Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití systému CogniPlus pro trénink kognitivních funkcí v ergoterapii u osob se získaným poškozením mozku
Název práce v češtině: Využití systému CogniPlus pro trénink kognitivních funkcí v ergoterapii u osob se získaným poškozením mozku
Název v anglickém jazyce: The utilization of CogniPlus system in cognitive-functions training during the occupational therapy for people with acquired brain injury
Klíčová slova: získané poškození mozku, rehabilitace kognitivních funkcí, počítačová rehabilitace, ergoterapie, CogniPlus
Klíčová slova anglicky: aquired brain injury, cognitive rehabilitation, computer-assisted rehabilitation, occupational therapy, CogniPlus
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN (11-00640)
Vedoucí / školitel: Mgr. Zuzana Zemánková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.12.2015
Datum zadání: 29.04.2019
Datum a čas obhajoby: 18.06.2019 00:00
Místo konání obhajoby: Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:29.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2019
Předmět: Obhajoba diplomové práce (B02662)
Oponenti: PhDr. Kristýna Hoidekrová, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
1. AMBLER, Zdeněk. Základy neurologie: [učebnice pro lékařské fakulty]. 7. vyd. Praha: Galén, 2011. ISBN 978-80-7262-707-3.
2. ASSESSMENT SYSTEM [online]. 2019 [cit. 2019-03-17]. Dostupné z: https://cz.asystems.as/
3. BAHAR-FUCHS, Alex, CLARE, Linda a WOODS, Bob, Cognitive training and cognitive rehabilitation for persons with mild to moderate dementia of the Alzheimer’s or vascular type: a review’, Alzheimer’s Research & Therapy [online]. 2013. 5(4), pp. 1–14. doi: 10.1186/alzrt189
4. BALCAR, Karel. Základy vědecké metodologie [online prezentace]. PVŠPS [cit. 2016-05-26]. Dostupné z: http://www.pvsps.cz/data/document/20101126/zaklady_vedecke_metodologie.ppt?id= 524
5. BALTADUONIENE, Daiva, et al. Computer-based cognitive rehabilitation for cognitive functions after stroke’, Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie. [online]. 2018. vol. 81, no. 3, pp. 269–277, [cit. 2019-04-15], <http://search.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,uid,url&db=asn&AN=129981345&lang=cs&site=ehost-live>.
6. BARTOŠ, Aleš a Miloslava RAISOVÁ. Testy a dotazníky pro vyšetřování kognitivních funkcí, nálady a soběstačnosti. Praha: Mladá fronta, 2015. ISBN 978-80-204-3491-3.
7. BERTISCH, Hilary et al., Group Treatment in Acquired Brain Injury Rehabilitation, Journal for Specialists in Group Work [online]. 2011. 36(4), pp. 264–277. [cit. 2019-03-15] doi: 10.1080/01933922.2011.613901.
8. BOWIE, Christopher. R. et al., Action-based cognitive remediation for individuals with serious mental illnesses: Effects of real-world simulations and goal setting on functional and vocational outcomes, Psychiatric Rehabilitation Journal [online]. 2017 40(1), pp. 53–60. [cit. 2019-03-15] doi: 10.1037/prj0000189.
9. BOWIE, Christopher. R. et al., Cognitive and functional deficits in bipolar disorder and schizophrenia as a function of the presence and history of psychosis, Bipolar Disorders [online]. 2018 20(7), pp. 604–613. [cit. 2019-03-15] doi: 10.1111/bdi.12654.
10. BRAIN INJURY ASSOCIATION of America [online]. 2019 [cit. 2019-03-17]. Dostupné z:https://www.biausa.org/
11. BRAINLINE: All about brain injury and PTSD [online]. 2019 [cit. 2019-03-17]. Dostupné z: https://www.brainline.org/
12. BUSCHET, Verena, BOKDE, Arun L. W. a HAMPEL, Harald, Cognitive intervention in Alzheimer disease’, Nature Reviews Neurology [online]. 2010 6(9), pp. 508–518. [cit. 2019-03-15] doi: 10.1038/nrneurol.2010.113.
13. CEREBRUM. Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin [online]. 2007 [cit. 2018-03-14]. Dostupné z: http://www.cerebrum2007.cz/files/54_62091.pdf
14. CEREBRUM. Typy poranění mozku. [cit. 2018-03-20] Dostupné zhttp://www.poranenimozku.cz/poraneni-mozku/typy-poraneni-mozku.html.
15. CEREBRUM. Analýza současné situace dostupnosti vybrané zdravotní a sociální péče a rehabilitace pro pacienty po získaném poškození mozku v České republice. 2010. [online]. Praha: CEREBRUM, 2010 [cit. 2016-04-12]. Dostupné z:http://www.cerebrum2007.cz/design/Analyza_soucasne_situace_zdravotni.pdf
16. CIPRIANI, Giovanna, BIANCHETTI, Angelo a TRABUCCHI, Marco. Outcomes of a computer-based cognitive rehabilitation program on Alzheimer’s disease patients compared with those on patients affected by mild cognitive impairment’, Archives of Gerontology and Geriatrics [online]. 2006 43(3), pp. 327–335. [cit. 2019-03-15]. doi: 10.1016/j.archger.2005.12.003.
17. COGNIFIT [online]. Brain training. 2016 [cit. 2017-04-13]. Dostupné z: https://www.cognifit.com/whats-cognifit
18. COGNIFIT [online]. 2019 [cit. 2019-03-17]. Dostupné z:https://www.cognifit.com/
19. COGNIPLUS. Assesment Systems [online]. Katalog tréninkových programů. Czech Republic, 2001 [cit. 2018-10-13]. Dostupné z: http://cz.asystems.as/files/Docs/CPS_katalog_t%C3%A9ninkov%C3%BDch_program
20. COGNIPLUS. Assesment Systems Czech [online]. Czech Republic, 2001 [cit. 2017-03-20]. Dostupné z: http://cz.asystems.as/produkty/schuhfried/cogniplus
21. D’IPPOLITO, Mariagrazia et al., Changes in Caregivers Lifestyle after Severe Acquired Brain Injury: A Preliminary Investigation, Biomed Research International. [online]. 2018. p. 2824081. doi: 10.1155/2018/2824081.
22. DA SILVA-SAUER, Leandro et al., New perspectives for cognitive rehabilitation: Could brain-computer interface systems benefit people with dementia?, Psychology & Neuroscience [online]. 2019. 12(1), pp. 25–37. [cit. 2019-03-15]. doi: 10.1037/pne0000154.
23. DAVALOS, Deana B., GREEN, Mack a RIAL, Daniel. Enhancement of Executive Functioning Skills: An Additional Tier in the Treatment of Schizophrenia’, Community Mental Health Journal [online]. 2002. 38(5), p. 403. [cit. 2019-03-15] Dostupné z: http://search.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/login.aspx?direct=true&db=sih&AN=7475599&lang=cs&site=ehost-live.
24. DIKMEN, Sureyya S. et al. (2009) ‘Cognitive Outcome Following Traumatic Brain Injury’, Journal of Head Trauma Rehabilitation [online]. 2009. 24(6), pp. 430–438. . [cit. 2019-03-15]. Dostupné z: http://search.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/login.aspx?direct=true&db=s3h&AN=45892139&lang=cs&site=ehost-live.
25. DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2002. 374 s.
ISBN 8024601397.
26. DONIGER, Glen M. et al., Virtual reality-based cognitive-motor training for middle-aged adults at high Alzheimer’s disease risk: A randomized controlled trial’, Alzheimer’s & Dementia (New York, N. Y.) [online]. 2018 4, pp. 118–129. [cit. 2019-03-15] doi: 10.1016/j.trci.2018.02.005.
27. DOWNING, Marina, BRAGGE, Peter a PONSFORD, Jennie. Cognitive Rehabilitation Following Traumatic Brain Injury: A Survey of Current Practice in Australia, Brain Impairment. [online]. 2019 vol. 20, no. 1, pp. 24–36, [cit. 2019-04-15], <http://search.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,uid,url&db=asn&AN=134684910&lang=cs&site=ehost-live>.
28. DRHLÍKOVÁ, Lenka a Pavel HUMPOLÍČEK. Neuropsychologická diagnostika pomocí programu Neurop-2: normativní studie. 2012.
29. FEIGIN, Valery. Cévní mozková příhoda: Prevence a léčba mozkového iktu. Praha: Galén, 2004. ISBN 978-80-7262-428-7.
30. FIKSA, Jan. Cévní mozková příhoda, patogeneze a současné aspekty léčby. Kapitoly z kardiologie pro praktické lékaře. 2015 7(2), s. 42-45. ISSN 1803-7542.
31. FREITAS, Cardoso et al. Cognitive Impairment Following Acute Mild Traumatic Brain Injury’, Frontiers In Neurology. [online]. 2019 vol. 10, p. 198, [cit. 2019-04-15], Dostupné z: <http://search.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/login.aspx?direct=true&db=mdc&AN=30906278&lang=cs&site=ehost-live>.
32. GALLAGHER, Michael et al. A systematic review of recommended modifications of CBT for people with cognitive impairments following brain injury’, Neuropsychological Rehabilitation. [online]. 2019 29(1), pp. 1–21. [cit. 2019-04-15], Dostupné z: http://search.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/login.aspx?direct=true&db=s3h&AN=132616554&lang=cs&site=ehost-live (Accessed: 17 April 2019).
33. GATES, Nicola a Michael VALENZUELA. Cognitive exercise and its role in cognitive function in older adults. Curr Psychiatry Rep. [online]. 2010. 12(1), [cit. 2019-03-10]. DOI: 10.1007/s11920-009-0085-y.
34. GAVORA, Peter et al. Elektronická učebnica pedagogického výskumu. [online]. [cit. 25. 03. 2019]. Bratislava: Univerzita Komenského. [online]. 2010. ISBN 978–80–223–2951–4.
Dostupné z: http://www.e-metodologia.fedu.uniba.sk/
35. GEYER, Jason et al., Evidence for age-associated cognitive decline from internet game scores. Alzheimer’s & Dementia [online]. 2015. [cit. 2019-03-15]. DOI: 10.1016/j.dadm.2015.04.002
36. GLANUTSOS, Rosamond. What is Cognitive Rehabilitation? Journal of Rehabilitation. [online]. 1980, 46(3). Dostupné z: http://search.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/login.aspx?direct=true&db=asn&AN=5016661&lang=cs&site=ehost-live.
37. GRYNSZPAN, Ouriel et al. Efficacy and Specifity of Computer-assisted Cognitive Remediation in Schizophrenia: A Meta-analytical Study [online]. 2011. [cit. 2018-04-08]. Psychological Medicine, 41, 163-173. Doi: 10.1017/S0033291710000607
38. HALLOCK, Harry et al. Cognitive Training for Post-Acute Traumatic Brain Injury: A Systematic Review and Meta-Analysis. Frontiers In Human Neuroscience. (10), 537. [online]. 2016. ISSN: 1662-5161. Dostupné: http://search.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/login.aspx?direct=true&db=mdc&AN=27833541&lang=cs&site=ehost-live.
39. HAN, Dy. Acquired Brain Injury : Clinical Essentials for Neurotrauma and Rehabilitation Professionals, Springer Publishing Company, New York. [online]. 2017. [cit. 2019-03-10]. Dostupné z: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1433608&lang=cs&site=ehost-live>.
40. HAPPYNEURON [online]. 2018 [cit. 2019-03-01]. Dostupné z:http://www.happy-neuron.com/
41. HAUKE, Johanna, FIMM, Bruno, STURM, Walter. Efficacy of alertness training in a case of brainstem encephalitis: Clinical and theoretical implications’, Neuropsychological Rehabilitation, [online]. 2011. 21(2), pp. 164–182. [cit. 2018-03-24]. Dostupné z: http://search.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/login.aspx?direct=true&db=s3h&AN=59165510&lang=cs&site=ehost-live
42. CHA, Yu-Jin a Hee KIM. Effect of computer-based cognitive rehabilitation (CBCR) for people with stroke: A systematic review and metaanalysis. NeuroRehabilitation [online]. 2013, 32(2), 359-368 [cit. 2016-05-26]. ISSN 10538135. Dostupné z: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&an=86380755&scope=si te
43. CHARVET, Leigh E. et al., Remotely-delivered cognitive remediation in multiple sclerosis (MS): protocol and results from a pilot study. Sage Publications. 2015. [online]. (1), [cit. 2019-03-10]. DOI: 10.1177/2055217315609629. ISSN 2055-2173.
44. CHEN, Annabel S. H, et al. The effectiveness of computer-assisted cognitive rehabilitation for persons with traumatic brain injury, Brain Injury, [online]. 1997. 11:3, 197-210, DOI: 10.1080/026990597123647
45. CHO, Hwi-Young et al., Effects of computer assisted cognitive rehabilitation on brain wave, memory and attention of stroke patients: a randomized control trial. J Phys Ther Sci. [online]. 2015;27(4):1029–1032. doi:10.1589/jpts.27.1029
46. IKTA- Národní registr cévních mozkových příhod. Počet registrovaných pacientů s CMP. [cit. 2018-09-01] Dostupné z: http://www.ikta.cz/index.php?pg=home--narodni-registr-cevnich-mozkovych-prihodikta-cz--stav-registru.
47. JANEČKOVÁ, Marcela. Doporučení k organizaci systému zdravotně-sociální péče o pacienty po získaném poškození mozku. CEREBRUM - Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin, 2011. ISBN 978-80-904357-5-9.
48. JANEČKOVÁ, Marcela. Poranění mozku - a co dál?. Praha: Cerebrum - Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin, 2009. ISBN 978-80-904357-2-8.
49. JELÍNKOVÁ, Jana, Mária KRIVOŠÍKOVÁ a Ludmila ŠAJTAROVÁ. Ergoterapie. Praha: Portál, 2009, 270 s. ISBN 978-80-7367-583-7.
50. JURÁŇ, Vilém, Martin SMRČKA a Vladimír SMRČKA. Poranění mozku. Neurochirurgická klinika FNB - Bohunice: Lékařská fakulta MU. [online]. [cit. 2018-12-12] DOI: Dostupné z: http://www.med.muni.cz/Traumatologie/Neurochirurgie/Medici_traum.htm.
51. KALINA, Miroslav et al., Cévní mozková příhoda v medicínské praxi. Praha: TRITON, 2008. ISBN 978-80-7387-107-9.
52. KÁŠ, Svatopluk. Neurologie v běžné lékařské praxi. Praha: Grada, 1997. ISBN 80-7169-339-1.
53. KLUCKÁ, Jana a Pavla VOLFOVÁ. Kognitivní trénink v praxi 2., rozšířené vydání. Praha: Grada, 2016, 176 s. ISBN 978-80-247-5580-9.
54. KOLÁŘ, Pavel. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, c2009. ISBN 978-80-7262-657-1.
55. KOUKOLÍK, František. Lidský mozek: Norma a poruchy. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-379-X.
56. KRIVOŠÍKOVÁ, Mária. Úvod do ergoterapie. Praha: Grada, 2011, 364 s. ISBN 978-80-247-2699-1.
57. KULIŠŤÁK, Petr. Klinická neuropsychologie v praxi. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-3068-7.
58. KULIŠŤÁK, Petr. Neuropsychologie. Vyd. 2., aktualiz. a přeprac. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-891-3.
59. KUMARI, Neelam a PRAKASH, Jai. Neurocognitive rehabilitation of the patients with chronic schizophrenia’, Indian Journal of Health & Wellbeing [online]. 2015. 6(8), pp. 774–777. [cit. 2019-03-15] Dostupné z: http://search.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/login.aspx?direct=true&db=asn&AN=109564704&lang=cs&site=ehost-live.
60. LIPPERTOVÁ-GRUENEROVÁ, Marcela. Trauma mozku a jeho rehabilitace. Praha: Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-569-7.
61. LIPPERTOVÁ-GRÜNEROVÁ, Marcela. Neurorehabilitace. 1. vyd. Praha: Galén, 2005, 350 s. ISBN 80-7262-317-6.
62. MALIA, Kit a Anne BRANNAGAN. Jak provádět trénink kognitivních funkcí: Praktická příručka pro každého. Praha: CEREBRUM, 2010. ISBN 978-80-904357-3-5.
63. MARTIN, Suzanne et al. A qualitative study adopting a user-centered approach to design and validate a brain computer interface for cognitive rehabilitation for people with brain injury. Assistive Technology [online]. 2017, 1-9 [cit. 2018-04-08]. DOI: 10.1080/10400435.2017.1317675. ISSN 1040-0435. Dostupné z:https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10400435.2017.1317675
64. McARTHUR, Caitlin et al., Further development of the response scales of the Acquired Brain Injury Challenge Assessment (ABI-CA), Brain Injury. [online]. 2013. 27(11), pp. 1271–1280. [cit. 2019-03-10]. doi: 10.3109/02699052.2013.809551.
65. MILDERS, Maarten V., Ina J. BERG, Betto G. DEELMAN. Four-year follow-up of a controlled memory training study in closed head injured patients, Neuropsychological Rehabilitation. [online]. 1995. 5:3, 223-238. [cit. 2017-04-13]. DOI: 10.1080/09602019508401468
66. NEUROP: Spezielle Applikationen mit Computern [Online]. (2019), [cit. 2019-03-17]. Dostupné z:http://www.neurop.de/
67. NOVÁK, Václav. K čemu je nám krabicový graf? Karmické zkoumání: Krabicový graf. In: Blog.Respekt.CZ [online]. 2007 [cit. 2019-04-18]. Dostupné z:https://novak.blog.respekt.cz/k-cemu-je-nam-krabicovy-graf-karmicke-zkoumani/
68. ORSZÁGH, Jan a Svatopluk KÁŠ. Cévní příhody mozkové. 3.přeprac.vyd. Praha: Brána, 1995. ISBN 80-901783-8-3.
69. PAGAN, Elizabeth et al., A Survey of Multidisciplinary Clinicians Working in Rehabilitation for People with Traumatic Brain Injury’, Brain Impairment [online]. 2015. 16(3), pp. 173–195. [cit. 2019-03-15] doi: 10.1017/BrImp.2015.34.
70. PARK, HY et al. The Effect of Occupation-based Cognitive Rehabilitation for Traumatic Brain Injury: A Meta-analysis of Randomized Controlled Trials, Occupational Therapy International. [online]. 2015 vol. 22, no. 2, pp. 104–116, [cit. 2019-04-10]. <http://search.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,uid,url&db=asn&AN=102447763&lang=cs&site=ehost-live>.
71. PARKER, Hillary A. et al. Functional independence after acquired brain injury: Prospective effects of health self-efficacy and cognitive impairment, Rehabilitation Psychology. [online]. 2018 vol. 63, no. 4, pp. 595–603, [cit. 2019-04-15], Dostupné z: <http://search.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/login.aspx?direct=true&db=mdc&AN=30247052&lang=cs&site=ehost-live>.
72. PATTERSON, Freyr, FLEMING, Jennifer a DOIG, Emmah. Group-based delivery of interventions in traumatic brain injury rehabilitation: A scoping review. Disability and Rehabilitation. [online]. 2016. 38, 1961–1986, [cit. 2019-01-20]. doi:10.3109/09638288.2015.1111436
73. PFEIFFER, Camila F. a Liliana R. SABE. Music Therapy and Cognitive Rehabilitation: Screening of Music Cognition in Adult Patients With Right Hemisphere Stroke. Psychomusicology: Music, Mind. [online]. 2015, 25(4), 392403 [cit. 2016-04-25]. ISSN 02753987. Dostupné z: DOI: 10.1037/pmu0000123.
74. POWELL, Trevor a Kit MALIA. Cvičebnice pro lidi po poranění mozku: cvičení z oblasti kognitivní rehabilitace. Praha: Cerebrum , 2013. 194 s. ISBN 978-80-9043577-3.
75. POWELL, Trevor. Poškození mozku: Praktický průvodce pro terapeuty, rodinné příslušníky a pacienty. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-667-4.
76. PREISS, Marek a Hana KUČEROVÁ. Neuropsychologie v neurologii. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-0843-4.
77. PREISS, Marek a Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ. Neuropsychologie v neurologii. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006. Psyché (Grada). ISBN 80-247-0843-4.
78. PREISS, Marek a Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ. Neuropsychologie v psychiatrii. Praha: Grada, 2006. Psyché (Grada). ISBN 80-247-1460-4.
79. PREISS, Marek a Jaro KŘIVOHLAVÝ. Trénování paměti a poznávacích schopností. Praha: Grada, 2009. Psychologie pro každého. ISBN 978-80-247-2738-7.
80. PREISS, Marek a Radka ČERMÁKOVÁ. Kognitivní trénink v domácích podmínkách on-line: program Cognifit [online]. Psychiatrické centrum Praha: Cerebrum, 2010 [cit. 2018-03-18]. Dostupné z:http://www.cerebrum2007.cz/files/306_18066feaf5.pdf
81. PRIGATANO, George P. Neuropsychological rehabilitation after brain injury. London: The John Hopkins Press. 1986.
82. RADOMSKI, Mary V. et al.; Effectiveness of Interventions to Address Cognitive Impairments and Improve Occupational Performance After Traumatic Brain Injury: A Systematic Review. Am J Occup Ther. [online]. 2016. 70(3). [cit. 2019-03-10]. doi: 10.5014/ajot.2016.020776
83. Rehabilitace po cévní mozkové příhodě: Průvodce nejen pro rehabilitační pracovníky. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0592-3.
84. REHACOM: Computer-based Cognitive Rehabilitation [online]. Hasomed [cit. 2019-03-01]. Dostupné z:https://www.rehacom.com/what-is-rehacom.html
85. RICE-OXLEY, Mark a Lynne TURNER-STOKES. Effectiveness of brain injury rehabilitation. Clinical Rehabilitation. [online]. 1999; pp. 7-24., 13(1), [cit. 2018-03-24]. ISSN 02692155. Dostupné z:http://search.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/login.aspx?direct=true&db=mdc&AN=10685619&lang=cs&site=ehost-live
86. SEETO, Erin, SCRUBY, Kate a GREENHILL, Tina. Your whole life becomes a recovery: Experiences of young adults following acquired brain injury, Counselling Psychology Review. [online]. 2017 32(4), pp. 39–48. . [cit. 2019-03-10]. Dostupné z:http://search.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/login.aspx?direct=true&db=asn&AN=126383360&lang=cs&site=ehost-live
87. SCHUHFRIED [online]. 2018 [cit. 2019-03-17]. Dostupné z:https://www.schuhfried.com/
88. SMRČKA, Martin. Poranění mozku. Praha: Grada Publishing, 2001. ISBN 80-7169-820-2.
89. ŠTĚPÁNKOVÁ, Hana a Dana STEINOVÁ. Trénink kognitivních funkcí u stárnoucí populace. Vydavatel: Psychiatrické centrum Praha, 1. vydání. [online]. 2009. 96 s. ISBN 978-80-87142-08-0. Dostupné z:https://www.nudz.cz/files/pdf/stepankova_steinova_metodika_tp.pdf
90. SUCHÁ, Jitka. Cvičte si svůj mozek 1 a 2. Pracovní sešity pro pacienty s demencí. Praha: Pfizer a ČALS. [online]. 2004. Dostupné z:https://www.pfizer.cz/edukativni_brozury
91. TVERDAL, Cathrine B. et al., Traumatic brain injury: Patient experience and satisfaction with discharge from trauma hospital’, Journal Of Rehabilitation Medicine. 2018. 50(6), pp. 505–513. [cit. 2019-01-20]. doi: 10.2340/16501977-2332.
92. ÚZIS. [online]. Hospitalizovaní v nemocnicích 2010.Zdravotnická statistika ČR. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. 2012. Praha. http://www.uzis.cz/.
93. ÚZIS. [online]. Hospitalizovaní v nemocnicích 2015. In: Zdravotnická statistika ČR. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. 2016. Praha. http://www.uzis.cz/.
94. VÁLKOVÁ, Lenka. Rehabilitace kognitivních funkcí v ošetřovatelské praxi. Praha: Grada Publishing, 2015. Sestra. ISBN 978-80-247-5571-7.
95. VANCE, David et al., The Accelerate Study: The Longitudinal Effect of Speed of Processing Training on Cognitive Performance of Older Adults, Rehabilitation Psychology, [online]. 2007 52(1), pp. 89–96. [cit. 2019-03-10]. doi: 10.1037/0090-5550.52.1.89.
96. VAS, Asha K. Higher-Order Reasoning Training Years After Traumatic Brain Injury in Adults. Journal of Head Trauma Rehabilitation. [online]. 2011, 26(3), 224. [cit. 2018-03-24]. ISSN 08859701. Dostupné z: http://search.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/login.aspx?direct=true&db=s3h&AN=61015327&lang=cs&site=ehost-live
97. VOJTOVÁ, Markéta. Terminologie ve výzkumu [online prezentace]. VOŠZ a SZŠ Hradec Králové [cit. 2017-02-03]. Dostupné z:http://www.zshk.cz/files/terminologie_vyzkum.pdf
98. WESTERHOF-EVERS, Herma J. et al., Effectiveness of a Treatment for Impairments in Social Cognition and Emotion Regulation (T-ScEmo) After Traumatic Brain Injury: A Randomized Controlled Trial’, The Journal Of Head Trauma Rehabilitation. [online]. 2017 32(5), pp. 296–307. [cit. 2019-03-10]. doi: 10.1097/HTR.0000000000000332.
99. YOO, Chanuk et al., Effect of computerized cognitive rehabilitation program on cognitive function and activities of living in stroke patients’, Journal Of Physical Therapy Science, [online]. 2015 27(8), pp. 2487–2489. [cit. 2019-03-10]. doi: 10.1589/jpts.27.2487.
Předběžná náplň práce
Cílem výzkumné části bylo zjistit, zda je trénink kognitivních funkcí pomocí systému CogniPlus efektivnější oproti tréninku kognitivních funkcí konvenční metodou tužka-papír. Do studie bylo zařazeno 20 osob, jeden účastník musel studii opustit ze zdravotních důvodů. Experimentální i kontrolní skupina měla terapii 1–2x týdně, dle možností, celkově byla terapie provedena 10x. Všichni účastníci byli hodnoceni vstupním a výstupním Addenbrookským kognitivním testem a dotazníkem kognitivních chyb.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the research is to find out if CogniPlus cognitive function training is more effective than the conventional pencil-paper method. 20 people were tested in this study. Unfortunately, one of them had to quit due to health problems. The experimental and the control group had a therapy once or twice a week. All the participants went through Addenbrooke cognitive test and through a questionnaire of cognitive mistakes at the beginning and at the end of the testing.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK