings text of preschool children
Klíčová slova: dítě předškolního věku, dětská řeč, souvislé vyjadřování, čtenářská pregramotnost, projekt
Klíčová slova anglicky: Pre-school age child, children’s speech, coherent expression, reading pre-literacy, project
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Veronika Laufková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.01.2016
Datum zadání: 09.01.2016
Datum a čas obhajoby: 30.05.2017 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R128, 128, divadlo, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:20.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2017
Předmět: Obhajoba diplomové práce (předšk. ped.) (OSZD005PP)
Oponenti: PhDr. Karel Starý, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cíl diplomové práce:
Navrhnout projekt na rozvoj souvislého vyjadřování a podporu porozumění předčítanému textu u dětí předškolního věku, sestavit konkrétní lekce (jednotlivé lekce propojené jedním tématem „Co se děje pod zemí“), zrealizovat je v běžné mateřské škole, zreflektovat je a navrhnout doporučení pro praxi.

Zásady pro vypracování:
1. Teoretickou část autorka věnuje charakteristice jednotlivých vývojových období dítěte předškolního věku, kompetencí dětí předškolního věku a specifikám výchovy a vzdělávání, to vše z hlediska rozvoje receptivních a produktivních řečových dovedností.
2. Na základě studia odborné literatury autorka zpracuje projekt na téma „Co se děje pod zemí“, který se zaměří na dvě oblasti:
a) rozvoj komunikativních dovedností, především rozvoj souvislého vyjadřování, u dětí předškolního věku;
b) podporu porozumění předčítanému textu u dětí předškolního věku.
Vybere a okomentuje výběr vhodných textů k naplnění cílů. Na základě těchto poznatků sestaví konkrétní lekce propojené tématem projektu.
3. V praktické části práce autorka zrealizuje navržené lekce ve vybrané mateřské škole, provede jejich reflexi a navrhne doporučení pro praxi.
Seznam odborné literatury
BRIERLEY, John Keith. 7 prvních let života rozhoduje: [nové poznatky o vývoji mozku a výchova dítěte]. 2. vyd. Praha: Portál, 2000, 111 s. Rádci pro rodiče a vychovatele. ISBN 80-7178-484-2.
BUDÍKOVÁ, Jaroslava, Pavla KUNCOVÁ a Patricie KRUŠINOVÁ. Je vaše dítě připraveno do první třídy?: [co potřebuje budoucí prvňáček umět a znát]. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2004, 157 s. Rozvoj osobnosti (Computer Press). ISBN 80-7226-637-3.
BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Komunikace dětí předškolního věku. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012, 236 s. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-3008-0.
DOLEJŠÍ, Pavel. Jak se naučit správně vyslovovat: populárně naučná příručka pro rodiče dětí s vadami výslovnosti: metodický návod, jak postupovat při výuce výslovnosti a při odstraňování vad výslovnosti. 2. vyd. Humpolec: JAS, 2003, 98 s. ISBN 80-86480-23-2.
KOŤÁTKOVÁ, Soňa. Dítě a mateřská škola: co by měli rodiče znát, učitelé respektovat a rozvíjet. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2014, 256 s. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-4435-3.
KOŤÁTKOVÁ, S. Řeč rozvíjí myšlení. Informatorium 3–8, 2002, č. 9, s. 5–7.
KUTÁLKOVÁ, Dana. Jak připravit dítě do 1. třídy: rozvoj obratnosti, smyslové vnímání, řeč, náměty na hry, kresba, školní zralost. Vyd. 1. Praha: Grada, 2005, 165 s. Pro rodiče. ISBN 80-247-1040-4.
KUTÁLKOVÁ, Dana. Logopedická prevence: průvodce vývojem dětské řeči. Vyd. 2. Praha: Portál, 1999, 213 s. Speciální pedagogika (Portál). ISBN 80-7178-361-7.
KUTÁLKOVÁ, Dana. Vývoj dětské řeči krok za krokem. Vyd. 1. Praha: Grada, 2005, 98 s. Pro rodiče. ISBN 80-247-1026-9.
MATĚJČEK, Zdeněk. Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte: normy vývoje a vývojové milníky z pohledu psychologa: základní duševní potřeby dítěte: dítě a lidský svět. Vyd. 1. Praha: Grada, 2005, 182 s. Pro rodiče. ISBN 80-247-0870-1.
PRŮCHA, Jan. Dětská řeč a komunikace: poznatky vývojové psycholingvistiky. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011, 199 s. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-3603-7.
PRŮCHA, J. Jazyk dětí předškolního věku a komunikace v mateřské škole. Pedagogická orientace 2009, roč. 19, č. 4, s. 22–37.
SMOLÍKOVÁ, Kateřina. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2004, 48 s.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK