Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Camera obscura jako jedinečný nástroj záznamu skutečnosti. Možnosti jejího využití v současné výtvarné edukaci
Název práce v češtině: Camera obscura jako jedinečný nástroj záznamu skutečnosti. Možnosti jejího využití v současné výtvarné edukaci
Název v anglickém jazyce: Camera Obscura as an Unique Tool of Recording Reality. Possibilities of its Application in Contemporary Art Education
Klíčová slova: analogová fotografie, výtvarná výchova, vizuální kultura, experiment, camera obscura, dírková kamera, komiks
Klíčová slova anglicky: Analog photography, art education, visual culture, experiment, camera obscura, pinhole camera, comic strip
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: Mgr. MgA. Markéta Magidová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.12.2015
Datum zadání: 04.01.2016
Datum a čas obhajoby: 24.05.2016 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R325A, 325A, posluchárna VV, 3. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: MgA. Jan Pfeiffer, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Ve své bakalářské práci se věnujte principům camery obscury jako unikátního vizuálního média. Sledujte historické kontexty v souvislostech s používáním tohoto „přístroje“ jako předchůdce analogové i digitální fotografie a kamer. Hledejte pozice camery obscury a její role ve vizuální kultuře současnosti. V pedagogické části bakalářské práce navrhněte tematický edukační program reflektující poznané principy camery obscury. Zaměřte se na potenciál camery obscury jako způsobu vidění světa a jeho transkripce do výchovných programů. Edukační program koncipujte jako dlouhodobější práci s dětmi, definujte koncept programu, zvolte témata a vytvořte řadu výtvarných úkolů propojením adekvátních výtvarných technik. V praktické části práce se zabývejte vizuálními experimenty s autorsky sestrojenými „přístroji“ a napojte subjektivní ohledávání skutečnosti na narativní linii fikce. Z fotografií vytvořte komiksový příběh, v němž optické deformace i témata snímků budou nově strukturovat smysl.
Seznam odborné literatury
BRIAN J. KRUMMEL. The Pinhole Camera: a Practical How-to Book for Making Pinhole Cameras and Images. Lexington, Ky: CreateSpace, 2009.
BURTON, Tim. Můra noční, předvánoční. Praha: Argo, 2014.
DVORACEK, N.C., Pinhole Photography: A Guidebook for Teachers, Instructional Resources Center, University of Wisconsin Oshkosh, Wisconsin, 1991.
FLUSSER, Vilém. Za filosofii fotografie. Praha: Hynek, 1994.
GROENSTEEN, Thierry. Stavba komiksu. Brno: Host, 2005.
KULHÁNEK, Jaroslav. Černobílá fotografie. Praha: Orbis, 1972.
KYLOUŠEK, Petr. Znak, struktura, vyprávění. Výbor z prací francouzského strukturalismu. Brno: Host 2002.
McCLOUD, Scott. Understanding Comics: The Invisible Art. New York: Harper Perennial, 1994.
NEWHALL, Beaumont. The History of Photography. NY: The Museum of Modern Art, 1949.
RENNER, Eric. Pinhole Photography: from Historic Technique to Digital Application. Burlington: Elsevier Inc., 2009.
SANNA, Alessandro. Řeka. Praha: Raketa v produkci nakladatelství Labyrint, 2015.
SCARFE, Gerard. Drawing Blood. Forty-five Years of Scarfe Uncensored. Time Warner Books, 2005.
SHADECK, John. Pinhole Photography in Art Education. Marston Gate, 2010.
SHULL, Jim. The Beginner's Guide to Pinhole Photography. Buffalo, NY: Amherst Media, c1999.
SKÁLA, František. Velké putování Vlase a Brady. Praha: Divus, 1997.
Předběžná náplň práce
Teoretická část se soustředí historicko-technologický vývoj camery obscury jako jedinečného nástroje záznamu skutečnosti v kontextu před a po vzniku fotografických aparátů. Didaktickou část práce tvoří koncepce edukačního programu, který je založen na transkripci principů camery obscury do výtvarné výchovy. Autorská část se skládá ze dvou částí. Nejdříve byly experimentální cestou s autorsky zkontruovanými přístroji pořízené fotografie, jež jsou následně použity k vytvoření komiksového příběhu podpořeného kresbou.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In the theoretical part of the graduate work, the author follows the historical and technological evolution of camera obscura as an unique tool of recording reality in the context of the era before and after the establishment of photographic devices.
Ground of the didactic part consists of the educational program based on transcription of the principles of the camera obscura in art education. Artistic part is divided into two parts. The experimental work with homemade devices is used in order to create photographs. Afterwards, thery build up together a comic strip story, whose narrative line is supported by drawing.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK