Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Žák 1. třídy a jeho adaptace v sociální oblasti z pohledu rodičů a učitelů 1. tříd ZŠ
Název práce v češtině: Žák 1. třídy a jeho adaptace v sociální oblasti z pohledu rodičů a učitelů 1. tříd ZŠ
Název v anglickém jazyce: First class primary school pupil and its adaptation in the social sphere from the perspective of parents and elementary school teachers
Klíčová slova: základní škola, žák, mladší školní věk, učitel, adaptace, školní zralost, socializace, rodina, vstup do 1. třídy základní školy, zahájení povinné školní docházky, školní zralost, školní připravenost, sociální zralost
Klíčová slova anglicky: primary school, pupil, younger school age, a teacher, adaptation, school maturity, school readiness, socialization, the family, the entrance to 1st class primaryschool,social matury
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.01.2016
Datum zadání: 29.06.2016
Datum a čas obhajoby: 24.05.2017 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R210, 210, 2. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:21.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2017
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Jana Stará, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: PhDr. Martin Chvál, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se zaměří na problematiku adaptace žáků 1. třídy na školní prostředí v sociální oblasti. Bude rozdělena tradičně na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se studentka zaměří na proces adaptace žáka na školní prostředí, objasní pojem socializace, analyzuje školní zralost připravenost a podmínky školního vzdělávání. Vyhledá dostupné výzkumy v této oblasti. Praktická část bude věnována přístupu a postojům učitelů 1. tříd ZŠ k adaptaci žáků na školní prostředí. Výzkumné šetření bude studentka realizovat v regionu Praha 9 prostřednictvím kombinací metod: pozorování, rozhovor, dotazník.
Seznam odborné literatury
BEDNÁŘOVÁ, Jiřina, ŠMARDOVÁ, Vlasta. Školní zralost. Co by mělo dítě umět před vstupem do školy. 1. vyd. Brno : Computer Press, 2010. ISBN: 978-80-251-2569-4.
BENÍŠKOVÁ, Tereza. První třídou bez pláče. 1. vyd. Praha : Grada, 2007. ISBN: 978- 80-247-1906-1.
FRANCLOVÁ, Marta. Zahájení školní docházky. Vyd. 1. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4463-6.
GAVORA,P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2000.
GREGER, David, SIMONOVÁ Jaroslava, STRAKOVÁ, Jana. (Eds.) (2015) Spravedlivý start?
Nerovné šance v předškolním vzdělávání a při přechodu na základní školu. Praha: PedF. ISBN 978-80-7290-861-5
http://pages.pedf.cuni.cz/uvrv/files/2016/04/Spravedlivy_start.pdf
HELUS, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha : Porátl 2009
KROPÁČKOVÁ, Jana. Budeme mít prvňáčka. Pro rodiče dětí od 5 let. 1. vyd. Praha : Portál, 2008. ISBN: 978-80-7367-359-8.
Šmelová, Eva, Petrová, Alena, Souralová, Eva a kol. Připravenost k zahájení povinné školní docházky v kontextu současného kurikula. Olomouc : Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2010. ISBN 978-80-244-3345-5
TŮMOVÁ, Marta. Faktory ovlivňující adaptaci dítěte na zahájení školní docházky. 1991.
VÁGNEROVÁ, Marie. Poruchy adaptace. 2. nezm. vyd. Liberec : Technická univerzita, 1996. ISBN 80-7083-177-4.
VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie. Praha: Portál 2000.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK