Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komunikace učitele s rodiči žáků
Název práce v češtině: Komunikace učitele s rodiči žáků
Název v anglickém jazyce: Communication of teacher with parents of pupils
Klíčová slova: Komunikace, škola, učitel, rodič, žák, formy spolupráce, tripartitní schůzky
Klíčová slova anglicky: Communication, school, teacher, parent, pupil, forms of cooperation, tripartite meetings
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Anna Tomková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.12.2015
Datum zadání: 18.12.2015
Datum a čas obhajoby: 05.09.2018 00:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R210, 210, 2. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:12.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studium literatury
Stanovení cílů a výzkumných otázek
Vypracování diplomové práce:
- cíle DP: Zpracovat informační základnu tématu, zkušenosti a rady učitelů a připravit návrh vlastní strategie komunikace začínajícího učitele s rodiči žáků
- teoretické zpracování problému
- zpracování výzkumné části práce - Jaké formy komunikace učitele s rodiči považují učitelé za funkční? V čem spočívají silné stránky, ale i rizika tripartit? Jaká rizika může přinášet počáteční komunikace začínajícího učitele s rodiči žáků a jak jim předcházet? - metoda skupinového rozhovoru, pozorování zvl. tripartit - zpracování zkušeností a rad učitelů k problematice
- závěry diplomové práce - vypracování vlastní strategie
Seznam odborné literatury
ČAPEK, Robert. Učitel a rodič: spolupráce, třídní schůzka, komunikace. Vyd. 1. Praha: Grada, 2013, 184 s., [8] s. obr. příl. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-4640-1.
LANGOVÁ, Marta. Učitel v pedagogických situacích: kapitoly ze sociální pedagogické psychologie. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1992, 96 s. ISBN 80-7066-613-7.
GORDON, Thomas. Škola bez poražených: praktická příručka efektivní komunikace mezi učitelem a žákem. Vydání první. Praha: Malvern, 2015, 325 stran. ISBN 978-80-7530-006-5.
TOMKOVÁ, A. a kol., Rámec profesních kvalit učitele. Praha: 2012. Praha: NÚV, 2012. 40 s. ISBN 978-80-87652-16-9
PODLAHOVÁ, L. První kroky učitele. Praha: Triton, 2004. ISBN 80-7254-474-8
FEŘTEK, T. Rodiče vítáni. Praktický návod, jak usmířit rodiče a učitele našich dětí. Praha: 2011. 111 s. ISBN 978-80-904735-2-2
KREJČOVÁ, V., KARGEROVÁ, J., Vzdělávací program Začít spolu, metodický průvodce pro I. stupeň ZŠ. 2., aktualiz. vyd. – Praha: Portál, 2011. 228 s. ISBN 80-7178-695-0
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK