Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Anglo-skotské zápolení od vyhlášení stoleté války po bitvu u Neville Crossu: perspektiva anglických úředních pramenů
Název práce v češtině: Anglo-skotské zápolení od vyhlášení stoleté války po bitvu u Neville Crossu: perspektiva anglických úředních pramenů
Název v anglickém jazyce: The Anglo-Scottish Struggle from the Outset of the Hundred Years' War to the Battle of Neville Cross: The Perspective of English Official Documents
Klíčová slova: Anglie, Skotsko, stoletá válka, úřední dokumenty, Eduard III., David II. Bruce, Neville Cross
Klíčová slova anglicky: England, Scotland, The Hundred Years´ War, official documents, Edward III, David II, Neville Cross
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav světových dějin (21-USD)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.12.2015
Datum zadání: 16.12.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.01.2016
Datum a čas obhajoby: 23.01.2018 14:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.12.2017
Datum proběhlé obhajoby: 23.01.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Th.D., Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Od vlády Eduarda I. sváděla anglická monarchie neustálý zápas se svým geografickým sousedem ze severu. Skotské království usilovalo o zisk nezávislosti, což vedlo k uzavření spojenectví mezi Skotskem a Francií na konci 13. století. Tato aliance způsobila, že anglická monarchie musela často soupeřit s oběma státy najednou, což ji mimo jiné nutilo hledat spojence na kontinentu (např. Flandry, Svatá říše římská). Ještě několik let před vypuknutím války vedl anglický panovník Eduard III. poměrně nákladné bitvy se Skotskem za účelem dobytí tohoto území (či alespoň s cílem odčinit minulé porážky). Zdá se však, že po roce 1337 došlo k jistému uklidnění ve vzájemných vztazích, neboť hlavní pozornost anglického krále se přesunula na kontinent. Zároveň je však nutné si uvědomit, že soupeření skotského království s anglickou monarchií pokračovalo a francouzský král se jej snažil využít ve vlastní prospěch, což se roku 1346 stalo skotskému panovníkovi osudným, když byl zajat v bitvě u Neville Crossu. Vzhledem k tomu, že klasická historiografie tohoto období se zabývá především anglo-francouzskými vztahy (stejně jako většina klasických narativních pramenů tehdejší doby), se autor práce zaměří především na jednotlivé anglické úřední prameny. Cílem bude snaha získat komplexní a objektivní obraz o vztazích anglické a skotské monarchie za první fáze stoleté války, a to z pohledu anglického království. Práce se bude členit na dva větší celky, první celek se bude zabývat politickými dějinami (minulé vztahy Anglie a Skotska, průběh stoleté války do roku 1346, skotská role v tomto konfliktu), přičemž ten druhý bude
zaměřen na různé typy anglických úředních dokumentů (zpečetěné svitky, finanční svitky, církevní dokumenty aj.). Každý z těchto dokumentů je svým způsobem unikátní a liší se některými svými aspekty od pramenů jiných – ať už narativních či jiných úředních. Je proto důležité se zaměřit na ty aspekty, které mají prameny společné a ve kterých se naopak liší (rétorika, jejich účel, jejich zaměření, jejich subjektivita). Právě analýza těchto pramenů umožní nalézt odpovědi na následující otázky. Bylo skotsko-anglické soupeření, jak vyplývá ze základní sekundární literatury a narativních pramenů, skutečně zastíněno vypuknutím stoleté války? Jak ovlivnila skotská monarchie zkoumanou fází stoleté války? Bylo skotské zapojení se do stoleté války nevyhnutelné kvůli vzájemné minulosti obou monarchií? Využilo Skotsko zaneprázdněnosti anglické monarchie na kontinentu? Jak? Poukázala tato fáze konfliktu na nějaký trend ve skotsko-anglických vztazích?
Seznam odborné literatury
Základní literatura:
Barnie, John. War in Medieval Society. London: Weidenfield and Nicolson, 1974.
Contamine, Philippe. Válka ve středověku. Praha: Argo, 2004.
Curry, Anne. The Hundred Years War. Hampshire: Palgrave Macmillan, 2003.
Ehlers, Joachim et al. Francouzští králové v období středověku. Praha: Argo, 2003.
Green, Richard.A History of the English People. London: Funk and Wagnalls, 1880.
Powicke, Frederick. The Thirteenth Century. Oxford: The Clarendon Press, 1953.
Prestwich, Michael. Plantagenet England 1225-1360. Oxford: Oxford University Press, 2005. Sumption, Jonathan. The Hundred Years War, Volume I: Trial by Battle. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1991.
Williard,James. et al. The English Government at Work 1327-1336: Central and Prerogative Administration. Cambridge: The Medieval Academy of America, 1940.
Z pramenů:
Adae Murimuth, Robertus de Avesbury. Continuatio Chronicarum, De Gestis Mirabilius Regis Edwardi Tertii. Thompson, Edward ed. London: Eyre and Spottiswoode, 1889.
Geoffrey le Baker. Chronicon Galfridi Le Baker De Swynebroke. Thompson, Edward ed. Oxford: Clarendon Press, 1889.
Thomas Gray. Scalacronica. Maxwell, Herbert ed. Glasgow: J. Maclehouse, 1907.
Calendar of Documents Relating to Scotland 1307-1357. Bain, Joseph ed.Edinburgh: H.M. General Register House, 1887.
Calendar of the Fine Rolls Preserved in the Public Record Office: Edward III A.D. 1337-1347. Maxwell, Herbert ed. London: H.M. Stationery Office, 1915.
Calendar of the Close Rolls Preserved in the Public Record Office: Edward III A.D.1337-1339. Maxwell, Herbert ed. London: H.M. Stationery Office, 1900.
Calendar of the Charter Rolls Preserved in the Public Record Office: Edward III – Henry V A.D. 1341-1417. Maxwell, Herbert ed. London: H.M. Stationery Office, 1916.
Calendar of Papal Registers Relating to Great Britain and Ireland 1305-1342. Maxwell, Herbert ed. London: H.M. Stationery Office, 1895.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK