Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv cvičení jógy na posturální stabilitu u pacientů s roztroušenou sklerózou.
Název práce v češtině: Vliv cvičení jógy na posturální stabilitu u pacientů s roztroušenou sklerózou.
Název v anglickém jazyce: Effect of yoga on postural stability in patients with multiple sclerosis
Klíčová slova: jóga, roztroušená skleróza, posturální stabilita, chůze
Klíčová slova anglicky: yoga, multiple sclerosis, postural stability, gait
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: MUDr. David Pánek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.12.2015
Datum zadání: 17.12.2015
Datum a čas obhajoby: 29.05.2018 08:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UC1-1, C102, Seminární místnost katedry fyzioterapie
Datum odevzdání elektronické podoby:05.04.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:04.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2018
Oponenti: PhDr. Mgr. Jitka Malá, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Název: Vliv cvičení jógy na posturální stabilitu u pacientů s roztroušenou sklerózou
Cíle: Cílem práce bylo zjistit, zda má pravidelné cvičení jógy u pacientů s roztroušenou sklerózou vliv na posturální stabilitu a zda dojde k ovlivnění stability během chůze. Dílčím cílem bylo také zjistit, zda má praxe jógových asan, pranayamy a relaxace u těchto pacientů vliv na úzkost a únavu.
Metody: Výzkumu se zúčastnilo 8 pacientů s klinicky diagnostikovanou roztroušenou sklerózou a EDSS ≤ 5 bez předchozí zkušenosti s praxí jógy. Probandi absolvovali tříměsíční program cvičení jógy, který probíhal formou vedených skupinových lekcí 1krát týdně v délce 90 minut. Každá lekce se skládala z praxe pranayamy, sekvence jógových asan a závěrečné relaxace. Mimo to prováděli pacienti i domácí cvičení 2krát týdně alespoň 30 min. Před zahájením a následně po skončení programu bylo provedeno vyšetření posturální stability, vyhodnocení dotazníku subjektivního vnímání stability a vyšetření chůze. Posturální stabilita byla vyhodnocena pomocí dynamického počítačovém posturografu Smart EquiTest od firmy Neurocom, na kterém byly vyšetřeny protokoly: Adaptation Test (ADT), Sensory Organisation Test (SOT), Motor Control Test (MCT), Limits Of Stability (LOS) a Unilateral Stance (US). K vyhodnocení subjektivního vnímání stability byly použity standardizované dotazníky Falle Efficacy Scale International (FES-I) a Activities specific Balance Confidence Scale (ABC). Chůze byla vyšetřena pomocí standardizovaných testů Timed Up and Go (TUG), 2 minutovým testem chůze. Ke zhodnocení únavy a úzkosti byly použity standardizované dotazníky Fatigue Severity Scale (FSS) a Beck Anxiety Inventory (BAI).
Výsledky: Z výsledků vyšetření posturografu po absolvování 3 měsíčního programu jógy vyplývá statisticky významné zlepšení hodnocených parametrů posturální stability. Ke zlepšení došlo i v subjektivním vnímání stability a stability chůze. Statisticky významné zlepšení bylo zjištěno i ve vnímání únavy a úzkosti

Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Title: Effect of yoga on postural stability in patients with multiple sclerosis
Objectives: The aim of this theses is to determine the effect of yoga practice on postural stability and potential influence on stability during gait in patients with multiple sclerosis. Secondary aim of the theses is to evaluate the effect of pranayama, asana and relaxation practice on fatigue and anxiety in these patients.
Methods: There were 8 patients with clinically diagnosed multiple sclerosis and EDSS ≤ 5 without any previous experience with yoga in the research. Patients participated in 3-month yoga program, which contained 90 minutes guided classes once a week. Each class consists of pranayama, asana sequence and relaxation. In addition patients also practice at home twice a week at least for 30 minutes. The following evaluations were performed at study entry and after 3 months of yoga practice. Postural stability was evaluated using computerized dynamic posturography Smart EquiTest Neurocom and its test protocols: Adaptation Test (ADT), Sensory Organisation Test (SOT), Motor Control Test (MCT), Limits Of Stability (LOS) and Unilateral Stance (US). Subjective perception of stability was evaluated using standardized questionnaires Falle Efficacy Scale International (FES-I) and Activities specific Balance Confidence Scale (ABC). Timed Up and Go (TUG), 2 minute walk test were used for a gait evaluation. Evaluation of fatigue and anxiety was performed by using standardized questionnaires Fatigue Severity Scale (FSS) a Beck Anxiety Inventory (BAI).
Results: The results of posturography examination after 3 months of yoga intervention has shown significantly important improvement in evaluated parameters of postural stability. Subjective perception of stability and gait stability were also improved. Statistically significant improvement was detected also in evaluation of fatigue and anxiety.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK