Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Daltonský plán a jeho využití v současné době
Název práce v češtině: Daltonský plán a jeho využití v současné době
Název v anglickém jazyce: The Dalton Plan and its current use
Klíčová slova: Pragmatická pedagogika, John Dewey, Daltonský plán, Helen Parkhurstová, školní třída, žáci, sociální klima třídy
Klíčová slova anglicky: Pragmatic pedagogy, John Dewey, the Dalton Plan, Helen Parkhurst, school class, pupils, social climate of school
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Miroslava Váňová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.01.2016
Datum zadání: 05.01.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.01.2016
Datum a čas obhajoby: 26.06.2017 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2017
Oponenti: RNDr. Mgr. Jana Leontovyčová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studentka bude pravidelně konzultovat.
Do práce uvede veškerou literaturu, ze které vycházela.
Seznam odborné literatury
A)Monografie
BEDNÁŘ, M., John Stuart Mill: Dvě stě let od narození. Praha: CEP, 2006, 51 s. ISBN 80-86547-57-4
COUNTS, S., Dare the School Build a New Social Order?. Illions:Southern Illinois University Press,1978, 72 s. ISBN978-0809308781
ČAPEK, R. Třídní klima a školní klima. Praha: Grada, 2010, 328 s. ISBN 978-80-274-2742-4
DICKSON, P., Sputnik: The Shock of the Century. New York: Walker Books, 2011, 320 s. ISBN978-0802779519
DEWEY, J., Democracy and Education. New York:Wilder Publication: 2009, 312 s. ISBN978-1604593648
DEWEY, J., Experience and Education. Indiana: West Lafayette, 1998, 181 s. ISBN 0-912099-35-6
DEWEY, J., Moje pedagogické krédo In: Singule,Fr.:Americká pragmatická pedagogika. SPN, Praha,1991.s.58 a n., ISBN 80-04-20715-4
DEWEY, J., The School and Society. Chicago: The University of Chicago Press, 2008, 210 s. ISBN978-1605200927
DVOŘÁKOVÁ, M., KOLÁŘ, Z., Základní učebnice pedagogiky. Praha: Grada, 2015, 245 s. ISBN 978-80-247-5309-2
JAMES, W., Pragmatismus. Praha: CDK, 2013, 152 s. ISBN80-7325-022-5
JŮVA, V., Stručné dějiny pedagogiky. Brno: Paido, 1997, 78 s. ISBN 80-85931-43-5
KOLB, D., Experiental Learning. Experience as the source of learning and development. New Jersey: Upper Saddler River, 2015, 377 s. ISBN 10-013-389240-6
KILPATRICK, W., The Project Method: The Use of the Purposeful Act in the Educative Process, New York:Andesite Press, 2015, ISBN97-81297-741-37-1
KILPATRICK, W. Source Book in the Philosophy of Education, New York: The Macmillan company, 2008, 365 s, ISBN 13-978-0415884426
KNIGHT., L.Citizen: Jane Addams and the Struggle of Democracy. Chicago: Chicago Press, 2005, 565 s. ISBN 0-226-4469-99
KOLÁŘ, Z. Výkladový slovník z pedagogiky.Praha: Grada, 2012, 192 s. ISBN 978-80-247-3710-2
PRŮCHA, J., SVOBODOVÁ, J., Alternativní školy. Praha: Portál, 1996, 108 s. ISBN 80-7178-072-3
PRŮCHA, J., Srovnávací pedagogika: Mezinárodní komparace vzdělávacích systémů. Praha: Portál, 2012, 336 s. ISBN 978-80-262-0191-5
PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2001, 332 s. ISBN80-7178-579-2
PARKHURSTOVÁ, H., Education on the Dalton Plan. New York:Nabu Press,2010, 322 s.ISBN978-1176071162
RÝDL, K. Alternativní pedagogické hnutí v současné společnosti. Brno: Marek Zeman, 1994, 251 s. ISBN 80-900035-8-3
RÝDL, K. Jak dosáhnout spoluzodpovědnosti žáka:daltonský plán jako výzva - metody a formy práce na 2. stupni ZŠ a na středních školách. Praha: Agentura Strom, 1998. 45 s. ISBN 80-86106-03-9.
SKALKOVÁ, J., Obecná didaktika. Praha: ISV, 1999, 292 s. ISBN 80-85866-33-1
SINGULE, F., Americká pragmatická pedagogika. Praha: SPN, 1991, 197 s., ISBN 80-04-20715-4
SINGULE, F. Současné pedagogické směry a jejich psychologické souvislosti. Praha: SPN, 1992, 54 s. ISBN 80-04-26160-04
SKUTIL, J. Podivín-vlastivědný sborník jihomoravského města. Mikulov: Knižnice Jižní Moravy, 1997, 553 s. ISBN 80-850048-68
SVOBODOVÁ, J., et al. Výběr z reformních i současných edukačních koncepcí. Brno: MSD, 2007, 220 s. ISBN 978-80-86633-93-0
SVOBODOVÁ, J. JŮVA V. Alternativní školy. Brno: Paido, 1995, 122 s. ISBN 80-85391-19-2
VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2011, 456 s. ISBN 978-80-247-3357-9 ŽIŽKOVÁ, E. Postavy české pedagogiky:Václav Příhoda(1889 - 1979).Praha: Ústav školských informací, 1990, ISBN 80-211-0042-7.

B) Články
MEYER, J., TYACK, D., NAGEL, J., GORDON, A. ( 1979): Public Education as Nation-Building in America: Enrollments and Bureaucratization in the Americna States, 1870-1930. In The University of Chicago Press, roč.3, s. 591-613. ISSN 0002-80-8503
KELLUM, R. (1983): The Influence of Francis Wayland Parker's Pedagogy on the Pedagogy of John Dewey. InCaddo Gap Press, roč. 3, s. 77-91. ISSN0023800-141
KOHN, A. (2008): Progressive Education: Why It’s Hard to Beat, But Also Hard to Find. In Independent School, roč. 3
POSTHOLM, M. (2008): Cultural historical activity theory and Dewey’s idea-based social constructivism: Consequences for Educational Research. In Critical Social Studies, roč. 1, s. 37-48.
SCHWAB, J. (1959): The Impossible Role of the Teacher in Progressive Education. In The School Review, roč. 2, s. 139-159
SOËTARD, M. (1994): Johann Heinrich Pestalozzi. In Prospects:the quarterly review of comparative education,roč. 2, s. 297-310.
ŽOFKOVÁ, L. (1930):Bakovský pokus.InŠkolské reformy, roč.11, s. 263-264

C)Internetové zdroje
CZECH DALTON.[online]2013. Dostupné z:http://www.czechdalton.cz/2013/12/28/ahoj-vsichni
DALTON INTERNATIONAL.[online]2001Dostupné z:http://www.daltoninternational.org
DALTON INTERNATIONAL MAGAZINE. [online] 2005 Dostupné z: http://www.daltoninternational.org/images/Magazines_PDF/Dalton_magazin_2005.pdf
DALTON MAGAZINE. WHO IS WHO? [online] 2009 Dostupné z: http://docplayer.cz/16302981-Who-is-who-dalton-magazine-2009-www-daltoninternational-org.html
ZŠ KŘÍDLOVICKÁ.[online]2016 Dostupné z:(http://web.zskridlovicka.cz/daltonske-vyucovani-na-ii-stupni).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK