Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vznik a vývoj organizované formy florbalu na území České republiky
Název práce v češtině: Vznik a vývoj organizované formy florbalu na území České republiky
Název v anglickém jazyce: Emergence and development of the organized floorball form in the Czech Republic
Klíčová slova: Kvalitativní dotazování, rozhovor, Česká florbalová unie, florbal
Klíčová slova anglicky: Qualitative questioning, interview, Czech floorball union, floorball
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Kinantropologie (51-400100)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Marek Waic, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.12.2015
Datum zadání: 22.12.2015
Datum a čas obhajoby: 15.09.2016 09:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK,José Martího 31,Praha 6, U20, H276, Zasedací místnost katedry managementu
Datum odevzdání elektronické podoby:22.08.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:22.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2016
Oponenti: doc. PhDr. Jan Šíma, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
- Analýza dokumentů Mezinárodní a národní florbalové asociace
- Studium současné literatury a kvalifikačních prací
-Řízené rozhovory s činovníky národní florbalové asociace
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce analyzuje jednotlivé etapy pronikání florbalu na území České republiky a objasňuje podrobnosti formování a rozvoje oficiální střešní sportovní organizace.

Kapitoly:
SPORTOVNĚ-SPOLEČENSKÉ PROSTŘEDÍ PO ROCE 1989
SVĚTOVÝ VÝVOJ FLORBALU
PRONIKÁNÍ FLORBALU NA NAŠE ÚZEMÍ
ROK 1993
1994
ROK 1996
CHARAKTER OBDOBÍ ZÁSADNÍCH ZMĚN
VLASTNOSTI FLORBALU
POVAHA KLÍČOVÝCH AKTÉRŮ
SMĚŘOVÁNÍ VEDENÍ
TURNAJ CZECH OPEN
VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor thesis analysis individual periods of floorball infiltration into the Czech Republic and clarifies the details about formalization and development of the Czech floorball union.

Chapters:
SPORTIVE AND SOCIAL ENVIRONMENT AFTER 1989
FLOORBALL DEVELOPMENT IN THE WORLD
FLOORBALL INFILTRATION INTO THE CZECH REPUBLIC
YEAR 1993
1994
YEAR 1996
CHARACTER OF ESSENTIAL MODIFICATIONS TIME PERIOD
NATURE OF THE CRUCIAL REPRESENTATIVES
MANAGEMENT DIRECTION
THE CZECH OPEN TOURNAMENT
EDUCATIONAL INSTITUTIONS
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK