Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mýty a kontroverze: Ukrajinské dobrovolnické jednotky v Donbasu 2014-15
Název práce v češtině: Mýty a kontroverze: Ukrajinské dobrovolnické jednotky v Donbasu 2014-15
Název v anglickém jazyce: Myths and Controversies: Ukrainian Volunteer Units in Donbas 2014-15
Klíčová slova: Ukrajina, Rusko, dobrovolnické prapory, válka v Donbasu, fašismus, nacismus, zločiny, islám, oligarchové, politické strany
Klíčová slova anglicky: Ukraine, Russia, volunteer battalions, war in Donbas, fascism, Nazism, crimes, Islam, oligarchs, political parties
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Bohdan Zilynskyj, Dr., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.01.2016
Datum zadání: 08.01.2016
Datum a čas obhajoby: 16.09.2016 00:00
Místo konání obhajoby: IMS FSV Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2016
Oponenti: prof. PhDr. Emil Aslan, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
Ukrajinské polovojenské dobrovolnické jednotky se staly klíčem pro boj s hrozbami rusko-separatistické hybridní války a jejich činnost se výrazně promítla do výsledku bojových operací. Tato případová studie se věnuje fenoménu dobrovolnických praporů včetně mýtů a kontroverzí, které je provázejí. Práce definuje a analyzuje čtyři nejkontroverznější témata, která jsou zmiňována v souvislosti s dobrovolnickými jednotkami a konfrontuje je s realitou. Dále se zabývá příčinami vzniku těchto kontroverzí a zkoumá důsledky působení problematických jednotek na bezpečnostní a politickou situaci v zemi. Tato témata zahrnují problematiku rozšíření radikálního nacionalismu, fašismu a neonacismu v dobrovolnických jednotkách, trestnou činnost jejich příslušníků, roli náboženství v dobrovolnickém hnutí a vazby jednotek na politické strany a oligarchy, a s tím související financování.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Ukrainian paramilitary volunteer units became a key to fight threats of the russo-separatist hybrid war and their activity could be strongly reflected in the outcome of combat operations. This case study examines a phenomenon of volunteer battalions including myths and controversies that accompany them. The paper defines and analyzes four most controversial issues that are connected with volunteer units and confronts them with reality. Furthermore, it deals with roots and origins of these controversies and examines consequences of problematic units on the security and political situation in Ukraine. These topics include a spread of radical nationalism, fascism and neo-Nazism in volunteer units, criminal activities of volunteer fighters , the role of religion in the volunteer movement and links between volunteer units and political parties or oligarchs and related problems such as financing.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK