Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ergoterapeutická evaluace pracovního prostředí osob s fyzickou disabilitou: Vytvoření nástroje "ERGOHoP-P" (Ergoterapeutické Hodnocení Pracovního Prostředí)
Název práce v češtině: Ergoterapeutická evaluace pracovního prostředí osob s fyzickou disabilitou: Vytvoření nástroje "ERGOHoP-P" (Ergoterapeutické Hodnocení Pracovního Prostředí)
Název v anglickém jazyce: Work Environment Evaluation for People with Physical Disability by an Occupational Therapist: Creation of a Tool Called "ERGOHoP-P" (Occupational Therapy Work Environment Evaluation)
Klíčová slova: ergoterapie u osob s fyzickou disabilitou bariéry prostředí facilitátory prostředí evaluace pracovního prostředí úpravy pracovního prostředí
Klíčová slova anglicky: occupational therapy for people with physical disability barriers of environment facilitators of environment evaluation of work environment adjustments of work environment
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN (11-00640)
Vedoucí / školitel: Bc. et Bc. Zuzana Rodová, M.Sc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.12.2015
Datum zadání: 26.04.2017
Datum a čas obhajoby: 15.06.2017 00:00
Místo konání obhajoby: Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:27.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2017
Předmět: Obhajoba diplomové práce (B02662)
Oponenti: Mgr. Anna Kuželková
 
 
 
Seznam odborné literatury
ADA. Information and Technical Assistance on the Americans with Disabilities Act [online]. 2012 [cit. 2017-04-18]. Dostupné z:https://www.ada.gov/index.html
ALASZEWSKI, Andy, et al. Working after a stroke: Survivors' experiences and perceptions of barriers to and facilitators of the return to paid employment. Disability and Rehabilitation [online]. 2009,29(24), 1858-1869 [cit. 2017-04-17]. ISSN 09638288. Dostupné z:http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09638280601143356
ARTHANAT, Sajay, Kasey LESNER a Vidya SUNDAR. An evaluation framework to measure usability of Assistive Technology at workplace: A demonstration study. Journal of Vocational Rehabilitation [online]. 2016,44(2), 213-226 [cit. 2017-04-17]. ISSN 10522263. Dostupné z:http://www.medra.org/servlet/aliasResolver?alias=iospress&doi=10.3233/JVR-150792
BAKER, N.A., E.L. AUFMAN a J.L. POOLE. Computer use problems and accommodation strategies at work and home for people with systemic sclerosis: A needs assessment. American Journal of Occupational Therapy [online]. 2012,66(3), 368 - 375 [cit. 2017-04-16]. ISSN 02729490. Dostupné z:https://goo.gl/PzDuvB
BANDA-CHALWE, Martha, Jennifer C. NITZ a Desleigh DE JONGE. Participation-based environment accessibility assessment tool (P-BEAAT) in the Zambian context. Disability and Rehabilitation [online]. 2011,34(14), 1232-1243 [cit. 2017-04-18]. ISSN 09638288. Dostupné z:http://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/09638288.2011.641665
BAXTER, S, et al. Barriers and facilitators to the use of high-technology augmentative and alternative communication devices: a systematic review and qualitative synthesis. INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE & COMMUNICATION DISORDERS [online]. 2012,47(2), 115-129 [cit. 2017-04-16]. ISSN 13682822. Dostupné z:https://goo.gl/2xm7U6
BURGSTAHLER, Sheryl et al. Computer and cell phone access for individuals with mobility impairments: An overview and case studies. NeuroRehabilitation [online]. 2011,28(3), 183-197 [cit. 2017-04-17]. ISSN 1053-8135. Dostupné z:https://goo.gl/mdpQGp
BUTTERFIELD, Tina M. a J. Hunter RAMSEUR. Research and case study findings in the area of workplace accommodations including provisions for assistive technology: A literature review. Technology & Disability [online]. 2004,16(4), 201-210 [cit. 2017-04-16]. ISSN 1055-4181. Dostupné z:https://goo.gl/hZ10he
CASEY, Kelly Showalter. Creating an assistive technology clinic: The experience of the Johns Hopkins AT Clinic for patients with ALS. NeuroRehabilitation [online]. 2011,28(3), 281-293 [cit. 2017-04-17]. ISSN 1053-8135. Dostupné z:https://goo.gl/fhWQmR
CAUTE, Anna a Celia WOOLF. Using voice recognition software to improve communicative writing and social participation in an individual with severe acquired dysgraphia: an experimental single-case therapy study. Aphasiology [online]. 2016,30(2), 1-24 [cit. 2017-04-17]. ISSN 02687038. Dostupné z:http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02687038.2015.1041095
COELHO, Cecília Martins, et al. Work reality perceived by individuals with impairments: A biopsychosocial experience. Work [online]. 2013,45(4), 537-551 [cit. 2017-04-16]. ISSN 10519815. Dostupné z:https://goo.gl/NlewVy
COLEMAN, Mari Beth et al. Art Educators’ Use of Adaptations, Assistive Technology, and Special Education Supports for Students with Physical, Visual, Severe and Multiple Disabilities. Journal of Developmental and Physical Disabilities [online]. 2015,27(5), 637-660 [cit. 2017-04-17]. ISSN 1056263x. Dostupné z:http://link.springer.com/10.1007/s10882-015-9440-6
ČESKÁ ASOCIACE ERGOTERAPEUTŮ. Co je ergoterapie.[online]. 2015 [cit. 2016-07-01]. Dostupné z:http://ergoterapie.cz/Page.aspx?PageHierarchyID=38&PageIndex=1&PageID=1&node%20=30&ParentPageID=38
ČESKÁ ASOCIACE ERGOTERAPEUTŮ. Koncepce oboru. [online]. 2008 [cit. 2017-02-19]. Dostupné z:http://ergoterapie.cz/Page.aspx?PageHierarchyID=43&PageIndex=2&PageID=45&node=35&ParentPageID=37
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Katalog otevřených dat. Česká správa sociálního zabezpečení: Otevřená data [online]. © 2017 [cit. 2017-02-19]. Dostupné z:https://data.cssz.cz/web/otevrena-data/katalog-otevrenych-dat
ČESKO. Předpis č. 326/2014 Sb. Vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. In: Sbírka zákonů České republiky, 2011a, částka 20. Dostupný také z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-55?text=%C4%8D.+326%2F2014+Sb.
ČESKO. Předpis č. 398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. In: Sbírka zákonů České republiky, 2009a, částka 129. Dostupný také z:http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-398
ČESKO. Usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod. In: Sbírka zákonů ČR, 1993, částka 1. Dostupné také z:https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-2
ČESKO. Vyhláška č. 388/2011 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. In: Sbírka zákonů ČR, 2011a, částka 136. Dostupný také z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-388
ČESKO. Vyhláška č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. In: Sbírka zákonů ČR, 2011b, částka 20. Dostupný také z:https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-55
ČESKO. Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). In: Sbírka zákonů ČR. 2006a, částka 63. Dostupný také z:https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-183
ČESKO. Zákon č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění. In: Sbírka zákonů ČR. 2006b, částka 64. Dostupné také z:https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-187
ČESKO. Zákon č. 198/2009 Sb. o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon). In: Sbírka zákonů ČR, 2009b, částka 58. Dostupný také z:https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-198
ČESKO. Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce. In: Sbírka zákonů ČR, 2006c, částka 4. Dostupný také z:https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262
ČESKO. Zákon č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů ČR. 2014b, částka 110. Dostupné také z:https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-268
ČESKO. Zákon č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů. In: Sbírka zákonů ČR, 2011c, částka 115. Dostupný také z:https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-329
ČESKO. Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. In: Sbírka zákonů ČR, 2004, částka 143. Dostupný také z:https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-435
ČESKO. Zákon č. 586/1992 Sb. Zákon České národní rady o daních z příjmů. In: Sbírka zákonů ČR, 1992, částka 17. Dostupný také z:https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586
ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Základní charakteristiky osob se zdravotním postižením v porovnání s celkovou populací ČR. In: Výběrové šetření zdravotně postižených osob – 2013 [online]. Zveřejněno dne: 30.4.2014. [cit. 2016-04-25]. Dostupné z:https://www.czso.cz/documents/10180/20543019/k3_260006-14_1.pdf/4384f318-fcae-4a20-941c-33f10d5a6324?version=1.0
DEJOY, David M. et al. Development of the Environmental Assessment Tool (EAT) to Measure Organizational Physical and Social Support for Worksite Obesity Prevention Programs. Journal of Occupational and Environmental Medicine [online]. 2008,50(2), 126-137 [cit. 2017-04-18]. ISSN 10762752. Dostupné z:http://content.wkhealth.com/linkback/openurl?sid=WKPTLP:landingpage&an=00043764-200802000-00005
FERRONATO, Luisa a Amelia UKOVIC. Enabling positive work outcomes for people with low vision: Two case studies. Work [online]. 2014,47(3), 381-386 [cit. 2017-04-17]. ISSN 1051-9815. Dostupné z:https://goo.gl/HeOiyM
FORSYTH, Kirsty. Psychometric properties of the Worker Role Interview. Work [online]. 2006,27(3), 313-318 [cit. 2017-04-18]. Dostupné z:https://goo.gl/b2HSw7
FRIEDERICH, Anja, Tanja BERND a Luc DE WITTE. Methods for the selection of assistive technology in neurological rehabilitation practice. Scandinavian Journal of Occupational Therapy [online]. 2010,17(4), 308-318 [cit. 2017-04-17]. ISSN 11038128. Dostupné z:http://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/11038120903377082
FURTADO, Sheyla R. C. et al. Brazilian version of the instrument of environmental assessment Craig Hospital Inventory of Environmental Factors (CHIEF): translation, cross-cultural adaptation and reliability. Brazilian Journal of Physical Therapy [online]. 2014,18(3), 259-267 [cit. 2017-04-18]. ISSN 14133555. Dostupné z:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-35552014000300259&lng=en&nrm=iso&tlng=en
GAMBLE, Mandy J., Denetta L. DOWLER a Louis E. ORSLENE. Assistive technology: Choosing the right tool for the right job. Journal of Vocational Rehabilitation [online]. 2006,24(2), 73-80 [cit. 2017-04-17]. ISSN 1052-2263. Dostupné z:https://goo.gl/nNE0sa
GIESBRECHT, Ed. Application of the Human Activity Assistive Technology model for occupational therapy research. Australian Occupational Therapy Journal [online]. 2013,60(4), 230-240 [cit. 2017-04-14]. ISSN 0045-0766. Dostupné z:https://goo.gl/hTJJpJ
GRAY, David B. et al. A subjective measure of environmental facilitators and barriers to participation for people with mobility limitations. Disability & Rehabilitation [online]. 2008,30(6), 434 [cit. 2017-04-18]. ISSN 09638288. Dostupné z:https://goo.gl/i5bgl6
GRAY, David B. et al. Person factors and work environments of workers who use mobility devices. Work [online]. 2014,48(3), 349-359 [cit. 2017-04-17]. ISSN 1051-9815. Dostupné z:https://goo.gl/UezM4L
HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-485-4.
HOGAN, Anthony, et al. Workforce Participation Barriers for People With Disability. International Journal of Disability Management [online]. 2012, (7), 1-9 [cit. 2017-04-16]. ISSN 18338550. Dostupné z:https://goo.gl/GGjXrJ
CHAPIREAU, Francois. The Environment in the International Classification of Functioning, Disability and Health. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities [online]. 2005,18(4), 305-311 [cit. 2017-04-14]. ISSN 1360-2322. Dostupné z:https://goo.gl/dLC5bb
CHEN, Hung-Chou et al. Developing an ICF core set for sub-acute stages of spinal cord injury in Taiwan: a preliminary study. Disability & Rehabilitation [online]. 2015,37(1), 51-55 [cit. 2017-04-25]. ISSN 09638288. Dostupné z: https://goo.gl/NI5aAH
CHOI, Joon-Ho a Jehyun MOON. Impacts of human and spatial factors on user satisfaction in office environments. Building and Environment [online]. 2017,114, 23-35 [cit. 2017-04-18]. ISSN 03601323. Dostupné z:http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0360132316304826
ILA - INNOVATION LEADERSHIP AGENCY. SEMAFOR home – metodika hodnoceni architektonických bariér v domácím prostředí [online]. Praha. ©1994-2017, 24. 09. 2014 [cit. 2017-03-11]. Dostupné z:http://www.ila.cz/aktuality/semafor-home-metodika-hodnoceni-architektonickych-barier-v-domacim-prostredi/
JELÍNKOVÁ, Jana, Mária KRIVOŠÍKOVÁ a Ludmila ŠAJTAROVÁ. Ergoterapie. Praha: Portál, 2009. ISBN 9788073675837.
JOHNSON, Ashley N. et al. Dual-task motor performance with a tongue-operated assistive technology compared with hand operations. Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation [online]. 2012,9(1), 1- [cit. 2017-04-17]. Dostupné z:http://jneuroengrehab.biomedcentral.com/articles/10.1186/1743-0003-9-1
JONGE, Desleigh de, Sylvia RODGER a Heidi FITZGIBBON. Putting technology to work: Users' perspective on integrating assistive technology into the workplace. Work [online]. 2001,16(2), 77-89 [cit. 2017-04-17]. ISSN 1051-9815. Dostupné z:https://goo.gl/8uQQOk
KAECH MOLL et al. Validation of the Comprehensive ICF Core Set for Vocational Rehabilitation From the Perspective of Physical Therapists: International Delphi Survey. Physical Therapy [online]. 2016,96(8), 1262-1275 [cit. 2017-04-26]. ISSN 00319023. Dostupné z: https://academic.oup.com/ptj/article-lookup/doi/10.2522/ptj.20150365
KASSBERG, Ann-Charlotte et al. Interventions aimed at improving the ability to use everyday technology in work after brain injury. Scandinavian Journal of Occupational Therapy [online]. 2016,23(2), 147-157 [cit. 2016-12-29]. ISSN 11038128. Dostupné z:http://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/11038128.2015.1122835
KASSBERG, Ann-Charlotte, Maria PRELLWITZ a Maria LARSSON LUND. The challenges of everyday technology in the workplace for persons with acquired brain injury. Scandinavian Journal of Occupational Therapy [online]. 2013,20(4), 272-281 [cit. 2017-04-17]. ISSN 11038128. Dostupné z:http://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/11038128.2012.734330
KLINGER, Lea E. et al. Scoping Review - Physical Accessibility & Post-secondary Education. Occupational Therapy Publications, 2014. Dostupné z:http://ir.lib.uwo.ca/otpub/7/
KLUSOŇOVÁ, Eva. Ergoterapie v praxi. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2011, 264 s. ISBN 978-80-7013-535-8.
KRÁSA, Václav. Informace č.: 115 - 2016 (Výzva - přístupnost staveb). Národní rada osob se zdravotním postižením ČR [online]. 2010 [cit. 2016-12-10]. Dostupné z:http://nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/1657-informace-c-115-2016-vyzva-pristupnost-staveb.html
KRIVOŠÍKOVÁ, Mária. Úvod do ergoterapie. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-2699-1.
LANCIONI, Giulio E. et al. Case Studies of Technology for Adults with Multiple Disabilities to Make Telephone Calls Independently. Perceptual and Motor Skills [online]. 2014a,119(1), 320-331 [cit. 2017-04-17]. ISSN 00315125. Dostupné z:http://journals.sagepub.com/doi/10.2466/15.PMS.119c14z4
LANCIONI, Giulio E. et al. People with multiple disabilities learn to engage in occupation and work activities with the support of technology-aided programs. Research in Developmental Disabilities [online]. 2014b,35(6), 1264-1271 [cit. 2017-04-17]. ISSN 08914222. Dostupné z:http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0891422214001188
LAW, Mary C., Carolyn Manville BAUM a Winnie DUNN. Measuring occupational performance: supporting best practice in occupational therapy. 2nd ed. Thorofare, NJ: SLACK, 2005. ISBN 15-564-2683-6.
LAW, Mary et al.. Kanadské hodnocení výkonu zaměstnávání. Praha: Česká asociace ergoterapeutů, 2008. ISBN 978-80-254-2744-6.
LONG, Jennifer. Users of assistive technology also require assistance with ergonomics. Work [online]. 2011,39(1), 79-84 [cit. 2017-03-06]. ISSN 1051-9815. Dostupné z:https://goo.gl/HTZl6X
MALINOWSKY, Camilla. Managing Technology in Everyday Activities: A study of older adults with dementia, MCI, and no cognitive impairment. Stockholm, 2011. Dostupné také z:https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/40706. PhD. Karolinska Institutet, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Division of Occupational Therapy.
MARTINS, Anabela Correia. Using the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) to address facilitators and barriers to participation at work. Work [online]. 2015,50(4), 585-593 [cit. 2017-04-23]. ISSN 1051-9815. Dostupné z:https://goo.gl/gQS5DA
MEKHALFI, Mohamed L et al. Recovering the sight to blind people in indoor environments with smart technologies. Expert Systems with Applications [online]. 2016,46, 129-138 [cit. 2017-04-17]. ISSN 09574174. Dostupné z:http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0957417415006831
MILLER, Lindsey C et al. Interviews with employed people with mobility impairments and limitations: Environmental supports impacting work acquisition and satisfaction. Work [online]. 2014,48(3), 361-372 [cit. 2017-04-17]. ISSN 1051-9815. Dostupné z:https://goo.gl/aZuAD6
MOUSSAOUI, Abdelhak, Alain PRUSKI a Choubeila MAAOUI. Virtual reality for accessibility assessment of a built environment for a wheelchair user. Technology & Disability [online]. 2012,24(2), 2151-2165 [cit. 2017-04-18]. ISSN 1055-4181. Dostupné z:https://goo.gl/jDoLBs
MPSV. Statistiky nezaměstnanosti. In: Integrovaný portál MPSV [online]. 2016 [cit. 2016-12-10]. Dostupné z:https://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes
NADACE CHARTY 77. Mapy bez bariér [online]. Praha, 2016 [cit. 2017-03-04]. Dostupné z:https://mapybezbarier.cz/cs
NEVALA, Nina, et al. Workplace Accommodation Among Persons with Disabilities: A Systematic Review of Its Effectiveness and Barriers or Facilitators. Journal of Occupational Rehabilitation [online]. 2015,25(2), 432-448 [cit. 2017-04-16]. ISSN 10530487. Dostupné z:https://goo.gl/1MEihw
NEW ENGLAND ADA CENTER. ADA Checklist for Existing Facilities [online]. New England, 2016 [cit. 2017-03-06]. Dostupné z:http://www.adachecklist.org/checklist.html
OLDENBURG, B. et al. Checklist of Health Promotion Environments at Worksites (CHEW): development and measurement characteristics. American Journal of Health Promotion [online]. 2002,16(5), 288-299 [cit. 2017-04-18]. ISSN 08901171. Dostupné z:http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.4278/0890-1171-16.5.288
OSN. Zdravotní postižení: Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením. In: MPSV [online]. Praha, 2016 [cit. 2016-12-10]. Dostupné z:http://www.mpsv.cz/cs/28419
PFEIFFER, Jan. Koordinovaná rehabilitace. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2014, s. 157-165. ISBN 978-80-7394-461-2.
POUPLIN, Samuel et al. Effect of dynamic keyboard and word-prediction systems on text input speed in persons with functional tetraplegia. Journal of Rehabilitation Research and Development [online]. 2014,51(3), 467-480 [cit. 2017-04-17]. ISSN 07487711. Dostupné z:http://www.rehab.research.va.gov/jour/2014/513/pdf/JRRD-2012-05-0094.pdf
PRAŽSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ. Přes bariéry - metodika [online]. Praha, 2015 [cit. 2017-03-11]. Dostupné z:http://www.presbariery.cz/cz/mapovani-barierovosti/metodika
PRAŽSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ. Přes bariéry [online]. 2017 [cit. 2017-04-18]. Dostupné z:http://www.presbariery.cz/cz/
QUINTAS, Rui et al. The COURAGE Built Environment Outdoor Checklist: An Objective Built Environment Instrument to Investigate the Impact of the Environment on Health and Disability. Clinical Psychology & Psychotherapy [online]. 2014,21(3), 204-214 [cit. 2017-04-18]. ISSN 10633995. Dostupné z:http://doi.wiley.com/10.1002/cpp.1858
RADOMSKI, Mary Vining a Catherine A. Trombly LATHAM, eds. Occupational Therapy for Physical Dysfunction. 7th ed. Baltimore: Wiley, 2014. International Edition. ISBN 978-1-4511-8921-6.
RAMDOSS, Sathiyaprakash T. Assistive technology can play an instrumental role in improving employment outcomes of people with cognitive disabilities, but the support strategies and solutions that have the potential to promote success in work place remain unexplored. Evidence-Based Communication Assessment and Intervention [online]. 2013,7(1), 4-6 [cit. 2017-04-17]. ISSN 17489539. Dostupné z:http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17489539.2013.827491
REINHARDT, Jan D. et al. Measuring impact of environmental factors on human functioning and disability: a review of various scientific approaches. Disability and Rehabilitation [online]. 2011,33(22-23), 2151-2165 [cit. 2017-01-03]. ISSN 0963-8288. Dostupné z:http://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/09638288.2011.573053
ROSENBERG, D.E. et al. Outdoor built environment barriers and facilitators to activity among midlife and older adults with mobility disabilities. Gerontologist [online]. 2013,53(2), 268 - 279 [cit. 2017-04-16]. ISSN 00169013. Dostupné z:https://goo.gl/v6cPXG
RUMRILL, Phillip D., Robert T. FRASER a Kurt L. JOHNSON. Employment and workplace accommodation outcomes among participants in a vocational consultation service for people with multiple sclerosis. Journal of Vocational Rehabilitation [online]. 2013,39(2), 85-90 [cit. 2017-04-16]. ISSN 10522263. Dostupné z:https://goo.gl/ZNi1LN
RUMRILL, Phillip et al. Workplace barriers and job satisfaction among employed people with multiple sclerosis: An empirical rationale for early intervention. Journal of Vocational Rehabilitation [online]. 2004,20(3), 177-183 [cit. 2017-04-18]. ISSN 1052-2263. Dostupné z:https://goo.gl/CEzCqv
SCHELL, Barbara A. Boyt, Glen GILLEN a Marjorie E. SCAFFA. Willard & Spackman's Occupational Therapy. 12. vyd. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2014. International edition. ISBN 978-145-1189-070.
SCHNEIDER, Michael. Achieving greater independence through assistive technology, job accommodation and supported employment. Journal of Vocational Rehabilitation [online]. 1999,12(3), 159-164 [cit. 2016-02-28]. ISSN 10522263. Dostupné z:http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&an=4832693&scope=site
STUMBO, Norma J., Jay K. MARTIN a Brad N. HEDRICK. Assistive technology: Impact on education, employment, and independence of individuals with physical disabilities. Journal of Vocational Rehabilitation [online]. 2009,30(2), 99-110 [cit. 2017-04-17]. ISSN 1052-2263. Dostupné z:https://goo.gl/EusNPj
SVĚCENÁ, Kateřina. Praktická aplikace ICF [online]. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2014 [cit. 2016-04-25]. Disertační práce (Ph.D.). Dostupné z:http://theses.cz/id/myjbsa?info=1;isshlret=ICF%3B;zpet=%2Fvyhledavani%2F%3Fsearch%3Dpraktick%C3%A1%20aplikace%20icf%26start%3D1
SWEETLAND, J., E. HOWSE a Ed PLAYFORD. A systematic review of research undertaken in vocational rehabilitation for people with multiple sclerosis. Disability and Rehabilitation [online]. 2012,34(24), 2031-2038 [cit. 2017-04-16]. ISSN 09638288. Dostupné z:https://goo.gl/hByO9l
ŠESTÁKOVÁ, Irena a Pavel LUPAČ. Budovy bez bariér: návrhy a realizace. Praha: Grada, 2010. Stavitel. ISBN 978-80-247-3225-1.
ŠVESTKOVÁ, Olga a Kateřina SVĚCENÁ. Ergoterapie: skripta pro studenty bakalářského oboru Ergoterapie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Praha: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2013. ISBN 978-80-260-4101-6.
ŠVESTKOVÁ, Olga, Yvona ANGEROVÁ a Petra SLÁDKOVÁ. Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (ICF) –  kvantitativní měření kapacity a výkonu. Cesk Slov Neurol N [online]. 2009,72/105(6), 580-586 [cit. 2017-04-13]. Dostupné z:https://goo.gl/2QMRQV
TRENAMAN, L M, W C MILLER a R ESCORPIZO. Interventions for improving employment outcomes among individuals with spinal cord injury: A systematic review. Spinal Cord [online]. 2014,52(11), 788-794 [cit. 2017-04-17]. ISSN 13624393. Dostupné z:http://www.nature.com/doifinder/10.1038/sc.2014.149
TSAI, I-H, D E GRAVES a C-H LAI. The association of assistive mobility devices and social participation in people with spinal cord injuries. Spinal Cord [online]. 2014,52(3), 209-215 [cit. 2017-04-17]. ISSN 13624393. Dostupné z:http://www.nature.com/doifinder/10.1038/sc.2013.178
UNIFY. Fyzioterapeutické standardy. Unie fyzioterapeutů České republiky [online]. 2015 [cit. 2017-04-26]. Dostupné z: http://www.unify-cr.cz/fyzioterapeuticke-standardy
ÚZIS ČR. WHO Disability Assessment Schedule 2.0 (WHODAS 2.0). Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR [online]. Praha, © ÚZIS ČR 2010-2017 [cit. 2017-02-28]. Dostupné z:http://www.uzis.cz/katalog/klasifikace/WHODAS
VAŇOUSOVÁ, Dita. Bariéry osob se zdravotním postižením na trhu práce [online]. Brno, 2013 [cit. 2017-02-19]. Dostupné z:http://is.muni.cz/th/262025/fss_m/ . Diplomová práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra sociální politiky a sociální práce. Vedoucí práce Martin Žižlavský.
VLÁDNÍ VÝBOR PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OBČANY. Dokumenty k problematice OZP: Úmluva o právech osob se zdravotním postižením. In: Národní rada osob se zdravotním postižením [online]. Praha, 2015 [cit. 2016-05-26]. Dostupné z:http://www.nrzp.cz/dokumenty-odkazy/dokumenty-k-problematice-ozp.html
VOTAVA, Jiří. Ergoterapie a technické pomůcky v rehabilitaci. Liberec, 2009, 70 s. ISBN 978-80-7372-449-8.
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR a. Tiskopisy [online]. 2015. [cit. 2017-04-16]. Dostupné z:https://www.vzp.cz/poskytovatele/tiskopisy
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR b. Zdravotnické prostředky [online]. 2015. [cit. 2017-04-16]. Dostupné z:https://www.vzp.cz/poskytovatele/ciselniky/zdravotnicke-prostredky
WHO. Assistive technology: Fact sheet [online]. 2016 [cit. 2016-12-29]. Dostupné z:http://www.who.int/mediacentre/factsheets/assistive-technology/en/
WHO. International classification of functioning, disability and health: ICF. Geneva: World Health Organization, 2001. ISBN 92-415-4542-9.
WHO. Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví: MKF. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-1587-2. Dostupné také z:http://uzis.cz/publikace/mezinarodni-klasifikace-funkcnich-schopnosti-disability-zdravi-mkf
WILBANKS, Susan R. a Nataliya V. IVANKOVA. Exploring factors facilitating adults with spinal cord injury rejoining the workforce: a pilot study. Disability and Rehabilitation [online]. 2014,37(9), 739-749 [cit. 2016-04-03]. ISSN 09638288. Dostupné z:http://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/09638288.2014.938177
WILLIAMS, Michael, Dory SABATA a Jesse ZOLNA. User needs evaluation of workplace accommodations. Work [online]. 2006,27(4), 355-362 [cit. 2017-04-16]. ISSN 10519815. Dostupné z:https://goo.gl/sQnxct
YEAGER Patricia et al. Assistive technology and employment: experiences of Californians with disabilities. Work (Reading, Mass.) [online]. 2006a,27(4), 333-44 [cit. 2016-02-28]. ISSN 10519815. Dostupné z:http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cmedm&an=17148870&scope=site
YEAGER, Patricia et al.. Assistive technology and employment. Work [online]. 2006b,27(4), 333-344 [cit. 2017-04-17]. ISSN 1051-9815. Dostupné z:https://goo.gl/nO1x4U
ŽIŽKOVÁ, Nikola. Uplatnění osob se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním na trhu práce [online]. Brno, 2013 [cit. 2017-02-19]. Dostupné z:http://is.muni.cz/th/252169/pedf_m/ . Diplomová práce. Masarykova Univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky. Vedoucí práce Lucie Procházková.
Předběžná náplň práce
Přístupnost pracovního prostředí je pro osoby s fyzickou disabilitou zcela zásadní pro výkon jejich povolání. Faktory fyzického prostředí se zabývají ergoterapeuti, členové interprofesního rehabilitačního týmu. Ti mohou provádět evaluaci pracovního prostředí i vytvářet konkrétní návrhy odstranění nalezených bariér. V dostupné literatuře však nebyl nalezen žádný nástroj, který by byl vhodný pro provádění podrobné ergoterapeutické evaluace pracovního prostředí osob s fyzickou disabilitou v České republice. Nalezené nástroje jsou popsány v teoretické části práce.
Prvním cílem diplomové práce proto bylo vytvořit pilotní verzi nového českého nástroje sloužícího pro podrobnou ergoterapeutickou evaluaci pracovního prostředí s názvem „ERGOHoP-P“ (Ergoterapeutické Hodnocení Pracovního Prostředí). Druhým cílem pak bylo vypracovat návrh vybraných kapitol technologického klinického doporučeného postupu ergoterapeutické evaluace fyzického pracovního prostředí a výběru vhodných facilitátorů pro osoby s fyzickou disabilitou. Oba cíle byly splněny.
V průběhu vytváření nástroje „ERGOHoP-P“ byl způsob jeho administrace pilotně testován třemi ergoterapeutkami. Bylo zjištěno, že se lišily v jejich dílčích výsledcích provedené evaluace jednoho konkrétního pracovního prostředí oproti výsledkům autorky o 3‑6% v „hodnocení podle bezbariérové vyhlášky“ a o 4-10% ve „funkčním hodnocení“. Příčiny rozdílných výsledků byly analyzovány a poznatky byly zapracovány do finální podoby pilotní verze vytvořeného nástroje „ERGOHoP-P“. Práce také předkládá dvě případové studie pro ilustraci využití tohoto nástroje v praxi.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The accessibility of workplace is fundamental for people with physical disabilities work performance. Occupational therapists, members of an interprofessional rehabilitation team, deal with factors of physical environment. They are able to evaluate workplace and make recommendations how to remove identified barriers. However, no appropriate tools were found in the available literature for detailed evaluation of work environment of people with physical disabilities in the Czech Republic. The tools found are described in the theoretical part of the thesis.
Therefore the first aim of the thesis was to create a pilot version of new czech tool for work environment evaluation called „ERGOHoP‑P“ (Occupational Therapy Work Environment Evaluation) intended for occupational therapists. The second aim was to create a draft of some chosen chapters of technological clinical recommended procedure of physical work environment evaluation by an occupational therapist and selection of suitable facilitators for people with physical disability. Both aims were fulfilled.
The process of administration was tested by three occupational therapists during the creation of the tool ERGOHoP-P. It was found that they differ from the author‘s results from „assessment according to legislation“ in 3-6% and in 4-10% in „functional assessment“. Causes of the differences were analyzed and the knowledge was used into the final form of the pilot version of the new tool ERGOHoP-P. Two case studies were made to illustrate the use of the tool.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK