Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vězeňská zkušenost (1914-1918) : vězeňská korespondence Cyrila Duška
Název práce v češtině: Vězeňská zkušenost (1914-1918) : vězeňská korespondence Cyrila Duška
Název v anglickém jazyce: The Prison Experience (1914-1918) : Cyril Dušek´s correspondence from prison
Klíčová slova: první světová válka, političtí vězni, korespondence, každodennost, Cyril Dušek
Klíčová slova anglicky: World War I., political prisoners, correspondence, everyday life, Cyril Dušek
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.01.2016
Datum zadání: 07.01.2016
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.01.2016
Datum a čas obhajoby: 29.05.2017 10:30
Datum odevzdání elektronické podoby:25.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce Vězeňská zkušenost (1914-1918) se bude zabývat korespondencí jakožto historickým pramenem a prostředkem komunikace vězňů či válečných zajatců po stránce teoretické a metodické v moderní době. Zaměření se bude týkat období první světové války a problematiky korespondence politických vězňů. Korespondence z vězení představovala jediný komunikační prostředek vězňů s okolním světem, je tedy badatelsky velmi důležitá, jelikož poskytuje zajímavý vhled do vězeňské každodennosti a odkrývá různé podoby vnímání a vývoj myšlení jednotlivců ve vypjatých životních situacích. Základním cílem práce bude analýza vězeňské korespondence Cyrila Duška, její význam v kontextu další zachované korespondence, cenzurní aspekty korespondence z vězení, dále zachycení vězeňské každodennosti politických vězňů.
Seznam odborné literatury
Vybraná odborná literatura
ABBAL, Odon. Soldats oubliés, les prisonniers de guerre, Études et Communication, Bez-et-Esparon, 2004.
BECKER, Annette. Oubliés de la Grande guerre: humanitaire et culture de guerre, 1914-1918: populations occupées, déportés civils, prisonniers de guerre, Éditions Noêsis, Paris, 2003.
BOUŠKA, Tomáš, LOUČ, Michal, PINEROVÁ, Klára (edd.). Českoslovenští političtí vězni: životní příběhy. Praha, Česká asociace orální historie, 2009.
ČÁSLAVOVÁ, Petra. Cenzura vězeňské korespondence v Československu v letech 1948-1955, in: Cenzura v literatuře a umění střední Evropy. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, s. 186-204.
FOUCALT, Michel. Dohlížet a trestat: kniha o zrodu vězení. Praha, Dauphin, 2000.
FRANCEK, Jindřich. Zločin a trest v českých dějinách. Praha, Rybka Publishers: Euromedia Group, 1999.
JANÁČKOVÁ, Jaroslava kol. Řeč dopisů, řeč v dopisech Boženy Němcové. Praha, ISV nakladatelství, 2001.
JONES, Heather, Violence against prisoners of war in the First World War: Britain, France, and Germany, 1914-1920. Cambridge, New York: Cambridge University Press, 2011.
JŮNOVÁ-MACKOVÁ, Adéla a kol. S diplomatem v Orientu. Cyril a Pavla Duškovi v Egyptě (1922-1924), Praha, Scriptorium, 2014.
KOCOUREK, Katya. Aktivní nebo pasivní revoluce doma? Vzpomínky Viktora Dyka, Josefa Svatopluka Machara a Aloise Rašína z vězení během Velké války (1914-1918), in: Historie vojenství. Časopis historického ústavu Armády České Republiky. Praha, 2003, s. 106-124.
LENDEROVÁ, Milena – KUBEŠ, Jiří (edd.). Osobní deník a korespondence – snaha o prezentaci, autoreflexi nebo (proto)literární vyjádření?, Pardubice, Univerzita Pardubice 2004.
PAULOVÁ, Milada. Dějiny Maffie: odboj Čechů a Jihoslovanů za světové války 1914-1918. Díl 1. Ve znaku persekuce. Praha, Československá grafická Unie, 1937.
POKORNÁ, Magdaléna. Korespondence – meze a možnosti využití historického pramene, in: Základní problémy studia moderních a soudobých dějin, Praha, Nakladatelství Lidové Noviny, 2014, s. 286-311.
ŠEDIVÝ, Ivan. Češi, české země a velká válka 1914-1918, Praha, Nakladatelství lidové noviny, 2014.
WÖGERBAUER, Michael a kol. V obecném zájmu: cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře: 1749-2014. Praha, Academia: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2014.
Vybrané prameny
Archivní prameny
Archiv Národního muzea, fond Alois Rašín.
Archiv Národního muzea, fond Bedřich Hlaváč.
Archiv Národního muzea, fond Cyril Dušek.
Archiv Národního muzea, fond Maffie.
Literární archiv památníku národního písemnictví, fond Josef Svatopluk Machar.
Publikované prameny
ARBES, Jakub. Romaneto v listech: korespondence z let 1867-1892/sestavila Jaroslava Janáčková. Praha, Arsci, 2010.
ČERVINKA, Vincenc. Moje rakouské žaláře. Praha, J. Otto, 1928.
ČERVINKA, Vincenc (edd.). Z doby persekucí a kriminálů. Vzpomínky českých novinářů a literátů. Praha, B. Kočí, 1920.
DYK, Viktor. Vzpomínky a komentáře: 1893-1918. Praha, Ladislav Kuncíř, 1927.
HÁJKOVÁ, Dagmar – SOUKUP, Jaroslav (edd.). Milá mama – Dear Alice: korespondence Alice a Charloty Masarykových 1915-1916. Praha, Masarykův ústav AV ČR, 2001.
HAJŠMAN, Jan. Česká Maffie. Vzpomínky na odboj doma. Praha, Orbis, 1935.
HAVELKA, František Josef. Zápisky z vyhnanství: ilustrované dokumenty 1914-1916. Praha, Šolc 1916.
KRAMÁŘ, Karel. Paměti dr. Karla Kramáře, Praha, Československý čtenář, 1938.
KRULICHOVÁ, Marie. Zapomenuté hlasy: korespondence, deníkové záznamy a kresby z první světové války. Hradec Králové, Kruh, 1986.
MACHAR, Josef Svatopluk. Kriminál. Žito 1916. Psáno 1917-18. Praha, Gustav Dubský, 1918.
RAŠÍN, Alois. Listy z vězení/sestavil Ladislav Rašín. Praha. Pražská akciová tiskárna, 1937.
RAŠÍN, Alois. Paměti dr. Aloise Rašína / z otcových zápisků sestavil Ladislav Rašín. Brno, Bonus 1994.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK