Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vizuální vnímání femininity a maskulinity u dětí předškolního věku
Název práce v češtině: Vizuální vnímání femininity a maskulinity u dětí předškolního věku
Název v anglickém jazyce: Visual perception of femininity and masculinity in preschool children
Klíčová slova: femininita, maskulinita, rigidita, flexibilita, genderový vývoj, genderová schémata, předškolní věk
Klíčová slova anglicky: femininity, masculinity, rigidity, flexibility, gender development, gender schemas, preschool children
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.01.2016
Datum zadání: 01.01.2016
Datum a čas obhajoby: 02.06.2017 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2017
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Kateřina Mayerová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se zabývá vnímáním vizuální hranice mezi feminitou a maskulinitou u dětí předškolního věku. V teoretické části budou systematicky představeny poznatky o genderovém vývoji a o percepci genderu. Praktická část předloží kvalitativní výzkum, který zjišťuje, jaká je hranice pro určení feminity a maskulinity u dětí předškolního věku. Pro zjištění požadovaných skutečností bude použita technika předkládání kreslených obrázků žen a mužů dětem v mateřské škole a následných rozhovorů.
Seznam odborné literatury
BEM, S. L. Gender schema theory: A cognitive account of sex typing. 1981.
BEM, S. L. Genital knowledge and gender constancy in preschool children. 1989
HOFSTEDE, G. Masculinity and femininity: The taboo dimention of national cultures. 1998.
JANOŠOVÁ, P. Dívčí a chlapecká identita. Grada, 2008.
LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. 2. aktualizované vydání, Grada, 2006.
MARTIN, C. L. New Directions for Investigating Children′ s Gender Knowledge. 1993
MEAD, M. Male and female: The Classic Study of the Sexes. 1949.
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zabývá vnímáním mezi femininitou a maskulinitou u dětí předškolního věku. V teoretické části jsou systematicky představeny poznatky o genderovém vývoji a percepci genderu. Praktická část předkládá kvalitativní výzkum, který zkoumá, jak děti vnímají femininitu a maskulinitu v průběhu celého předškolního věku. Pro zjištění této skutečnosti byla použita technika předkládání papírových vystřihovánek a následných rozhovorů s dětmi v mateřské škole. Výsledky ukázaly, že se s přibývajícím věkem v rámci předškolního věku čím dál tím více u dětí vyskytují rigidní představy o femininitě a maskulinitě.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis deals with the perception of femininity and masculinity in preschool children. In the theoretical part are systematically presented findings of gender develop-ment and gender perception. Practical part presents qualitative research that explores how children perceive femininity and masculinity throughout the preschool age. To determine this I used the technique of presenting paper cutouts and subsequent interviews with chil-dren in kindergarten. The results demonstrate that preschool children with increasing age prefer rigid ideas of femininity and masculinity more and more.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK