Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Tělo jako živý obraz
Název práce v češtině: Tělo jako živý obraz
Název v anglickém jazyce: Body as a live image
Klíčová slova: akční umění, performance, gesto, výraz, zážitek
Klíčová slova anglicky: action art, performance, gesture, expression, experience
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Viktor Čech
Řešitel: Mgr. Gabriela Popovičová - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.12.2015
Datum zadání: 28.06.2016
Datum a čas obhajoby: 11.09.2018 10:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R325A, 325A, posluchárna VV, 3. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:13.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. ak. mal. Zdenek Hůla
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce „Tělo jako živý obraz" se ve své teoretické části zaměřuje na fenomény gesta, výrazu, pózy, formule patosu a řeči těla. Cílem je tyto fenomény v dílech klasických až současných autorů najít a popsat je z historického hlediska směrem od klasického po současné umění. Dalším cílem práce je najít analogie, tendence v umění a individuální přínos. Práce popisuje proměny těchto fenoménů v čase, porovnává je v návaznosti na vznik akční tvorby a reflektuje současné umění a jeho aktuální situaci.
V praktické autorské části se práce věnuje činnostem spojenými s těmito jevy. Do popředí se dostává akční tvorba a je zde kladen důraz na proces, spíš než na výsledné dílo. Cílem je zkoumat různé způsoby akční tvorby a prakticky si je vyzkoušet. Takto vzniklé práce tvoří volný soubor.
Didaktická část diplomové práce obsahuje výtvarné úkoly pro žáky, ve kterých je zastoupena akční tvorba podle určeného scénáře. Jedná se o didaktickou transformu uměleckých obsahů vybraných autorů.
Seznam odborné literatury
BABYRÁDOVÁ, H. Rituál, umění a výchova. Brno: MU. 2002. 351 s. ISBN 80-210-3029-1.
FULKOVÁ, M. HAJDUŠKOVÁ L. SEHNALÍKOVÁ V. Galerijní a muzejní edukace. Vlastní cestou k umění. Praha: PedF UK. UPM. 2012. 320 s. ISBN 978-80-7101-111-8.
FULKOVÁ, M. HAJDUŠKOVÁ, L. KITZBERGEROVÁ, L. SEHNALÍKOVÁ, V. Galerijní a muzejní edukace II. Umění a kultura ve školním kontextu. Učení z umění. Praha: PedF UK. UPM. 2013. 352 s. ISBN 978-80-7290-700-7.
GOLDBERG, R. Performance Art. From Futurism to the Present. London: Thames & Hudson. 2011. 256 s. ISBN 978-0500-204-047.
HANUŠ, R. CHYTILOVÁ, L. Zážitkové pedagogické učení. Praha: Grada. 2009. 192 s. ISBN 978-80-247-2816-2.
HORÁČEK, R. Galerijní animace a zprostředkování umění. Brno: MU. 1998. 142 s. ISBN 80-7204-084-7.
JONES, A. Body Art/Performing the Subject. Minneapolis: University of Minnesota Press. 1998. 368 s. ISBN 978-08-166-2773-8.
LIESMANN, N. Filozofie moderního umění. Praha-Olomouc: Votobia. 2000. 205 s. ISBN 80-7198-444-2.
MORGANOVÁ, P. Akční umění. Olomouc: Nakladatelství J. Vacl. 2009. 280 s. ISBN 978-80-904149-1-4.
O´REILLY, S. The Body in Contemporary Art (World of Art). London: Thames & Hudson. 2009. 224 s. ISBN 978-05-002-0400-9.
REZEK, P. Tělo, věc a skutečnost. Spisy V. Praha: Galerie Ztichlá klika. 2010. 350 s. ISBN 978-80-903898-5-4.
SLÁDEK, O. Performance/Performativita. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR. 2012. 202 s. ISBN 978-80-85778-76-2.
SLAVÍK, J. Umění zážitku, zážitek umění I. Teorie a praxe artefiletiky. Praha: PedF UK. 2001. 82 s. ISBN 80-7290-066-8.
ZHOŘ, I. HORÁČEK, R. HAVLÍK V. Akční tvorba. Olomouc: Univerzita Palackého. 1991. 84 s. ISBN 80-7067-074-6.
Předběžná náplň práce
„Tělo jako živý obraz" se zaměřuje na fenomény gesta, výrazu, pózy, formule patosu a řeči těla, popisuje jejich proměny a reflektuje akční tvorbu a současné umění. Akční tvorba je v popředí a důraz je kladen na proces, než na výsledné dílo. Výtvarné úkoly jsou zaměřeny na didaktickou transformu uměleckých obsahů vybraných autorů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Thesis „Body as a Living Picture" focuses on phenomenons of gesture, expression, pose, pathos and body language. It describes the shift in the way of portraying these phenomenons in the time with the accent on action, today´s art and interactive art, with the emphasis on acctual creating proces rather then on final product. Visual tasks are focused on didactics tranform artistics contents of selected authors.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK