Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Mezi nezbytnostmi a zbytečnostmi
Název práce v jazyce práce (slovenština): Mezi nezbytnostmi a zbytečnostmi
Název práce v češtině: Mezi nezbytnostmi a zbytečnostmi
Název v anglickém jazyce: Necessity vs Needlessness
Klíčová slova: objekt, rituál, současná společnost, rituál, předmětný svět, tradice, akce, člověk, prostor, místo, kultura, čas, aktualita, zbytečnost, nezbytnost.
Klíčová slova anglicky: object, ritual, contemporary society, objective world, tradition, action, man, space,place,culture, time, present, needlessness, necessity.
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: doc. MgA. Michal Sedlák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.12.2015
Datum zadání: 16.03.2016
Datum a čas obhajoby: 21.05.2019 12:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R325A, 325A, posluchárna VV, 3. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:18.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2019
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. Helena Kafková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Vytvořte diplomovou práci zabývající se fenoménem důležitosti hmotného objektu (artefaktu) v rámci specifického rituálu, který má svou tradici a jistým způsobem funguje i v současné společnosti. Zaměřte se na rituály, ale i na události nově vzniklé, zkoumejte vztah předmětů k akcím, studujte funkčnost symbolizace těchto objektů ve formě a užití v kontextu k aktuálnosti v širším slova smyslu. Položte si otázku, jak určité chování současné společnosti ovlivňuje obsah a formu prožívání rituálů,všímejte si, jak se změny ve společnosti dotýkají prožívání našeho předmětného světa. Své studium oblasti prolněte pedagogickým uchopením. V souladu s teoretickým bádáním nalezněte adekvátní polohu konvenující se zadaným tématem pro své autorské výtvarné vyjádření. Využijte svých možností a řemeslných dovedností pro vytvoření uměleckého díla, které se bude pracovat s hranicemi volné a užité tvorby. Téma pedagogicky zhodnoťte, nalezněte způsoby řešení a využití tématu v praxi, svůj projekt nejen navrhněte, ale i v konkrétním prostředí ověřte a reflektujte.
Seznam odborné literatury
Bröhan Torsten, Berg Thomas. Avantgarde design 1880 – 1930. Taschen 1994. ISBN 3-8228-8938-5
Chvatík, Květoslav. Strukturální estetika: řád věcí a řád člověka. Praha: Victoria Publishing, 1994, 86 s. ISBN 80-85865-03-3.
Chalupecký J. Nové umění v Čechách: Jinočany. Nakladatelství a vydavatelství H+H 1994. ISBN 80 – 85787 – 4
Fairs Marcus. Design 21. století. Slovart 2007. ISBN 978-80-7209-970-2
Herynek Pavel. Šperky, ,objekty, kresby 1974 – 2004. Muzeum umění Olomouc 2004. ISBN 80-85227-64-9
Křížová Alena. Proměny českého šperku na konci 20. Století. Academia 2002. ISBN 80-200-0920-5
Lakoff, George, Jiří TRÁVNÍČEK a Mark JOHNSON. Metafory, kterými žijeme. Vyd. 1. Brno: Host, 2002, 282 s. ISBN 80-7294-071-6.
Lucie – Smith, E. Art Today. Praha: Slovart, 1996. ISBN 801 – 85871 – 97 – 1.
Pallasmaa Juhani. Myslící ruka. Archa, Zlín 2012. ISBN 978-80-87545-09-6
Petrusek, Miloslav a Jan BALON. Společnost naší doby: populární sociologie (ne)populárních problémů. Vyd. 1. Praha: Academia, 2011, 155 s. ISBN 978-80-200-1965-3.
UHL SKŘIVANOVÁ, Věra. Pedagogika umění - umění pedagogiky, aneb, Přínos oboru výtvarná výchova ke všeobecnému vzdělávání. Vydání první. V Ústí nad Labem: UJEP, 2014, 253 stran. ISBN 978-80-7414-663-3.
Katalog k výstavě Proměny kovů. Tradice a inovace britského stříbra 1880 – 1998. UMP Praha 1999. ISBN 80-7101-036-7
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK