Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Adam a Eva – ve dvou se to lépe (s)táhne. Párová nahota jako téma ve výtvarném umění
Název práce v češtině: Adam a Eva – ve dvou se to lépe (s)táhne. Párová nahota jako téma ve výtvarném umění
Název v anglickém jazyce: Adam and Eva - Two are better than one - Paired nudity as a theme in art
Klíčová slova: nahota, Bible, tělo, morálka, erotika, výtvarné umění, výtvarná výchova
Klíčová slova anglicky: nudity, the Bible, body, morality, erotica, art, art education
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: prof. ak. mal. Martin Velíšek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.12.2015
Datum zadání: 17.12.2015
Datum a čas obhajoby: 06.09.2017 10:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R325A, 325A, posluchárna VV, 3. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:14.07.2017
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2017
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V teoretické části představte na vybraných dílech nahotu jako téma ve výtvarném umění, vnímejte širší souvislosti (mimo jiné biblické), věnujte se proměně tématu v čase a místě, dotkněte se hraničních přístupů zobrazení nahoty (dekadentní, pornografické…) v umění 20. a 21. století.

V praktické části reflektujte téma nahoty v dvojrozměrných výstupech, zkoumejte hraniční možnosti tématu a jejich percepci, vztáhněte vlastní práci k pojmům pornografický, dekadentní, erotický, estetický.

V didaktické části se pokuste vhodně transformovat téma nahoty pro mimoškolní edukaci. Využijte zkušenosti s mapováním tématu v teoretické části. Zdůrazněte úlohu nahého těla v umění. Věnujte pozornost principu skrytého a viditelného.
Seznam odborné literatury
Bible kralická
J. Baleka: Vpravo a vlevo ve výtvarném umění, Academia, 2005, ISBN 80-200-1318-0
U. Eco: Dějiny krásy, Argo, Praha, 2005, ISBN 80-7203-677-7
T. Novotný: O Bibli, Dingir, Praha, 2002, ISBN 80-902528-7-7
H.Poire: Nahota v umění, Astarte, B. Šrámek, Praha, 1930
V Roeselová: Námět ve výtvarné výchově, Praha : Sarah. 2000
Předběžná náplň práce
Zkoumání nahoty v biblickém kontextu. V kontextu výtvarného umění akcentování nahoty dvojic. Reflexe pojmů hřích, morálka. Ilustrace proměny vnímání a zobrazení lidského těla. Transformace zkoumaného tématu do vlastní výtvarné tvorby. Výběr vhodných prostředků prezentace tématu v didaktické rovině.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Research nudity in the bilical context. Present selected works of couple nudity as a theme in art, percieve the wider context, pay attention to the transformation of topic in time and space. Transform the topic into your own artistic works. Find appropriate means to present the theme in didactical area.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK