Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Zásady tvorby sekundární legislativy Evropské unie
Název práce v češtině: Zásady tvorby sekundární legislativy Evropské unie
Název v anglickém jazyce: Principles of Secondary Legislation of the European Union
Klíčová slova: unijní legislativa, legislativní kvalita, legislativní zásady, Better Regulation
Klíčová slova anglicky: European legislation, legislative quality, legislative principles, Better Regulation policy
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra evropského práva (22-KEP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.12.2015
Datum zadání: 06.01.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.11.2016
Datum a čas obhajoby: 14.11.2016 13:30
Místo konání obhajoby: místnost č. 412
Datum odevzdání elektronické podoby:30.06.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:30.06.2016
Datum proběhlé obhajoby: 14.11.2016
Oponenti: prof. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D., DSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Otázka moderního pojetí legislativy je všudypřítomná v politickém, filosofickém i právním diskurzu. Zvláště u struktur, které jsou odlišné od klasického konceptu národního státu, jako je i Evropská unie, je velmi těžké určit náležitosti dobrého zákonodárství. Hlavním cílem této diplomové práce je analýza dnešního stavu a vytvoření systematického modelu legislativních zásad používaných na úrovni Evropské unie. Problém, se kterým se autor musí potýkat, je skutečnost, že právní teorie je aplikována na Unii v jejích termínech odvozených od vestfálského pojetí národního státu. Cílem této práce pro je upravení těchto pojmů unijní realitě a judikatuře Soudního dvora EU. Z tohoto důvodu autor kriticky zkoumá modely právních principů vytvořené právními teoretiky, ale i tvořené odborníky na legislativní tvorbu a na unijní právo. Očekávaným výsledkem je spojení těchto modelů, které by čtenáři umožnilo lépe uchopit podobu, jak by unijní legislativa podle těchto modelů měla vypadat. Unijní legislativa je výsledkem smíšení národních legislativních tradicí, což má za následek, že výsledek legislativních snah může být pro všechny těžko uchopitelným. Hlavním předpokladem zde je MacCormickova teorie vzájemné závislosti národních právních řádů s právním řádem EU, a vzájemné sdílení ústavnosti mezi členskými státy a Unií. Podobně autor vychází z představy, že v současné době můžeme být svědky vzniku společné evropské legislativní tradice, která vychází z tradic členských států, ale která zároveň národní tradice mění a sbližuje. Její existence ale také popírá udržitelnosti konceptu unijního práva jako droit diplomatique. Práce samotná je rozdělena do sedmi kapitol, které zahrnují historický vývoj konceptu kvality unijní legislativy a snahy o její zlepšení. Hlavní část práce je rozdělena do tří kapitol, které se individuálně věnují regulatorním, legistickým a procesním principů dobrého zákonodárství. Jejich skutečně zapojení do legislativní tvorby podle autora povede k zlevnění implementačního procesu, zvýšení důvěry evropské veřejnosti v Unii a efektivnější řešení evropských problémů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The question of quality of legislation in Modern Age is omnipresent in political, philosophical and in legal discourse. Especially in connection with structures which are different from classical national state concepts such as the European Union, it is very hard to set up conditions of good legislation. The main aim of this Thesis is analysis of today’s state of affairs and to create a comprehensive structure of good legislation principles applied in the EU. The author is dealing with the fact that classical legal theory is usually applied on EU situation terms in their classical – Westphalian state – meanings. The purpose of this work is, therefore, to adapt these classical terms to a situation of EU and CJEU case law. For that reason, the author is critically assessing classical legal theorist’s principle models as well as models created by experts in the field of legislation or European Union law. The outcome is supposed to be a merge between these models, which can provide the reader with deeper understanding of normative model of Union legislation. EU legislative style is a merge of the majority of legislative traditions of Member States, therefore, in certain circumstances it is hardly understandable for everybody. The main presumption here is MacCormmick’s theory of interdependence of national legal systems with the EU legal system and the concept of shared constitutionalism. Similarly, the author is presuming that we can witness the emergence of shared European legislative tradition. Thus, we should apply higher standard on legislative quality to EU then is droit diplomatique. The work is divided into seven chapters included historical review of legislative quality improvements on Union level. The main part of the work lays in three chapters regarding regulatory, legist and procedural principles of good legislation. Real implementation of analysed principles should lead to truly better quality of EU legislation which will cause lower implementation costs, higher public trust in European projects and more effective solutions for European problems.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK