Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jazyk a styl internetových magazínů pro ženy
Název práce v češtině: Jazyk a styl internetových magazínů pro ženy
Název v anglickém jazyce: Language and style of internet magazines for women
Klíčová slova: publicistický styl, žánr, rozhovor, reportáž, článek, jazykové prostředky, ženské internetové magazíny
Klíčová slova anglicky: journalistic style, genre, interview, report, article, language resources, women's internet magazines
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Vedoucí / školitel: PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.01.2016
Datum zadání: 08.01.2016
Datum a čas obhajoby: 24.05.2017 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R320D, 320D, knihovna KCJ, 3. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:19.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2017
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Diplomantka se zaměří na průběžné sledování internetového magazínu Žena.cz.
2. Nashromáždí dostatečné množství materiálu pro analýzu. Své pozorování soustředí zejména na ústřední článek dne.
3. Popíše specifické rysy tohoto typu textu v prostředí internetové žurnalistiky - popíše strukturu magazínu včetně odkazů ke grafické složce a prostorové dimenzi internetové plochy; témata; jednotlivé roviny jazyka; kompozici a stylové charakteristiky jednotlivých prostředků. Zaměří se i na pragmatickou složku textů - vztah textu k adresátkám; oslovování, kontaktové prostředky atd.
4. Porovná získaná data s popisem fenoménu ženských časopisů v odborné literatuře.
Seznam odborné literatury
ČECHOVÁ, Marie, KRČMOVÁ, Marie, MINÁŘOVÁ, Eva: Současná stylistika. Praha: NLN, 2008.
MINÁŘOVÁ, Eva: Stylistika pro žurnalisty. Praha: Grada Publishing a.s., 2011.
MISTRÍK, Jozef: Štylistika. Bratislava: SPN, 1985.
CVIKOVÁ, Jana, JURÁŇOVÁ, Jana,KOBOVÁ, Ľubica. Žena nie je tovar: komodifikácija žien v našej kultúre. Bratislava: Aspekt, 2005.
KADLECOVÁ, Kateřina. Ženské časopisy pro pokročilé: literární interpretace a kritická analýza diskurzu měsíčníku Marianne. Liberec: Bor, 2006.
ČMEJRKOVÁ, Světla. Jazyk pro druhé pohlaví. In: DANEŠ, František et al. Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha: Academia, 1997. s. 42–67.
(další literatura S. Čmejrkové o genderu v jazyce)
OSVALDOVÁ, Barbora. Česká média a feminismus. Praha: Slon, 2004.
OSVALDOVÁ, Barbora – TEJKALOVÁ, Alice. Žurnalistika v informační společnosti - digitalizace a internetizace žurnalistiky: proměny a perspektivy žurnalistiky v epoše digitálních médií aneb nová média teoreticky i prakticky. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2009.
Předběžná náplň práce
Obeznámení se se sekundární literaturou. Shromáždění primárního materiálu, excerpce a analýza materiálu, syntéza získaných dat.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Acquaintance with the secondary literature. Assembly of primary material, excerpts and material analysis, synthesis of the data.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK