Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Fotografický obraz jako východisko pro jiná média
Název práce v češtině: Fotografický obraz jako východisko pro jiná média
Název v anglickém jazyce: Photographic Image as a Basis of Other Media
Klíčová slova: fotografie, animace, současné umění, fotomontáž, výtvarná výchova
Klíčová slova anglicky: photography, animation, contemporary art, photomontage, art education
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: Mgr. MgA. Markéta Magidová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.01.2016
Datum zadání: 04.01.2016
Datum a čas obhajoby: 23.05.2016 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R325A, 325A, posluchárna VV, 3. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: MgA. Jan Pfeiffer
 
 
 
Zásady pro vypracování
Teoretická část bakalářské práce se bude zabývat možnostmi fotografické postprodukce a užití fotografie v jiných médiích. Bude zkoumat fotografické médium jako východisko pro tvorbu koláží, zaměří se také na počátky a rozvíjení fotomontáže. Akcentována bude také digitální úprava snímků a jejich rozvíjení v grafice a animaci. Pedagogická část vytvoří systematický plán série fotografických zadání pracujících s principem transmediálního užití fotografie. Výtvarná část bude chápat fotografii jako zákadní texturu, jejíž následnou digitální úpravou vzniknou návrhy stylizovaných postav. Skládáním takto vytvořených charakterů vzniknou specifické situace, jejichž časový charakter podtrhne médium animace.
Seznam odborné literatury
PLASS, Jiří. Základy animace, Základní pravidla klasické a virtuální animace. Vyd. 1. - Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2010. ISBN 978-80-7238-884-4

SCHAEFFER, Mark. Adobe Flash CS4 Professional, 100 nejlepších postupů. Vyd. 1. - Brno: Computer Press, a.s., 2009. ISBN 978-80-251-2333-1

ROESELOVÁ, Věra. Didaktika výtvarné výchovy V., nejen pro základní umělecké školy. Praha : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2001. ISBN 80-7290-058-7

MIRZOEFF, Nicholas. Úvod do vizuální kultury. Z anglického originálu přeložily Petra Hanáková, Kateřina Svatoňová. Vyd. 1. - Praha : Academia, 2012. ISBN 978-80-200-1984-4

FLUSSER, Vilém. Za filosofii fotografie. Z německého originálu přeložili Josef Kosek, Božena Koseková. - Vyd. 2., upravené. Orig.: Für eine Philosophie der Fotografie, Praha: Fra, 2013. ISBN 978-80-86603-79-7

KELBY, Scott a NELSON, Felix: Adobe Photoshop CS a CS2. Z anglického originálu přeložil Petr Šilhavý. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1117-6
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce je zaměřena na fotografický obraz a jeho využití v jiných médiích. Pojednává o úpravách a použití klasické a digitální fotografie. Zaměřuje se na techniku fotomontáže, koláže a využití fotografie v animaci. Teoretické principy jsou použity v zadání pro žáky základní školy. Uplatňují se také v praktické části bakalářské práce.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The subject of this bachelor’s thesis is photographic image as a basis of otrher media. It is focused on using and changing both analog and digital photography including photomontage, collage and animation. Theoretical principles discussed in the thesis are then converted to the project for elementary school students. The practical part is also based on the above mentioned theoretical principles.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK