Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Inkluzivní vzdělávání se zaměřením na žáky ze socio-kulturně odlišného či znevýhodněného prostředí
Název práce v češtině: Inkluzivní vzdělávání se zaměřením na žáky ze socio-kulturně odlišného či znevýhodněného prostředí
Název v anglickém jazyce: Inclusive education with a focus on pupils from socially and culturally different or disadvantaged backgrounds
Klíčová slova: Inkluzivní vzdělávání, znevýhodnění, podpůrné opatření, skupinové doučování
Klíčová slova anglicky: Inclusive education, disadvantage, supportive measures, group tutoring
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.10.2015
Datum zadání: 15.10.2015
Datum a čas obhajoby: 16.05.2016 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R217, 217, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:12.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 16.05.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Veronika Blažková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Teoretická část - na základě literární rešerše zmapování problému a vymezení základní terminologie.
Praktická část - vlastní výzkumné šetření
Přínos práce pro praxi, doporučená podpůrná opatření.
Seznam odborné literatury
ANDERLIKOVÁ, Lore. Cesta k inkluzi. Úvahy z praxe a pro praxi. 1. vydání. Praha: Triton, 2014. 210 s. ISBN 978-80-7387-765-1

BOŘKOVCOVÁ, M., BOŘOKOVEC, M. a kolektiv. Mají na to! Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ. Praha: Člověk v tísni, o.p.s., 2013. 169 s.
MICHALÍK, J., BASLEROVÁ, P., FELCMANOVÁ L. Podpůrná opatření ve vzdělávání. 1. vydání. Praha: Člověk v tísni, o.p.s., 2015. 35 s. ISBN 978-80-87456-57-6

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Národní akční plán inkluzívního vzdělávání [online]. 10. 5. 2013 [cit. 3. 1. 2014].
Dostupné na World Wide Web: <http://www.msmt.cz/file/1554?highlightWords=napiv>

PROKOP, Jiří. Sociologie výchovy a školy. 1. vydání. Liberec: Technická Univerzita v Liberci, 2001. 96 s. ISBN 80-7083-535-4

PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. 3. vydání. Praha: Portál, 2001. 328 s. ISBN 80-7178-579-2

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn. Sbírka zákonů č. 317/2008. ISSN 1211-1244

ÚŘAD VLÁDY ČR. Agentura pro sociální začleňování [online]. c2014 [cit. 3. 1. 2014]. Dostupné na World Wide Web: <http://www.socialni-zaclenovani.cz/>
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zabývá inkluzivním vzděláváním z hlediska začleňování dětí ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí do hlavního vzdělávacího proudu. Na základě rozboru relevantních zdrojů informací je v teoretické části popsána současná situace v České republice týkající se inkluzivního vzdělávání v kontextu speciální pedagogiky, multikulturní výchovy, sociálního prostředí a legislativního ošetření tohoto vzdělávání.
V praktické části je na základě výsledků dotazníkového šetření a strukturovaných rozhovorů analyzován kroužek skupinového doučování určený pro děti s potřebou podpůrných opatření.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis deals with inclusive education in terms of the integration of children from socio-culturally disadvantaged backgrounds into the mainstream education. Based on the analysis of relevant information sources there is theoretically described the current situation in the Czech Republic in the context of special education, multicultural education, social environment and the legislative treatment of this education.
The practical part is based on the survey results and structured interviews which analysed the group tutoring designed for children with the need for supportive measures.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK