Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Problematik des Ausspracheunterrichtes der deutschen Sprache in der Primarstufe der Grundschule in Tschechien
Název práce v jazyce práce (němčina): Problematik des Ausspracheunterrichtes der deutschen Sprache in der Primarstufe der Grundschule in Tschechien
Název práce v češtině: Problematika výuky výslovnosti německého jazyka na prvním stupni základní školy v Čechách
Název v anglickém jazyce: Issue of teaching the pronunciation of the German language at Czech primary schools
Klíčová slova: němčina jako cizí jazyk, výslovnost, výuka výslovnosti, chyby ve výslovnosti, segmentální rovina výslovnosti, hlásky, první stupeň ZŠ
Klíčová slova anglicky: German as a foreign language, pronunciation, the teaching of pronunciation, mistakes in pronunciation, segmental level of pronunciation, sounds, primary school
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: němčina
Ústav: Katedra germanistiky (41-KG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.01.2016
Datum zadání: 22.01.2016
Datum a čas obhajoby: 24.05.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2017
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PaedDr. Dagmar Švermová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Úvod: objasnění výběru tématu, úvod do problematiky, cíl práce, zvolené metody, dosavadní stav řešeného problému
1. Teoretická část:
- rešerše odborné literatury k pojmům: specifika vyučování na 1. stupni ZŠ, stav výuky němčiny na 1. stupni ZŠ, osvojování standardní výslovnosti na 1. stupni ZŠ, problematické jevy segmentální a suprasegmentální roviny německého jazyka
- popis základních pojmů
2. Praktická část
- zjištění stavu nácviku výslovnosti na prvním stupni ZŠ (metody: pozorování, dotazník, analýza učebnicových souborů, sluchová analýza nahrávek)
- formulace zjištění
- návrhy aktivit na nácvik výslovnosti u žáků na 1. stupni ZŠ výzkumná metoda: případová studie - části výukových jednotek zaměřených na nácvik výslovnosti
- tvorba výzkumného vzorku pro případovou studii
- výběr výukových aktivit pro případovou studii
- vyhodnocení výzkumu
- formulace závěrů vzniklých ze zjištění v rámci výzkumného šetření vč. možností využití v praxi
Závěr: formulace závěrů, k nimž diplomová práce dospěla
Seznam odborné literatury
BARKOWSKI, H., KRUMM, H.J. (Hg.) Fachlexikon Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Tübingen: Francke (UTB), 2010. ISBN 978-3-8252-8422-0.
KRUMM, H.J., FANDRYCH, Chr., HUFEISEN, B., RIEMER, C. (Hg.) Deutsch als Fremd- und Zweitsprache : Ein Internationales Handbuch. Berlin, New York: de Gruyter, 2010. ISBN 978-3-1102-4024-5.
ALTMANN, H., ZIEGENHAIN, U. Phonetik, Phonologie und Graphemik fürs Examen. 2. Aufl. Götingen, Vandenhoeck &Ruprecht, 2007. ISBN 978-3-525-26545-1.
DIELING, H., HIRSCHFELD, U. Phonetik lehren und lernen. München: GI, Langenscheidt, 2000. ISBN 3-468-49654.
FIUKOWSKI, H. Sprecherzieherisches Elementarbuch. 7., neu bearb. Aufl. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 2004. ISBN 3-484-73000-5.
GRASSEGER, H. Phonetik, Phonologie. 3. Aufl. Idstein: Schulz-Kirchner Verlag, 2006. ISBN978-3-8248-0483-2.
PALKOVÁ, Z. Fonetika a fonologie češtiny. Praha: Karolinum, 1997. ISBN 80-7066-843-1.
HIRSCHFELD, U., REINKE, K. Phonetik Simsalabim. Berlin; München: Langenscheidt, 1998. ISBN 3-468-90540-8.
HIRSCHFELD, U., REINKE, K., STOCK, E. Phonothek intensiv: Aussprachetraining. Berlin; München: Langenscheidt, 2007. ISBN 3-468-90540-8.
LOJOVÁ, G. 2005. Individuálne osobitosti pri učení sa cudzích jazykov I: niektoré psychologické aspekty učenia sa a vyučovania cudzích jazykov. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo UK, 197 s. ISBN 80-223-2069-2.
LOKŠOVÁ, I., LOKŠA, J. 1999. Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole. 1. vyd. Praha: Portál,199 s. Pedagogická praxe. ISBN 80-717-8205-X.
ŠKODA, J., DOULÍK, P. 2011. Psychodidaktika: metody efektivního a smysluplného učení a vyučování. 1. vyd. Praha: Grada, 206 s. ISBN 978-80-247-3341-8.
HIRSCHFELD, U., REINKE, K. 33 Aussprachespiele. Deutsch als Fremdsprache. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen, 2009. ISBN 978-3-12-675183-4.
KOEPPEL, R. Deutsch als Fremdsprache – Spracherwerblich reflektierte Unterrichtspraxis. 2. Überarb. Aufl. Hohengehren: Schneider Verlag, 2013. ISBN 978-3-8340-1185-5.
RÖSLER, D. Deutsch als Fremdsprache : Eine Einführung. Stuttgart: J.B. Metzler, 2012. ISBN 978-3-476-02300-1.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK