Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Poranění Achillovy šlachy ve sportu
Název práce v češtině: Poranění Achillovy šlachy ve sportu
Název v anglickém jazyce: Achilles tendon injuries in sports
Klíčová slova: Achillova, šlacha, poranění, sport, hry
Klíčová slova anglicky: Achilles, tendon, injuries, sport, games
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Ladislav Pokorný
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.12.2015
Datum zadání: 27.12.2016
Datum a čas obhajoby: 13.09.2017 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R107, 107, didaktická učebna, 1. patro, vpravo
Datum odevzdání elektronické podoby:14.07.2017
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2017
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zmapovat typy poranění Achillovy šlachy v různých sportech a popsat rizika, četnost a prevenci v jednotlivých druzích sportů.
Seznam odborné literatury
MÁČEK, Miloš a Jiří RADVANSKÝ. Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. Praha: Galén, 2011, xvi, 245 s.
KOLÁŘ, Pavel. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009, xxxi, 713 s. ISBN 9788072626571.
Předběžná náplň práce
Práce se zabývá sledováním příčin vzniku poranění Achillovy šlachy, následné léčby a rehabilitace a úrazové prevence Achillovy šlachy ve vybraných sportovních odvětvích. Výzkumný vzorek tvoří muži a ženy různých věkových a výkonnostních kategorií ve vybraných sportovních odvětvích. K získání potřebných dat byla použita metoda dotazníku.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis is focused on monitoring of causes of Achilles tendon injuries, their following treatment and rehabilitation and prevention of injuries of Achilles tendon in all selected sports. The representative sample consist of men and women of various age categories and different sport skills. To obtain the neccessary data the questionnaire method was used.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK